Bài 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 SGK Toán lớp 4 – Triệu và lớp triệu

Tranh cãi Bài toán con bò: mua 10 bán 12, rồi lại mua 15 bán 17 | Hỏi lỗ hay lãi?
Tranh cãi Bài toán con bò: mua 10 bán 12, rồi lại mua 15 bán 17 | Hỏi lỗ hay lãi?

Bài 1 trang 13 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu.

Phương pháp:

Đếm lần lượt từ 1 triệu đến 10 triệu.

Lời giải:

1 triệu;

2 triệu;

3 triệu;

4 triệu;

5 triệu;

6 triệu;

7 triệu;

8 triệu;

9 triệu;

10 triệu.

Bài 2 trang 13 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 chục triệu : 10 000 000 2 chục triệu : 20 000 000

3 chục triệu:…………….. 4 chục triệu:……………..

5 chục triệu:…………….. 6 chục triệu:……………..

7 chục triệu:…………….. 8 chục triệu:……………..

9 chục triệu:…………….. 1 trăm triệu: 100 000 000

2 trăm triệu:…………….. 3 trăm triệu:……………..

Phương pháp:

Dựa vào cách viết số 1 chục triệu, 2 chục triệu, 1 trăm triệu để viết tương tự với các số còn lại.

Lời giải:

3 chục triệu: 30 000 0000

4 chục triệu: 40 000 000

5 chục triệu: 50 000 000

6 chục triệu: 60 000 000

7 chục triệu: 70 000 000

8 chục triệu:. 80 000 000

9 chục triệu: 90 000 000

1 trăm triệu: 100 000 000

2 trăm triệu: 200 000 000

3 trăm triệu: 300 000 000

Bài 3 trang 13 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0:

Mười lăm nghìn. Năm mươi nghìn.

Ba trăm năm mươi. Bảy triệu.

Sáu trăm. Ba mươi sáu triệu.

Một nghìn ba trăm. Chín trăm triệu.

Phương pháp:

Viết các số đã cho theo các quy tắc đã học, sau đó đếm số chữ số và số chữ số 0 của số đó.

Lời giải:

15000 có 5 chữ số, có 3 chữ số 0

50000 có 5 chữ số, có 4 chữ số 0

350 có 3 chữ số, có 1 chữ số 0

7000000 có 7 chữ số, có 6 chữ số 0

600 có 3 chữ số, có 2 chữ số 0

36000000 có 8 chữ số, có 6 chữ số 0

1300 có 4 chữ số, có 2 chữ số 0

900000000 có 9 chữ số, có 8 chữ số 0

Bài 4 trang 14 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết theo mẫu:

Phương pháp:

Để đọc (hoặc viết) các số tự nhiên, ta đọc (hoặc viết) từ trái sang phải, hay từ hàng cao tới hàng thấp.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan

Các bài khác cùng chuyên mục

Bạn đang xem bài viết: Bài 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 SGK Toán lớp 4 – Triệu và lớp triệu. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts