Bài tập và Đề kiểm tra ôn tập kết thúc chương 1 Hình học lớp 9

Giải SGK – ÔN TẬP CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 9: ĐƯỜNG TRÒN ( Full ) || Toán 9
Giải SGK – ÔN TẬP CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 9: ĐƯỜNG TRÒN ( Full ) || Toán 9

Bài 1: Cho rABC vuông tại A, đường cao AH. Trong các đoạn thẳng sau AB, AC, BC, AH, HB, HC hãy tính độ dài các đoạn thẳng còn lại nếu biết:
a) AB = 6 cm ; AC = 9 cm.
b) AB = 15 cm ; HB = 9 cm.
c) AC = 44 cm ; BC = 55 cm.
d) AC = 40 cm ; AH = 24 cm.
e) AH = 9,6 cm ; HC = 12,8 cm.
f) CH = 72 cm ; BH = 12,5 cm.
g) AH = 12 cm ; trung tuyến AM = 13 cm.

Bài 2: Giải rABC vuông tại A, biết:
a) AC = 100 cm và Ĉ = 300.
b) AB = 50 cm và Ĉ = 450.
c) B̂ = 350 và BC = 40 cm
d) AB = 70 cm và AC = 60 cm.
e) AB = 6 cm và B̂ = 600.
f) AB = 5 cm và BC = 7 cm.

Bài 3: Cho ΔABC vuông tại A (AB < AC) có đường cao AH và AH = 12 cm ; BC = 25 cm.
a) Tìm độ dài của BH; CH; AB và AC.
b) Vẽ trung tuyến AM. Tìm số đo của AM̂H.
c) Tìm diện tích của ΔAHM.

Bài 4: Cho ΔABC có CH là chiều cao; BC = 12 cm , B̂ = 600 và Ĉ = 400.
a) Tìm độ dài CH và AC.
b) Tính diện tích của ΔABC.

Bài 5: Cho tam giác DEF vuông tại D, đường cao DH. Biết DE = 12 cm; EF = 20. Tính DF; EH; FH.

Bài 6: Cho tam giác DEF vuông tại D, đường cao DH. Biết EH = 1 cm; FH = 4 cm. Tính EF; DE; DF.

Bạn đang xem bài viết: Bài tập và Đề kiểm tra ôn tập kết thúc chương 1 Hình học lớp 9. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts