Sinh Viên Plus | Khám Phá Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Sinh Viên Plus | Khám Phá Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Các Gi·∫£ng ƒë∆∞·ªùng mang tên nh·ªØng loài hoa ƒë·∫πp c·ªßa Tr∆∞·ªùng ƒê·∫°i h·ªçc Nông Lâm TP HCM

D∆∞·ªõi ƒëây là hình ·∫£nh v·ªÅ các Gi·∫£ng ƒë∆∞·ªùng:

Gi·∫£ng ƒë∆∞·ªùng Ph∆∞·ª£ng V·ªπ (·∫£nh: Thiên Hào)

Hoàng hôn ƒëi qua Gi·∫£ng ƒë∆∞·ªùng C·∫©m Tú (·∫£nh: Thiên Hào)

Gi·∫£ng ƒë∆∞·ªùng Cát T∆∞·ªùng (·∫£nh: Thiên Hào)

Gi·∫£ng ƒë∆∞·ªùng T∆∞·ªùng Vy (·∫£nh: Thiên Hào)

Gi·∫£ng ƒë∆∞·ªùng T∆∞·ªùng Vy (·∫£nh: Thiên Hào)

Gi·∫£ng ƒë∆∞·ªùng H∆∞·ªõng D∆∞∆°ng vào Thu (·∫£nh: Thiên Hào)

Gi·∫£ng ƒë∆∞·ªùng R·∫°ng ƒêông (·∫£nh: Thiên Hào)

Gi·∫£ng ƒë∆∞·ªùng R·∫°ng ƒêông (·∫£nh: Thiên Hào)

Tòa nhà Thiên Lý (·∫£nh: Thiên Hào)

Tòa nhà Thiên Lý (·∫£nh: Thiên Hào)

Tòa nhà Thiên Lý (·∫£nh: M·∫≠u D∆∞∆°ng)

Th∆∞ vi·ªán (·∫£nh: Thiên Hào)

Tòa nhà A1 (·∫£nh: M·∫≠u D∆∞∆°ng)

Tòa nhà A2 (·∫£nh: M·∫≠u D∆∞∆°ng)

Khoa Công ngh·ªá thông tin (·∫£nh: Thiên Hào)

Khoa C∆° khí công ngh·ªá (·∫£nh: M·∫≠u D∆∞∆°ng)

Khoa Môi tr∆∞·ªùng Tài nguyên (·∫£nh: M·∫≠u D∆∞∆°ng)

Trung tâm nghiên c·ª©u và chuy·ªÉn giao khoa h·ªçc công ngh·ªá (·∫£nh: M·∫≠u D∆∞∆°ng)

Khu thí nghi·ªám công ngh·ªá cao (·∫£nh: M·∫≠u D∆∞∆°ng)

Ngày 19/11/2020, Tr∆∞·ªùng ƒêH Nông lâm TPHCM t·ªï ch·ª©c l·ªÖ k·ª∑ ni·ªám 65 nƒÉm ngày thành l·∫≠p tr∆∞·ªùng (1955-2020). V·ªõi b·ªÅ dày truy·ªÅn th·ªëng trong các lƒ©nh v·ª±c nông lâm ng∆∞ nghi·ªáp, cùng v·ªõi s·ª± phát tri·ªÉn ƒëa d·∫°ng ngành ngh·ªÅ (61 ngành/chuyên ngành ƒë·ªß các lƒ©nh v·ª±c: Nông-Lâm-Ng∆∞ nghi·ªáp, Kinh t·∫ø – Qu·∫£n lý, S∆∞ ph·∫°m- Ngo·∫°i ng·ªØ, K·ªπ thu·∫≠t – Công ngh·ªá), hi·ªán nay tr∆∞·ªùng ƒëang có trên 20 ngàn sinh viên, h·ªçc viên, nghiên c·ª©u sinh. V·ªõi 6 ngành ƒë∆∞·ª£c ki·ªÉm ƒë·ªãnh ch·∫•t l∆∞·ª£ng AUN-QA, hàng trƒÉm các công trình nghiên c·ª©u khoa h·ªçc, h·ª£p tác, chuy·ªÉn giao khoa h·ªçc công ngh·ªá, h·ª£p tác trong và ngoài n∆∞·ªõc, tr∆∞·ªùng ƒëã và ƒëang ngày càng phát tri·ªÉn thành tr∆∞·ªùng ƒë·∫°i h·ªçc nghiên c·ª©u v·ªõi ch·∫•t l∆∞·ª£ng qu·ªëc t·∫ø.

Số lần xem trang: :302
Nhập ngày: 18-11-2020
Điều chỉnh lần cuối: 18-11-2020

Bạn đang xem bài viết: 65 Năm Thành Lập Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.