Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Năm 2022 – 2023
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Năm 2022 – 2023

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
1
47 ĐỀ ÔN THI CUỐI KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 2
ĐỀ SỐ 1)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng:
Câu 1: Phép tính 27 + 46 có kết quả là:
A. 53 B. 63 C. 73 D. 83
Câu 2: Phép tính 80 – 23 có kết quả là:
A. 57 B. 58 C. 59 D. 67
Câu 3: Phép tính 15 kg + 27 kg có kết quả là:
A. 32 kg B. 42 kg C. 32 kg D. 42 kg
Câu 4: Thứ hai tuần này là ngày 23 tháng 12. Thứ hai tuần sau là ngày:
A. 31 B. 30 C. 29 D. 28
II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
32 + 19 71 – 54 29 + 9 63 – 5
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 2: (2 điểm) Tìm x :
a) x – 55 = 45 b) x + 49 = 90
………………………….. …………………………..
………………………….. …………………………..
c) 28 + x = 100 d) 64 – x = 25
………………………….. …………………………..
………………………….. …………………………..
Bài 3: (3 điểm) Can bé đựng 45 lít dầu. Can to đựng nhiều hơn can bé 9 lít dầu. Hỏi can to
đựng được bao nhiêu lít dầu?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 4: (1 điểm): Hình vẽ bên có:
a) ………….. hình tam giác.
Là hình: …………………………….
………………………………………
b) ………….. hình tứ giác.
Là hình: …………………………….
………………………………………
1
2
3

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
2
ĐỀ SỐ 2)
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Bài 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
a) Tìm x , biết 9 + x = 16
A. x = 9 B. x = 8 C. x = 7
b) Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100?
A. 55 + 35 B. 23 + 77 C. 69 + 30
c) Kết quả tính 12 – 2 – 6 bằng kết quả phép trừ nào dưới đây?
A. 12 – 8 B. 12 – 7 C. 12 – 6
d) Điền dấu >, < = ?
7 + 6 + 3 7 + 9 + 0 15 – 8 – 5 13 – 8 – 2
đ) Đúng ghi đ, sai ghi s
Tháng 12 có 30 ngày Từ 7 giờ đến 8 giờ là 60 phút
e) Hình sau có
PHẦN TỰ LUẬN
Bài 2: Đặt tính rồi tính
50 – 32 46 + 39 83 + 17 93 – 9 100 – 68
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
36 + 18 – 45 = …………………………. 76 – 29 + 8 = ……………………..
…………………………. ……………………..
Bài 4: Tìm X:
42 – X = 24 X – 24 = 56
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 5 : Năm nay bà 62 tuổi, mẹ kém bà 28 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?
A. 3 tứ giác
B. 4 tứ giác
C. 5 tứ giác

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
3
Bài giải
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 6: Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 90.
Bài giải
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
4
ĐỀ SỐ 3)
PHẦN I: Trắc nghiệm
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước phép tính có kết quả đúng
a. 17 – 5 = 22 b. 18 – 5 = 23 c. 19 – 5 = 15 d. 16 – 5 = 11
Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả tìm x đúng
x – 13 = 20
a. x = 7 b. x = 33 c. x = 13 d. x = 23
Bài 3: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 20 kg + 15 kg = ?
a. 15 kg b. 25 kg c. 35 kg d. 45 kg
Bài 4: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng cho biểu thức: 100 – 26 + 12
a. 86 b. 74 c. 38 d. 84
PHẦN II : Tự luận
Bài 1: Đặt tính rồi tính :
a. 52 + 46 = …… b. 36 + 24 = …… c. 34 – 12 = …… d. 94 – 37 = ……
……………. …………….. …………….. ……………..
……………. …………….. …………….. ……………..
……………. ……………. …………….. ……………..
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Có ……. hình tứ giác
Có ……. hình tam giác
Bài 3: Điền dấu thích hợp vào ô trống (>, <, =)
a. 40 + 8 8 + 40
b. 24 – 3 19 – 9
Bài 4: Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 12 ô tô. Hỏi có
bao nhiêu ô tô đã rời bến?
Giải
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
10; … ; 14; 16; … ; … ; 22; … ; 26

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
5
ĐỀ SỐ 4)
1/ Đặt tính rồi tính :
a/ 73 + 27 b/ 70 -16 c/ 66 + 29 d/ 44 – 8
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2/ Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng :
a/ Trong các số sau, số bé nhất là :
A. 45 B. 54 C. 44
b/Tìm x : 65 – x = 26
A. x = 91 B. x = 39 C. x = 49
c/ Kết quả phép tính 70 dm + 30dm – 20dm
A. 60dm B. 70dm C. 80dm
d/ Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12. Đồng hồ chỉ :
A. 8 giờ B. 12 giờ C. 21 giờ
3/ Viết tiếp vào chỗ chấm (…) cho thích hợp :
a/ 57= 50 + …. b/ Số liền sau của 80 là …. .
c/ 9=18 – ….. d/ Số ở giữa 79 và 81 là….
4/ ?
30 + 20 – 8 ; – 12 + 40
5/ Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng :
Hình vẽ bên
a) Có mấy hình tam giác ?
A. 2 B. 3 C. 4
b) Có mấy hình tứ giác ?
A. 2 B. 3 C. 4
6/ Đoạn thẳng AB dài 36dm, đoạn thẳng BC ngắn hơn đoạn thẳng AB 18dm. Hỏi đoạn
thẳng BC dài bao nhiêu dm?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ĐỀ SỐ 5)
Số
22

