Môn Kiểm Toán [UEH] Buổi 09
Môn Kiểm Toán [UEH] Buổi 09

Giấy xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN

Mẫu thư xác nhận thu nhập năm là văn bản do tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập lập để xác nhận mức thu nhập của người được trả thu nhập trong năm… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN

1. Thư xác nhận thu nhập là gì?

Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân hay còn gọi là thư xác nhận thu nhập hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, hàng năm. Mẫu này thường dùng để xin visa; vay vốn ngân hàng; mở thẻ tín dụng. Đặc biệt có một loại mẫu chuyên dùng để quyết toán thuế thu nhập cá nhân là mẫu thư xác nhận thu nhập năm do bộ tài chính ban hành: 20/TXN-TNCN.

2. Mẫu thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN:

Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Nội dung Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN như sau:

Mẫu số: 20/TXN-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-***———-

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Năm ……………

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)……………………………..

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………….

2. Chức vụ (nếu có):………………………………………………………………………………………….

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam: ngày …. tháng ….. năm ………

4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm ………. đến ngày 31 tháng 12 năm……..

Số tiền là ……………….đồng

Trong đó:

a. Tại Việt nam: ………………..đồng

b. Tại nước ngoài:……………..đồng

5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):…………………………………………………

  • Thuế thu nhập cá nhân:……………………………………………………………………………..
  • Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:…………………………..
  • Các khoản bị khấu trừ khác:……………………………………………………………………….

6. Tiền thuê nhà cho ông/bà ………….tại Việt Nam là do (ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:…………..đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động số……………ngày…….tháng………năm…………………

………….., ngày…tháng…năm…
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

3. Thư xác nhận thu nhập theo thông tư 92/2015

Được nhiều bạn tìm kiếm nhưng Giấy xác nhận thu nhập hàng năm được quy định tại thông tư số 28/2011/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế (mẫu số 20/TXN-TNCN), hiện tại thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi thông tư 156/2013/TT-BTC và thông tư 92/2015/TT-BTC tuy nhiên cả thông tư 92 này không còn hướng dẫn mẫu xác nhận năm nữa.

Nên Thư xác nhận thu nhập hiện tại vẫn theo mẫu thông tư 156/2013/TT-BTC.

4. Hướng dẫn cách viết giấy xác nhận thu nhập

– Là giấy tờ xác nhận thông tin về họ tên, chức vụ, phòng ban, thời gian công tác, mức thu nhập, mức lương hàng tháng… của cơ quan chi trả thu nhập.

– Cần có chữ ký của Giám đốc hoặc người được phân công, ủy quyền. Đóng dấu pháp lý doanh nghiệp lên chữ ký của người có thẩm quyền.

– Dành cho những người có nhu cầu xác minh thu nhập.

– Mẫu giấy xác nhận thu nhập, mẫu thư xác nhận thu nhập cá nhân dành cho cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp xác nhận thu nhập.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Bạn đang xem bài viết: (07/2023) Thư Xác Nhận Thu Nhập Năm Số 20/TXN-TNCN. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.