[ Trải nghiêm VF8 ] 1 ngày Di chuyển dài với VF8 – Kinh nghiệm đường trường – HP – HN – BN
[ Trải nghiêm VF8 ] 1 ngày Di chuyển dài với VF8 – Kinh nghiệm đường trường – HP – HN – BN

10 đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Hóa 9 năm 2019 có đáp án

Bộ tài liệu 10 đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Học kì 1 Hóa 9 được biên soạn nhằm giúp các em ôn tập và nắm vững thêm kiến thức chương 1. Hi vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích các em học tập thật tốt. Mời các em cùng tham khảo.

Mục lục nội dung

1. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Hóa học 9 số 1

SỞ GD VÀ ĐT TPHCM

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG 1

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 9

NĂM HỌC: 2019- 2020

Câu 1: (3 điểm) Viết phương trình phản ứng phân hủy các chất: Cu(OH)2, Fe(OH)3, H2SO3.

Câu 2: (3 điểm) Hãy pha chế dung dịch nước vôi trong từ CaO.

Câu 3: (4 điểm) Cho 31 gam Na2O vào 500 gam dung dịch NaOH 10%. Tính nồng độ % của dung dịch NaOH tạo ra (Na = 23, H = 1, O = 16).

—— HẾT ——

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1

Viết phương trình phản ứng phân hủy các chất:

Cu(OH)2 CuO + H2O

2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

H2SO3 SO2 + H2O

Câu 2

Để pha chế dung dịch Ca(OH)2 người ta tiến hành như sau:

Hòa tan CaO vào nước: CaO + H2O → Ca(OH)2

Do Ca(OH)2 ít tan, nên phải lọc bỏ phần không tan.

Câu 3

Na2O + H2O → 2NaOH

Khối lượng NaOH ban đầu:

mNaOH (1) = (500.10)/100 = 50 (g).

Khối lượng NaOH tạo ra từ Na2O:

mNaOH (2) = 2.nNa2O.MNaOH = 2. (31/62).40 = 40 (g).

Khối lượng NaOH sau cùng: 50 + 40 = 90 (g).

Khối lượng dung dịch sau là: 31 + 500 = 531 (g).

Nồng độ phần trăm dung dịch NaOH sau là:

\(C{\% _{NaOH}} = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{{\text{dd}}}}}}.100\% = \frac{{90}}{{531}}.100\% = 16,95\% \)

2. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Hóa học 9 số 2

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG 1

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 9

NĂM HỌC: 2019- 2020

Câu 1 (3 điểm): Viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa các chất sau:

a) Khí CO2 với dung dịch NaOH.

b) Lưu huỳnh với khí oxi (ghi điều kiện).

Câu 2 (3 điểm): Làm thế nào để biết trong CaO có lẫn MgO?

Câu 3 (4 điểm): Cho 3, 2 gam CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 4, 9%. Tính nồng độ % của dung dịch CuSO4 (Cu = 64, H = 1, S = 32, O = 16).

—— HẾT ——

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1

Viết phương trình hóa học:

a) CO2 + NaOH → NaHCO3

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

b) S + O2 SO2

Câu 2

Người ta có thể hòa tan hỗn hợp bằng một lượng lớn nước.

CaO + H2O → Ca(OH)2

Ca(OH)2 tan hết, MgO không tác dụng với nước và cũng không tan trong nước.

Câu 3

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

nCuO = 3,2/80 = 0,04 mol

⇒nH2SO4 = 0,04 mol

⇒mH2SO4 = 0,04.98 = 3,92gam.

Khối lượng dung dịch H2SO4 = (3,92/4,9).100 = 80 gam.

mCuO = 0,04.160 = 6,4 gam.

Khối lượng dung dịch sau phản ứng: 80 + 3,2 = 83,2 gam.

C% dung dịch CuSO4 là: (6,4/83,2).100% = 7,69%.

3. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Hóa học 9 số 3

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG 1

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 9

NĂM HỌC: 2019- 2020

Câu 1: (1 điểm) Trong các oxit sau oxit nào là oxit bazơ?

A.SO2 B. CuO

C. Al2O3 D. CO

Câu 2: (1 điểm) Đề phân biết các oxits: Na2O, P2O3, CaO người ta có thể dùng :

A.nước và quỳ tím

B. dung dịch HCl

C. nước

D. quỳ tím khô

Câu 3: ( 1 điểm) Để thu khí O2 từ hỗn hợp gồm: O2, CO2, SO2 người ta cho hỗn hợp khí đi qua:

A.dung dịch NaOH lấy dư.

B. nước.

C. CaO (rắn).

D. dung dịch axit sunfuric.

Câu 4: (1 điểm) Oxit canxi tác dụng được với: nước (1), dung dịch axit HCl (2), khí CO2 (3), khí CO (4). Các tính chất đúng là:

A.(1), (4). B. (1), (2), (4).

C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (3).

Câu 5: (1 điểm) Cho Mg, các dung dịch: H2SO4, HCl, NaOH. Số sản phẩm tạo ra (không kể H2O) khi cho các chất đó tác dụng với nhau từng đôi một là:

A.3 B.4

C.5 D.6

Câu 6 (2 điểm): Cho sơ đồ sau: cacbon → X1 → X2 → X3 → Ca(OH)2.

Trong đó: X1, X2, X3 lần lượt là:

A.CO2, CaCO3, CaO.