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
6
Bài 1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:
Đọc số Viết số
Ba mươi sáu …………………..
………………… 71
Bài 2. Tính nhẩm :
50 + 50 = ….. 90 + 10 = ….
30 + 70 = ….. 80 + 20 = ….
Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
12 + 5 = … 19 – 6 = …
Bài 4. Số
9 + 1 + 5 = … 16 – 6 – 3 = …
Bài 5. Đặt tính rồi tính:
36 + 36 100 – 42 71 – 25 56 + 44
Bài 6. Tính (theo mẫu):
1 dm + 1dm = 2 dm 16 dm – 2 dm = …
8 dm + 2 dm = …
Bài 7. Nhận dạng hình:
Bài 8. Thùng lớn đựng được 60l nước, thùng bé đựng được ít hơn thùng lớn 22l nước. Hỏi
thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
7
ĐỀ SỐ 6)
A. (6 điểm)Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1 (1 điểm): Số 95 đọc là:
A. Chín mươi năm B. Chín lăm C. Chín mươi lăm
Câu 2 (1 điểm): 48 + 2 – 20 =… Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 26 B. 70 C. 30
Câu 3 (1 điểm): Tìm x, biết: x – 45 = 13
A. x = 32 B. x = 58 C. x = 68
Câu 4 (1 điểm): 100cm =……. dm. Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 1 B. 10 C. 100
Câu 5 (1 điểm): Trong hình vẽ bên có:
A. 3 hình tứ giác
B. 2 hình tứ giác
C. 4 hình tứ giác
Câu 6 (1 điểm): Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là:
A. 15 B. 33 C. 38
B. TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 7 (2,0 điểm): Đặt tính rồi tính:
a) 27 + 14 b) 46 + 54 c) 83 – 47 d) 100 – 28
..………….. …………….. ………………… ………………..
……………….. …………………. ………………… ………………..
……………….. …………………. ………………… ………………..
Câu 8 (2,0 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lít dầu và bán nhiều hơn buổi
chiều 7 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
8
ĐỀ SỐ 7)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1: Trong phép trừ: 56 – 23 = 33, số 56 gọi là:
A. Số hạng B. Hiệu C. Số bị trừ D. Số trừ
Câu 2: Một ngày có mấy giờ?
A. 10 giờ B. 12 giờ C. 24 giờ
Câu 3: 14 + 2 = … Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 16 B. 20 C. 26 D. 24
Câu 4: Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100?
A. 55 + 35 B. 23 + 76 C. 69 + 31
Câu 5: Tìm x , biết 9 + x = 14
A. x = 5 B. x = 23 C. x = 6
Câu 6: 5dm = …..cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 10 cm B. 20 cm C. 500 cm D. 50 cm
B. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính
62 – 32 26 + 39 73 + 17 100 – 58
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2 (1 điểm). Viết tiếp vào chỗ chấm:
22 giờ hay ….. giờ đêm18 giờ hay ….. giờ chiều
22 : 0018 : 00
Bài 3 (1 điểm) : Tìm x :

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
9
a; 52 – x = 25 b; x + 17 = 46
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4 : (2 điểm) Khối lớp Hai có 94 học sinh. Khối lớp Ba có ít hơn khối lớp Hai 16 học
sinh. Hỏi khối lớp Ba có bao nhiêu học sinh?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5 (1 điểm): Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là số bé
nhất có hai chữ số.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
10
ĐỀ SỐ 8)
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 5 điểm
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (1 điểm) Số: 34 + 66 =
a. 54 b. 100 c. 53 d. 64
Câu 2: (1 điểm) Số ?
a. 9 b. 8 c. 7 d . 6
Câu 3: (1 điểm) Số tròn chục liền sau số: 75 là:
a. 60 b. 80 c. 76 d. 63
Câu 4: (1 điểm) Số 15 – 7 = ?
a. 22 b. 50 c. 8 d. 7
Câu 5: (1 điểm) Số?
3 dm = …..cm
a. 25 b. 36 c. 52 d . 30
Câu 6: (1 điểm)
Hình bên có …..hình tứ giác?
a. 5 b. 7 c. 9
II. TỰ LUẬN : 4 điểm .
Câu 1 (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
47 +53 55 + 23 95 – 56 87 – 68
Câu 2: (2 điểm)
3/Một cửa hàng, buổi sáng bán được 84 kg gạo, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 25 kg
gạo . Hỏi cửa hàng đó buổi chiều bán được bao nhiêuki- lô- gam gạo?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
16 – 7

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
11
ĐỀ SỐ 9)
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
47 + 18 64 – 26 37 + 43 90 – 59
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 2: Điền dấu ( >;< =) thích hợp và chỗ chấm
a- 64 – 28 …35 b- 75….0 + 75 c- 6 + 35……35 + 7
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S
a, 8 + 7 = 13 b, 17 – 9 = 7 c, 19 – 6 = 13
d, 7 + 9 = 16
Bài 4: Tìm x
x – 8 =29 x + 47 = 37 + 28
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 5 Đây là tờ lịch tháng 12. Hãy xem lịch rồi điền số hoặc chữ vào chỗ chấm:
Tháng
12
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ
năm
Thứ sáu Thứ bảy Chủ
nhật
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
a, Tháng 12 có………. ngày
b, Ngày 22 tháng 12 là ngày thứ……….; ngày cuối của tháng 12 là thứ ……..
c, Thứ hai tuần trước là ngày 12 tháng 12, Thứ hai tuần này là ngày……………………..
Thứ hai tuần sau là ngày ……………………………………..
Bài 6: Đoạn thẳng thứ nhất dài 28 cm,đoạn thẳng thứ hai dài hơn đoạn thẳng thứ nhất 18cm.
Hỏi:
a, Đoạn thẳng thứ hai dài bao nhiêu xăng ti mét?
b, Cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu xăng ti mét?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
12
Bài 7; Trong hình bê có;
– ……………………….Hình tam giác
– ………………………..Hình tứ giác
Bài 8: Số?
+18 + 6 -19 -23
54

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
13
ĐỀ SỐ 10)
I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm):
Em hãy chọn và khoanh tròn chữ cái A, B, C, D trước kết quả đúng cho mỗi câu hỏi dưới
đây:
Câu 1 (0,5 điểm): Số 95 đọc là:
A. Chín năm B. Chín lăm
C. Chín mươi năm D. Chín mươi lăm
Câu 2 (0,5 điểm): Số liền trước của 89 là:
A. 80 B. 90 C. 88 D. 87
Câu 3 (0,5 điểm): Số lớn nhất có hai chữ số là:
A. 98 B. 99 C. 11 D. 10
Câu 4: (0,5 điểm) 14 + 2 = … Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 16 B. 20 C. 26 D. 24
Câu 5: (0,5 điểm) Trong phép trừ: 56 – 23 = 33, số 56 gọi là:
A. Số hạng B. Hiệu C. Số bị trừ D. Số trừ
Câu 6: (0,5 điểm) Số thích hợp để điền vào ô trống trong phép tính: 98 – …. = 90 là:
A. 8 B. 9 C. 10 D. 7
Câu 7: (1 điểm) 2dm 3cm = …cm
A. 32 cm B. 23 cm C. 203 cm D. 230 cm
Câu 8: (1 điểm) Hình bên có mấy hình tam giác?
A. 2 hình
B. 3 hình
C. 4 hình
Câu 9 (1điểm): Trong một phép trừ, biết hiệu là số bé nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số
của nó bằng 6, số trừ bằng 68. Số bị trừ là:
A.73 B. 83 C. 53 D. 37

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
14
II- PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm):
Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)
64 + 27 70 – 52 47 + 39 100 – 28
Bài 3 (2 điểm): Khối lớp Hai có 94 học sinh. Khối lớp Ba có ít hơn khối lớp Hai 16 học
sinh. Hỏi khối lớp Ba có bao nhiêu học sinh?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
15
ĐỀ SỐ 11)
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
a. 87; 88; 89; ……….; ……….; ………..; …………; 94; 95
b. 82; 84; 86;………..;………..;…………;…………;97; 98
Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
Bài 3: Tính nhẩm: (1điểm)
a. 9 + 8 = ….. c. 2 + 9 =……
b. 14 – 6 = …. d. 17 – 8 =……
Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (1điểm)
a. 8 + 9 =16
b. 5 + 7 = 12
Bài 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
a. 57 + 26 b. 39 + 6 c. 81 – 35 d. 90 – 58
………… ……….. ……….. …………
………… ………. ……….. ………….
………… ………. ……….. ………….
Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1điểm)
a. 8 dm + 10 dm = …….. dm
A. 18 dm B. 28 dm C. 38 dm
b. Tìm x biết: X + 10=10
A. x = 10 B. x = 0 C. x = 20
Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: ( 1 điểm)
a. Có bao nhiêu hình chữ nhật?
A. 1 hình
B. 2 hình
C. 3 hình
Đọc số Viết số
Chín mươi sáu. ………………………………………
…………………………………………….. 84

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
16
b.Có bao nhiêu hình tam giác?
A. 2 hình
B. 3 hình
C. 4 hình
Bài 8: (2 điểm)
a. Nhà bạn Mai nuôi 44 con gà. Nhà bạn Hà nuôi ít hơn nhà bạn Mai 13 con gà. Hỏi nhà
bạn Hà nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b. Em hái được 20 bông hoa ,chị hái được nhiều hơn em 5 bông hoa .Hỏi chị hái được
mấy bông hoa ? (1 điểm)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
17
ĐỀ SỐ 12)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN TOÁN – lớp 2
Bài 1: Số ?
10, 20, 30,…….,……,60, …….,80,…….,100.
Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ ….. của từng phép tính
a, 12 – 8 = 5 ……. c, 17 – 8 = 9 ………
b, 24 -6 = 18 ……. d, 36 + 24 = 50………
Bài 3: Đặt tính rồi tính: 32 – 25 94 – 57 53 + 19 100 -59
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Tìm x: a, x + 30 = 80 b, x -22 = 38
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 5:
a, Tổ em trồng được 17 cây. Tổ bạn trồng được 21 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu
cây ?
b, Quyển truyện có 85 trang. Tâm đã đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn phải đọc mấy trang nữa thì
hết quyển truyện ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
18
Bài 6: Viết tiếp vào chỗ chấm
17 giờ hay…….giờ chiều 24 giờ hay ……..giờ đêm
Bài 7: Xem tờ lịch tháng 5 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
Tháng
5
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
– Ngày 19 – 5 là thứ ……… -Trong tháng 5 có…. ngàychủ nhật. Đó là những ngày
……………..
– Tuần này, thứ năm là ngày 17. Tuần trước, thứ năm là mgày … . Tuần sau, thứ năm là
ngày….
– Em được nghỉ học thứ bảy và chủ nhật. Vậy em đi học tất cả ……. ngày.
Bài 8: Viết phép trừ có số bị trừ, số trừ và hiệu bằng nhau
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 9: Vẽ một đường thẳng và đặt tên cho đường thẳng đó.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
19
ĐỀ SỐ 13)
Bài 1. (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a/ 39 + 6 = ?
A. 44 B. 45 C. 46 D. 99
b/ 17 – 9 = ?
A. 8 B. 9 C. 10 D. 12
c/ 98 – 7 = ?
A. 28 B. 91 C. 95 D. 97
d/ 8 + 6 = ?
A. 14 B. 15 C. 86 D. 68
Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
27 + 69 14 + 56 77 – 48 63 – 45
……… ……… ………. ………
……… ……… ………. ………
……… ……… ………. ………
Bài 3: Tìm x: (1 điểm)
x + 20 = 48 x – 22 = 49
……………….. ……………………….. ……………… ………………….
………………………………………… …………………………………..
Bài 4: Điền dấu >; <; = (1 điểm)
13 + 29 …… 28 + 14 97 – 58 …….32 + 5
Bài 5: (1 điểm)
a/ Xem lịch rồi cho biết:
11
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Chủ nhật
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
– Tháng 11 có …… ngày.
– Có …… ngày chủ nhật.

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
20
b. Đồng hồ chỉ mấy giờ?
………………….. …..…………………
Bài 6. (2 điểm)
a. Anh cân nặng 47 kg, em nhẹ hơn anh 19 kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
b. Thùng bé đựng được 51 lít nước, thùng lớn đựng nhiều hơn thùng bé 19 lít nước. Hỏi
thùng lớn đựng được bao nhiêu lít nước?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 7: (1điểm)
Trong hình bên :
a/ Có …… hình tam giác.
b/ Có …… hình tứ giác.
6
12 1
2
3
4
5
11
10
9
8
7

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
21
ĐỀ SỐ 14)
Bài 1: (1 điểm)
Tính nhẩm:
16 + 3 = ….. 14 – 8 = …..
15 – 6 = ….. 9 + 7 = …..
Bài 2: (2 điểm)
Đặt tính rồi tính :
a) 35 + 44 b) 46 + 25 c) 80 – 47 d) 39 – 16
…………. …………. …………. ………….
…………. ………….. …………. …………..
…………. ………….. ………….. …………..
Bài 3: (1 điểm)
Số : ?
a) 16l+ 5 l – 10l = b) 24kg – 13kg + 4kg =
Bài 4: (2 điểm)
Tìm X biết:
a) X + 16 = 73 b) X – 27 = 57
………………………….. ……………………………………
………………………….. …………………………………..
Bài 5: (1 điểm)
Nhận dạng hình :
Trong hình vẽ dưới đây:
a) Có … hình tam giác.
b) Có … hình tứ giác.
Bài 6: (1 điểm)
Điền số thích hợp để được phép tính đúng :
+ = 100

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
22
– = 50
Bài 7: (2 điểm)
a) Mẹ 34 tuổi, Cha hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi Cha bao nhiêu tuổi ?
Bài giải
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
b)Anh Tùng học lớp 5 cân nặng 43 kg, bạn Tuấn học lớp 2 nhẹ hơn anh Tùng 15 kg.
Hỏi bạn Tuấn cân nặng bao nhiêu kilôgam ?
Bài giải
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
23
ĐỀ SỐ 15)
Bài 1) (2đ) Đặt tính rồi tính:
54 + 36 27 + 63 54 – 38 88 – 49
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 2) (2đ) Tìm X
a) x – 36 = 52 b) 92 – x = 45
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 3) (2đ)
Trong một ngày, cửa hàng bán được 56 kg đường, trong đó buổi sáng bán được 27kg.
Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kg đường?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 4) (2đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng
a/ 28 + 36 + 14=? b/ 76 – 22 – 38 = ?
A. 68 A. 26
B. 78 B. 15
C. 79 C. 16
Bài 5 (1đ) Hình bên có:
……..tam giác
……..tứ giác
Bài 6 (1đ) Viết phép tính có hiệu bằng số bị trừ
– =

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
24
ĐỀ SỐ 16)
Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C ( là đáp sốkết quả
tính). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
1 , Cho hình vẽ:
a)Số hình vuông có trong hình vẽ là:
A. 4 B. 5 C. 6
b)Số hình tam giác có trong hình vẽ là
A. 4 B. 5 C. 6
2, Cho phép tính: 53 – 36 . Kết quả của phép tính trên là:
A. 27 B. 17 C. 37
Phần 2: 1, Đặt tính rồi tính
36 + 24 25 + 57 18 + 35 47 + 28
36 + 24 = 25 + 57 = 18 + 35 = 47 + 28 =
53 – 28 60 – 27 63 – 26 74 – 25
53 – 28 =. 60 – 27 = 63 – 26 = 74 – 25 =
2, Tìm x:
x – 29 = 52 43 – x = 41 x + 45 = 63
3. Giải bài toán:
Lan hái được 34 bông hoa, Mai hái được ít hơn Lan 8 bông hoa. Hỏi Mai hái được bao
nhiêu bông hoa?

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
25
ĐỀ SỐ 17)
Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
a/ 85 – 39 = ?
A. 45 B. 46 C. 55 D. 56
b/ 29 – 5 + 15 = ?
A. 49 B. 39 C. 19 D. 9
Bài 2: Viết các số vào ô trống
Đọc Viết
Tám mươi lăm
Chín mươi chín
Bài 3: Đặt tính rồi tính
43 + 57 92 – 75
43 + 57 92 – 75
Bài 4: Tìm x
a/ x – 22 = 38 b/ x + 14 = 4
Bài 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 kg đường, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng
24 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki lô gam đường?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 6: Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?
Hình vẽ trên có…………. hình tam giác.

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
26
ĐỀ SỐ 18)
Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống
Số hạng 38 15 25
Số hạng 27 25 32
Tổng 60 82
Số bị trừ 11 64 90
Số trừ 4 34
Hiệu 15 34 38
Bài 2: Tính :
a) 72 – 36 + 24 = b) 36 + 24 – 18
Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng
Số hình tứ giác trong hình vẽ là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Bài 4: Bình cân nặng 28 kg, An nhẹ hơn Bình 4 kg . Hỏi An nặng bao nhiêu ki lô gam?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a) Một ngày có ………. giờ
b) 15 giờ hay ……….giờ chiều
c) Từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng cùng ngày là …. giờ.
Bài 6: Tính nhanh
10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
27
ĐỀ SỐ 19)
Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 57; 58; 59; …………………………………………………………..; 64.
b) 83; 84; 85; …………………………………………………………..; 97.
Bài 2. ?
a)
b)
Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a) 9 + 8 = 17 b) 15 – 8 = 6 c) 16 – 9 = 8 d) 6 + 8 = 14
Bài 4. ? a) 16l + 5l – 10l = l
b) 24kg – 13kg + 4kg = kg
Bài 5. Đặt tính rồi tính:
46 + 35 53 – 28 36 + 54 80 – 47
…………… ………………… ………………… …………………
…………… ………………… ………………… …………………
…………… ………………… ………………… …………………
Bài 6. Anh Hoàng cân nặng 46kg, Minh cân nhẹ hơn anh Hoàng 18kg. Hỏi Minh cân nặng
bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 7. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Hình vẽ bên:
a) Có …… hình tam giác.
b) Có …… hình tứ giác.
Số hạng 8 8
Số hạng 7 8
Tổng
Số bị trừ 13 15
Số trừ 6 7
Hiệu

