Mẹ Jesse đú trend Bố Già trấn thành 😂😂😂
Mẹ Jesse đú trend Bố Già trấn thành 😂😂😂


Bài 1, 2, 3 trang 80 SGK Toán 4>

Bài 1: Tính.

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính

a) 420 : 60 b) 85000 : 500

4500 : 500 92000 : 400

Phương pháp giải:

Khi thực hiện phép chia số tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba … chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như bình thường.

Lời giải chi tiết:

a) 420 : 60 = 42 : 6 = 7

4500 : 500 = 45 : 5 = 9

b) 85000 : 500 = 850 : 5 = 170

92000 : 400 = 920 : 4 = 230

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tìm \(x\):

\(a) \;x \times 40 = 25600\); \(b)\; x \times 90 = 37800\).

Phương pháp giải:

\(x\) ở vị trí thừa số chưa biết nên để tìm \(x\) ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết:

a) \(x \times 40 = 25600\)

\(x = 25600 : 40\)

\(x = 640\)

b) \( x \times 90 = 37800\)

\(x = 37800 : 90\)

\(x= 420\)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi :

a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó ?

b) Nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó ?

Phương pháp giải:

Để tìm số toa xe ta lấy tổng số tấn hàng chia cho số tấn hàng mỗi toa xe chở được.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 180 tấn hàng

a) Mỗi toa chở 20 tấn: …. toa?

b) Mỗi toa chở 30 tấn: … toa?

Bài giải

a) Nếu mỗi toa xe chở 20 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

180 : 20 = 9 (toa)

b) Nếu mỗi toa xe chở 30 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

180 : 30 = 6 (toa)

Đáp số: a) 9 toa xe ;

b) 6 toa xe.

Lý thuyết

a) \(320:40 = ?\)

\(320:40 = 8\,\,\,\)

Nhận xét: \(320:40 = 32:4\).

Khi thực hiện phép chia \(320:40\), ta có thể cùng xóa một chữ số \(0\) ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

b) \(32000:400 = ?\)

\(32000:400 = 80\)

Nhận xét: \(32000:400 = 320:4\).

Khi thực hiện phép chia \(32000:400\), ta có thể cùng xóa hai chữ số \(0\) ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

c) Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số \(0\), ta có thể cùng xóa một, hai, ba, … chữ số \(0\) ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như bình thường.

  • Bài 1, 2, 3 trang 81 SGK Toán 4
  • Bài 1, 2, 3 trang 82 SGK Toán 4
  • Bài 1, 2, 3 trang 83 SGK Toán 4
  • Bài 1, 2 trang 84 SGK Toán 4
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 84 SGK Toán 4

>> Xem thêm

Bạn đang xem bài viết: Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.