B. CO, CO2, CaCl2.

C. CO2, Ca(HCO3)2, CaO.

D. CO, CaO, CaCl2.

Câu 7 (1 điểm): Để phân biệt oxit canxi và oxit natri có thể dùng:

A.nước.

B. dung dịch axit clohidric.

C. khí cacbon dioxit.

D. phản ứng phân hủy.

Câu 8 (2 điểm): Nung 120 gam một loại đá vôi (trong đó CaCO3 chiếm 80% khối lượng) với hiệu suất 90%, khối lượng CaO thu được là:

(Ca = 40, C = 12, O = 16).

A.96 gam B. 48,38 gam.

C. 86,4 gam D. 67,2 gam.

—— HẾT ——

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Đáp án

2. Lời giải
Câu 1: (B) Oxit của kim loại là oxit bazơ, Al2O3 là oxit lưỡng tính.

Câu 2: (A) Hòa tan vào nước Na2O tạo ra dung dịch kiềm; P2O5 tạo ra dung dịch axit; CaO tạo ra bazo ít tan; dung dịch không tan trong suốt như dung dịch NaOH.

Câu 3: (A) CO2 và SO2 là 2 oxit axit nên bị dung dịch NaOH tác dụng tạo muối tan trong nước, O2 không tác dụng dung dịch NaOH và không tan trong nước.

Câu 4: (D)

CaO + H2O → Ca(OH)2

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

CaO + CO2 → CaCO3

Câu 5: (C)

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

H2SO4 + Mg → MgSO4 + H2

HCl + NaOH → NaCl + H2O

2HCl + Mg → MgCl2 + H2

Câu 6: (A)

C+O2 CO2

CaO + CO2 → CaCO3

CaCO3 CaO + CO2

CaO + H2O → Ca(OH)2

Câu 7: (A)

Ca(OH)2 tạo bazơ ít tan dung dịch không trong suốt như dung dịch NaOH.

Câu 8: (B)

CaCO3 CaO + CO2

mCaCO3 = 120.0,8 = 96gam.

Theo PTHH ⇒ mCaO = (96.56)/100 = 53,76 gam.

mCaO thực tế = 53,76 . 0,9 = 48,38 gam.

4. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Hóa học 9 số 4

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG 1

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 9

NĂM HỌC: 2019- 2020

Câu 1 (1 điểm): Trong phòng thí nghiệm bình đựng Na2O thường xuất hiện chất rắn xốp phủ ngoài. Hiện tượng đó xảy ra là do trong không khí có:

A. khí CO2.

B. hơi H2O

C. khí O2.

D. hơi H2O và khí CO2.

Câu 2 (1 điểm): Khi số mol NaOH bé hơn số mol CO2 thì sản phẩm thu được sau phản ứng giữa NaOH và CO2 là:

A. NaHCO3.

B. Na2CO3 và NaOH (dư).

C. Na2CO3 và NaHCO3.

D. Na2CO3.

Câu 3 (1 điểm): Để điều ché CaO từ CaCO3 người ta:

A. nhiệt phân CaCO3

B. cho CaCO3 tác dụng với oxi.

C. hòa tan CaCO3 vào nước.

D. nung CaCO3 với than.

—–Còn tiếp—–

5. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Hóa học 9 số 5

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG 1

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 9

NĂM HỌC: 2019- 2020

Câu 1: Oxit được chia thành mấy loại:

A. 1 loại B. 2 loại

C. 3 loại D. 4 loại

Câu 2: Canxi oxit là một:

A.axit B. bazơ

C. oxit D. muối

Câu 3: SO2 là:

A.oxit trung tính B. oxit axit

C. oxit lưỡng tính D. oxit bazơ

Câu 4: Oxit axit có thể tác dụng được với:

A.oxit bazơ B. nước

C. bazơ D. cả ba hợp chất trên

—–Còn tiếp—–

6. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Hóa học 9 số 6

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG 1

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 9

NĂM HỌC: 2019- 2020

Câu 1: Bazơ không tác dụng với CO2 là:

A. NaOH B. Ca(OH)2

C. Fe(OH)3 D. KOH

Câu 2: Bazơ tác dụng với SO2 là:

A. Ca(OH)2 B. Fe(OH)3

C. Cu(OH)2 D. Al(OH)3

Câu 3: Phản ứng giữa axit và bazơ là phản ứng:

A. phân hủy B. hóa hợp

C. trung hòa D. oxi hóa – khử

—Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các đề số 4- 6—

7. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Hóa học 9 số 7

Trường THCS Nguyễn Thái Học

Số câu: 3 câu tự luận

Thời gian làm bài: 15 phút

Năm học: 2019- 2020

—–Còn tiếp—–

8. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Hóa học 9 số 8

Trường THCS Nguyễn Văn Nghi

Số câu: 8 câu trắc nghiệm

Thời gian làm bài: 15 phút

Năm học: 2019- 2020

—–Còn tiếp—–

9. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Hóa học 9 số 9

Trường THCS Lê Văn Tám

Số câu: 3 câu tự luận

Thời gian làm bài: 15 phút

Năm học: 2019- 2020

—–Còn tiếp—–

10. Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Hóa học 9 số 10

Trường THCS Võ Thị Sáu

Số câu: 3 câu tự luận

Thời gian làm bài: 15 phút

Năm học: 2019- 2020

—Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các đề số 7-10—

  • Tham khảo thêm

Bạn đang xem bài viết: 10 đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Hóa 9 năm 2019 có đáp án. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.