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
28
ĐỀ SỐ 20)
I . Trắc nghiệm khách quan:
Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong mỗi câu sau:
Bài 1. Số liền trước 50 là
A. 49 B. 51 C. 48
Bài 2. Số lớn nhất có hai chữ số là:
A. 88 B. 99 C. 90
Bài 3. Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?
A. 3 B. 4 C. 5
Bài 4. Câu nào đúng?
A. Một ngày có 24 giờ B. Một ngày có 12 giờ C. Một ngày có 20 giờ
Bài 5. Tính tổng , biết các số hạng là 48 và 17.
A.56 B. 65 C. 45
Bài 6 .Tìm x : x + 16 = 30
A.15 B. 16 C. 14
Bài 7 . Tính kết quả 86 – 6 – 9 = ?
A. 71 B. 70 C. 81
Bài 8 . Mẹ hái được 55 quả cam , mẹ biếu bà 20 quả cam . Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả
cam?
A .30 quả B. 35 quả C.25 quả
II. Trắc nghiệm tự luận:
Bài 3. Đặt tính rồi tính :
46 + 49 83 – 35 80 – 43 45 + 39
Bài 2.
Bài 3. Tính
34 + 66 – 20 = 85 – 15 + 12 =
= =
26kg
– 18kg+ 9kg
– 26 + 15
38

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
29
Bài 4 . Một cửa hàng buổi sáng bán được 83 l dầu , buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng
27l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu l dầu?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5 . Điền số còn thiếu vào ô trống
4… ….
17 37
23 49

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
30
A B C DA
ĐỀ SỐ 21)
PHẦN 1: Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng nhất ……./ 2 đ
1. Anh nhiều hơn em 8 viên kẹo. Nếu anh cho em 4 viên kẹo thì ai có kẹo nhiều
hơn?
a. Anh b. Em c. Không ai nhiều hơn
2. Ngày 27 tháng 12 là thứ hai. Ngày 22 tháng 12 là thứ mấy ?
a. Thứ năm b. Thứ tư c. Thứ ba
3. Có mấy đoạn thẳng ở hình bên ?
a. 6 đoạn thẳng b. 5 đoạn thẳng c. 4 đoạn thẳng
4. ……9 < 89 . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :
a. 7 b. 8 c. 9
PHẦN 2: ……./ 8 đ
Câu 1 (1 đ):
Đồng hồ A và
…………………………..
Đồng hồ B
và…………………………..
Đồng hồ C và
…………………………..
Câu 2 (1 đ) Hình bên có :
a) ……………… hình tam giác
b) ………………..hình tứ giác
Câu 3 (2 đ): Đặt tính và tính:
a) 58 + 29 b) 91 – 89 c) 52 + 15 d) 100 – 71
Câu 4 (1 đ): Tính:
7 + 79 + 8 = ………….. 79 – 21 – 35 = ……….
85 – 23 + 16 = ………… 20 + 42 – 30 = ……..
Vào buổi chiều , hai đồng hồ nào chỉ cùng giờ ?

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
31
Câu 5 (1 đ): Tìm X biết a) 56 – x = 27 b) x + 18 = 71 -23
Câu 6 (2 đ): Đoạn thẳng thứ nhất dài 63 dm. Đoạn thẳng thứ hai ngắn hơn đoạn thẳng thứ
nhất 14 dm. Hỏi đoạn thẳng thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
32
ĐỀ SỐ 22)
I/Trắc nghiệm (3 ĐIỂM): Mỗi bài tập dưới đây có 4 phương án trả lời (là đáp số, kết
quả tính, … ). Em hãy chọn phương án trả lời đúng.
1. Số 59 đọc là:
A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm
2. Ngày 22 tháng 12 năm 2008 là thứ Hai. Ngày đầu tiên của năm 2009 là thứ mấy?
A. Thứ Hai B. Thứ Ba C. Thứ Tư D. Thứ Năm
3. Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là:
A. 99 B. 89 C.98 D.100
4. 92 bằng tổng của hai số nào trong cỏc cặp số sau đõy?
A. 32 và 50 B. 55 và 47 C. 37 và 55 D. 55 và 47
5. Hình vẽ dưới đõy cú bao nhiờu hình tứ giỏc?
A. 2 B. 3
C. 4 D. 5
6. An có 8 viên bi. Hùng có nhiều hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?
A. 10 B. 10 viên bi C. 10 (viên bi) D. 6 viên bi
II/ PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Bài 1 (3 điểm): Đặt tớnh rồi tớnh
36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57
Bài 2 (1 điểm): Tìm a, biết:
37 + a = 81 63 – a = 25

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
33
Bài 3 (2 điểm): Một khu vườn có 100 cây đào, sau khi bán đi một số cây đào thì khu vườn
còn lại 37 cây đào. Hỏi đã bán bao nhiêu cây đào?
Bài giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 4 (1 điểm):
Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên
để có 1 hình tam giác và 2 hình tứ giác.
Đọc tên các hình đó?
………………………………………………………..
………………………………………………………..
……………………………………………………….
………………………………………………………..
……………………………………………………….

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
34
ĐỀ SỐ 23)
1.(1 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a/ 78 ; 79 ; 80 ; ………………………………………………………………………………; 85
b/ 76 ; 78 ; 80 ; …………………………………………………………………………….; 90
2.(1 điểm): Viết số liền trước, liền sau vào chỗ chấm cho thích hợp:
Số liền trước Số đã cho Số liền sau
……………………. 25 ………………………..
………………………… 90 …………………………
3.(1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a/ 9 + 7 = 17 b/ 13 – 8 = 6
c/ 16 – 9 = 7 d/ 8 + 9 = 17
4.( 2 điểm): Đặt tính rồi tính :
31 + 15 53 – 28 36 + 26 100 – 36
5.(1 điểm): Tìm x:
89 – x = 36 x + 6 = 45
……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………
6.(1điểm): Lớp 2A có 26 học sinh, lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A 6 học sinh. Hỏi lớp 2B có
bao nhiêu học sinh?
Giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
.

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
35
………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
7. (2 điểm): Xem tờ lịch tháng 2 dưới đây rồi trả lời câu hỏi :
Tháng Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
2
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Trong tháng 2:
a. Có …… ngày thứ năm.
b. Các ngày thứ năm là:……………………………………………………………………………………………
c. Ngày 17 tháng hai là ngày thứ :……………………………………………………………………………..
d. Có tất cả …………………………………. ngày.
8. (1điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Hình vẽ bên :
a. Có ………….. hình tam giác
b. Có ……………… hình tứ giác

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
36
ĐỀ SỐ 24)
Bài 1: Tính: (2,5 điểm)
a/ 8 + 4 = ….. 7 + 9 = …… 15 – 9 = …… 13 – 6 = ……
b/ 16 + 5 – 10 = …… 24 – 13 + 4 = …… 51 – 19 – 5 = ……
Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
47 + 25 93 – 28 56 + 34 100 – 47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài 3: Tính x (1,5 điểm):
x + 18 = 42 x – 32 = 58 60 – x = 16
…………………………………… ……………………………………….. ……………………………………
…………………………………… ……………………………………….. ……………………………………
Bài 4: Xem tờ lịch tháng 12 dưới đây rồi trả lời câu hỏi: (1 điểm)
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1 2 3 4 5
Tháng 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
a/ Có ………….. ngày thứ bảy. Đó là các ngày …………………………………………
b/ Ngày 23 tháng 12 là thứ ………………………………..
c/ Tháng 12 có …………………….. ngày.
Bài 5: a/ Một cửa hàng có 85 chiếc xe đạp, đã bán được 27 chiếc xe đạp. Hỏi cửa hàng còn
lại bao nhiêu chiếc xe đạp?(1 đ)
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
37
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b/ Mẹ vắt được 67 lít sữa bò, chị vắt được 33 lít sữa bò. Hỏi mẹ và chị vắt được bao nhiêu
lít sữa bò? (1 đ)
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bàii 6: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a/ Số hình tam giác là: b/ Số hình tứ giác là:
A/ 3 hình A/ 2 hình
B/ 2 hình B/ 3 hình
C/ 1 hình C/ 4 hình

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
38
ĐỀ SỐ 25)
Câu1: (0,5 điểm )
60 …… 62 …… 64 65 …… …… …… 69 70
Câu 2: ( 0,5 điểm)
Đọc số Viết số
Tám mươi tư ……………………
……………………………………………………… 76
Câu 3: ? (1 điểm)
+8
+ 9
+4
– 8 – 12
Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: ( 1 điểm)
9 + 5 = 14
7 + 9 = 17
18 – 9 = 9
15 – 7 = 9
Câu 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
46 + 28
……………………
……………………
……………………
72 – 36
…………………..
…………………..
…………………..
46 + 34
…………………..
………………….
………………….
90 – 47
………………..
………………..
……………….
Câu 6: Tìm X (1 điểm)
X + 40 = 90
………………………………..
………………………………..
X – 16 = 58
…………………………………….
…………………………………….
Số
8 6
19
17

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
39
Câu 7: Giải toán: (3 điểm)
a, Quang cân nặng 38 kg. Minh cân nặng hơn Quang 6 kg. Hỏi Minh cân nặng bao
nhiêu ki-lô-gam?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b, Một cửa hàng có 65 chiếc xe đạp, đã bán được 28 chiếc xe đạp . Hỏi cửa hàng còn
lại bao nhiêu chiếc xe đạp?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Câu 8: (1 điểm)
Hình bên có:
-…… hình tứ giác.
-…… hình tam giác.

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
40
ĐỀ SỐ 26)
Bài 1: ?
36, 38, …, 42, …, …, ….., 50.
Bài 2: Nối phép tính với kết quả của phép tính đó
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
a ) 9 + 7 = 16 b )18 – 9= 13
c ) 18 – 9 = 10 d ) 15 – 4 = 11
Bài 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng
28 + 4 = ?
A . 68 B . 23 C. 32 D. 32m
Bài 5: Đặt tính rồi tính
26 + 35 26 + 59 75 – 17 60 – 43
……………… …………… …………… …………….
……………… …………… …………… …………….
……………… …………… …………… …………….
Bài 6 : Tìm x
x + 17 = 24 45 – x = 19
………………………… ……………………………..
………………………… ……………………………..
………………………… ……………………………..
6 + 9
17 – 9
6+ 7
9+7 8
13
15
16

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
41
Bài 7: Một cửa hàng buổi sáng bán được 74 kilô gam đường, buổi chiều bán ít hơn
buổi sáng 15 kilô gam đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kilô
gam đường?
Bài giải :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b . Bình nhỏ đựng 14lít nước, bình lớn đựng nhiều hơn bình nhỏ 6lít nước. Hỏi bình
lớn đựng bao nhiêu lít nước ?
Bài giải :
Tóm tắt……………………………………………………………………………. .
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 8: Viết số thích hợp vào chỗ trống
Hình vẽ bên
a . Có ….. tam giác.
b . Có ….. tứ giác

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
42
ĐỀ SỐ 27)
Bài 1:(2 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước phương án đúng.
a/ Kết quả của phép cộng 67 + 26 là :
A. 83 B. 93 C. 94 D. 95
b/ Phép trừ 100 – 57 có kết quả là:
A. 53. B. 44 C. 43 D. 33
c/ Tổng nào dưới đây bé hơn 56?
A. 50 + 8 B. 49 + 7 C. 36 + 29 D. 48 + 6
d/ Số hình tam giác có trong hình bên là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Bài 2:(1 điểm) Điền số hoặc dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.
a/ 42 + 15 ………..55 b/ 100 – 67 ……… 43
c/ 8 giờ tối còn gọi là ….. giờ.
d/ Ngày 1 tháng 1 năm 2011 là ngày thứ 7. Thứ bảy tuần sau đó là ngày ….. tháng …..
Bài 3: (2 điểm) Đặt tính và tính:
a/ 36 + 28 b/ 75 – 37 c/ 100 – 73 d/ 29 + 17
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4: (1 điểm) Tính:
a/ 48 + 25 – 38 b/ 100 – 38 + 15
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 5:(1 điểm) Tìm x, biết:
a/ x + 37 = 73 b/ 42 – x = 30
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
..

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
43
Bài 6: (2 điểm) Bài giải.
Thùng gạo tẻ có 53 kg, Thùng gạo nếp có ít hơn thùng gạo tẻ 8 kg. Hỏi thùng gạo nếp có
bao nhiêu ki – lô – gam?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 7. (1 điểm) Tính nhanh:
48 + 49 -9 – 8
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
….

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
44
ĐỀ SỐ 28)
Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước phương án đúng.
a/ Kết quả của phép cộng 76 + 16 là :
A. 82 B. 72 C. 93 D. 92
b/ Phép trừ 100 – 75 có kết quả là:
A. 35. B. 25 C. 15 D. 16
c/ Hiệu nào dưới đây lớn hơn 56?
A. 59 – 8 B. 69 – 10 C. 56 – 0 D. 58 – 3
d/ Số hình tam giác có trong hình bên là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Bài 2:(1 điểm) Điền số hoặc dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.
a/ 42 + 15 ………..75 b/ 100 – 42 ……… 43
c/ 10 giờ đêm còn gọi là ….. giờ.
d/ Ngày 1 tháng 1 năm 2011 là ngày thứ sáu. Thứ sáu tuần sau đó là ngày ….. tháng …..
Bài 3: (2 điểm) Đặt tính và tính:
a/ 36 + 38 b/ 75 – 27 c/ 100 – 37 d/ 29 + 57
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 4: (1 điểm) Tính:
a/ 48 + 35 – 38 b/ 100 – 28 + 15
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 5:(1 điểm) Tìm x, biết:
a/ x + 37 = 80 b/ 42 – x = 22
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
45
Bài 6: (2 điểm) Bài giải.
Thùng gạo nếp có 53 kg, Thùng gạo tẻ có ít hơn thùng gạo nếp 8 kg. Hỏi thùng gạo tẻ có
bao nhiêu ki – lô – gam?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 7. (1 điểm) Tính nhanh:
24 + 65 – 4 – 5
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
….

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
46
ĐỀ SỐ 29)
PHẦN TRẮC NGHIỆM 3 điểm
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Số liền trước của 80 là:
A. 79 B. 80 C. 81 D. 82
Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 60 cm = …. dm là:
A. 6 dm B. 6 C. 60 D. 6 cm
Câu 3. Các số 28; 37; 46; 52 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:
A. 46; 37; 52; 28 B. 28; 37; 46; 52 C. 52; 46; 37; 28 D. 52; 37; 46;
28
Câu 4. Số lớn hơn 74 và nhỏ hơn 76 là:
A. 73 B. 77 C. 75 D. 76
Câu 5. Hiệu của 64 và 31 là:
A. 33 B. 77 C. 95 D. 34
Câu 6. Lan và Hồng có 22 quyển truyện tranh. Nếu lấy bớt của Hồng 5 quyển thì hai bạn
còn lại bao nhiêu quyển truyện tranh?
Hai bạn còn lại số quyển truyện tranh là:
A. 27 B. 17 C. 22 D. 15
PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm
Bài 1. (2 điểm) Tìm x, biết:
x + 15 = 41 x – 23 = 39
Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính
44 + 37 95 – 58 38 + 56 66 – 8
Bài 3. (1,5 điểm) Hình vẽ bên có bao nhiêu tứ giác?
Bài 4. (1,5 điểm). Có hai thùng dầu. Thùng thứ nhất chứa nhiều hơn thùng thứ hai 8 lít dầu,
thùng thứ nhất chứa 33 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
47
ĐỀ SỐ 30)
A- Phần kiểm tra trắc nghiệm.
Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng. (Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm)
1) 5dm = ? cm
A. 50 cm B. 5 cm C. 4 cm
2) Số bé nhất trong các số : 100, 98, 89, 90 là
A. 89 B. 90 C. 98
3) 47 + 35 = ?
A. 72 B. 92 C. 82
4) Số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của số đó bằng 9 là:
A. 99 B. 90 C. 81
5) 11 – 7 + 8 = ?
A. 4 B. 12 C. 10
6) Con lợn trắng nặng 75 kg, con lợn đen nhẹ hơn con lợn trắng 18 kg. Hỏi con lợn đen cân
nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Con lợn đen cân nặng : A. 93 B. 57 C. 67
7) ?
8) Hình bên có máy hình tứ giác:
A . 2
B. 3
C. 4
9) Điền số thích hợp vào chỗ trống:
5 > 58
A. 9 B. 8 C. 7
10 ) Số liền sau của 49 là:
A. 48 B. 51 C. 50
B- Phần kiểm tra tự luận.
Bài 1 (2 điểm) : Đặt tính rồi tính:
38 + 62 ; 72 – 25 ; 64 + 27 ; 100 – 77 ;
5
+ 7 – 6Số

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
48
Bài 2: (1 điểm) Tìm x
a. x + 28 = 41 b. 32 – x = 16 + 7
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 3: (2 điểm) Năm nay Lan 8 tuổi, mẹ hơn Lan 27 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
49
ĐỀ SỐ 31)
Bài 1. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ trống:
a/ 62, 63, 64, ….; …..; ……; ……; ……, 70.
b/ 40, 42, 44, ….;……;……;……;……., 56.
Bài 2. (2 điểm) Điền chữ số thích hợp vào ô trống:
31 7 83 97
+ + – –
6 42 8 2
77 79 65 76
Bài 3. (1 điểm) Mỗi số 7, 8 là kết quả của phép tính nào?
Bài 4. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:
36 + 43 88 – 65 27 + 15 80 – 46
………… ………. ………… …………
………… ………. ………… …………
………… ………. ………… …………
Bài 5. (1 điểm) Tìm x:
a/ x – 24 = 34 b/ 25 + x = 84
…………………………… …………………………..
…………………………… …………………………..
…………………………… ………………………….
………………………….. ……………………………
Bài 6. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a/ 2dm =………… cm b/ 9dm =………….. cm
30cm =……….. dm 70cm =…………. dm
Bài 7. (1 điểm) Trong hình bên:
15 – 8
7
15 – 7
17 – 9
16 – 8
16 – 9
8

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
50
a/ Có mấy hình tam giác ?…………..hình.
b/ Có mấy hình tứ giác ?……………..hình.
Bài 8. (1 điểm) Năm nay bố 31 tuổi, con kém bố 5 tuổi. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?
Bài giải
……………………………………………..
……………………………………………..
………………………………………………
……………………………………………..
………………………………………………
Bài 9. Lần đầu cửa hàng bán được 25lít nước mắm, lần sau bán được 12 lít nước mắm. Hỏi
cả hai lần cửa hàng bán được bao nhiêu lít nước mắm? (1 điểm).
Bài giải
……………………………………………..
……………………………………………..
………………………………………………
……………………………………………..
………………………………………………

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
51
ĐỀ SỐ 32)
I- Trắc nghiệm ( 2 điểm )
Mỗi câu trả lời đúng được 0, 5 điểm
Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a ) 8 + 7 = 15 b ) 9 + 5 = 16
c ) 12 – 3 = 9 d ) 11 – 4 = 7
Câu 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Chủ nhật tuần này là ngày 19 tháng 8. Chủ nhật tuần sau là ngày nào?
A. Ngày 12 tháng 8 B. Ngày 26 tháng 8
Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là:
a) 3
b) 4
c) 5
Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S
Một bao gạo chứa 5 chục ki lô gam gạo. Từ bao gạo đó lấy ra 3 kg gạo thì trong bao
còn lại bao nhiêu ki lô gam gạo?
a) 20 kg b) 47 kg
II-Tự luận (8 điểm)
Câu 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
47 + 35 74 – 28 47 + 23 70 – 46
Câu 6: (2 điểm)
Con lợn cân nặng 32 kg. Con chó nhẹ hơn con lợn 17kg. Hỏi con chó cân nặng bao nhiêu ki
lô gam?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
52
Câu 7: Tìm x: (2 điểm)
a) x + 27 = 45 b) x – 27 = 45
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
c) 45 – x = 27 d) 25 + x = 18 + 52
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: (1 điểm)
Hình vẽ sau có bao nhiêu đoạn thẳng?
A B C D E
Trả lời:…………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: (1 điểm)
Hãy viết 2 phép trừ có hiệu bằng số trừ?

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
53
ĐỀ SỐ 33)
Bài 1: ?
80 .…. 82 ….. 84 85 …. …. …. 89 90
Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp
đọc số Viết số
Sáu mươi lăm ………………..
……………………………………………………… 46
…………………………………………………………. 71
Tám mươi tư …………………….
Bài 3: ? +7
a) +7 b) +5
c) -……. c)
– 7
Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :
a) 8 + 4 = 13 b) 7 + 9 = 16
Bài 5: Đặt tính rồi tính :
47 + 25 64 – 28 100 -36 37 + 43
……… ………. ………. ………..
………. ………. ………. ………..
……… ………. ………. ………..
Bài 6: Tìm x x +30 = 50 x – 12 = 47
x =…………… x = ……………….
x =…………… x = ……………….
Bài 7: Giải toán
Quang cân nặng 26 kg. Minh cân nặng hơn Quang 8 kg. Hỏi Minh cân nặng bao nhiêu kg ?
Tóm tắt:……………………………… Sơ đồ: …………………………………
………………………………. ……………………………………….
……………………………… ……………………………………….
Số
Số
6 7
15 6
16

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
54
Bài giải:
……………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Bài 8: Khoanh vào đáp án trước kết quả đúng
a) Số tứ giác trong hình vẽ là :
A. 1 C. 3
B. 2 D. 4
b) Số hình tam giác trong hình vẽ là:
A. 4 C. 2
B. 3 D. 1
Bài 9 : Viết tiếp vào tờ lịch tháng 12 dưới đây rồi trả lời câu hỏi :
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
12
1 2 5
11 13
15 16 19
25 28
29 31
Trong tháng 12 :
a) Có ……….ngày thứ hai.
Các ngày thứ hai đó là :……………………………………………………………
b) Ngày 22 tháng 12 là thứ ………………………………………………………….
c) Tháng 12 có tất cả bao nhiêu ngày :………………………………………………
d) Em được nghỉ thứ bảy và chủ nhật.Vậy tháng 12 em được nghỉ …………ngày

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
55
ĐỀ SỐ 34)
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 78;79;80;…………………………………………………………89;
b) 76;78;80; ……………………………………………………… 90
c) 100;95;90;………………………………………………………15.
Bài 2: Viết số liền trước,liền sau vào chỗ chấm thích hợp :
Số liền trước Số đã cho Số liền sau
25
60
99
Bài 3:Số?
a) b)
Bài 4: Đúng ghi Đ,sai ghi S vào ô trống :
a) 9 + 7 =17 c) 13 – 8 = 6
b) 16 – 9 = 7 d) 8 + 9 = 17
Bài 5: Đặt tính rồi tính :
46 – 35
…………
…………
…………
53 -28
………….
………….
………….
36 + 54
…………
………….
………….
80 – 47
…………
………….
………….
Bài 6: Số ?
a) + 10 + 2
Số hạng 9 7
Số hạng 6 7
Tổng
Số bị trừ 13 15
Số trừ 7 8
Hiệu
35

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
————-***—————-
Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao và phát triển tư duy qua 12 chuyên
đề – Hỗ trợ giải đáp – Liên hệ| Cô Trang – 0948.228.325
56
b) – 12 -8
Bài 7: Giải toán:
a) Anh Hoàng cân nặng 46 kg. Minh cân nhẹ hơn anh Hoàng 18 kg. Hỏi Minh cân nặng
bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
b) Một cửa hàng, ngày đầu bán được 35 chiếc xe đạp, ngày thứ hai bán được 16 chiếc
xe đạp. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe đạp?
Bài giải:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Bài 8: Viết tiếp vào tờ lịch tháng 2 (năm thường) dưới đây rồi trả lời câu hỏi:
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
2
1
4
9 14
17 22
25 28
Trong tháng 2:
a) Có …………. ngày thứ năm
b) Các ngày thứ năm là:……………………………………………….
c) Ngày 17 tháng 2 là ngày thứ :………………………………………
d) Có tất cả …………………..ngày
Bài 9: Viết số thích hợp vào chỗ trống. Hình vẽ bên có:
a) Có ……….tam giác.
b) Có ……….tứ giác
42

Bạn đang xem bài viết: 47 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 1 – TOÁN LỚP 2. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.