BÀI TP CNG HNG ẬỘƯỞ 1. Hãy viếết nh ng d ng c ng h ng có th có trong

#7 DrD | Công thức cộng hưởng, độ bền của cấu trúc, bậc liên kết | DrD
#7 DrD | Công thức cộng hưởng, độ bền của cấu trúc, bậc liên kết | DrD

BÀI TẬP CỘNG HƯỞNG – Ôn thi

University

Đại học Tôn Đức Thắng

Course

Hóa Đại Cương A (603130)

Students also viewed

Other related documents

  • Chuong 3+4Câu hỏi GDQP1 ABCDEF GHIKLMNO PQKLM NA. Bị ốm đau, tai nạn, thai sản B. Thuộc dân quân cơ động của địa phương C. Thuộc lực lượng tự vệ của cơ quan D. Đã tham gia nghĩa vụ quân sự
  • BT Tracnghiem chuong hoá đại cương 1 va 2
  • BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 6_HÓA ĐẠI CƯƠNG
  • HÓA ĐẠI CƯƠNG _ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
  • BT chuong 4Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương
  • BT chuong 5 P3Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương

Preview text

BÀI TP CNG HNG ẬỘƯỞ

1. Hãy viếết nh ng d ng c ng h ng có th có trong các công th cữạộưởểứ sau :

Giiả

a)

b)

C)

d)

e)

f)

g)

h)

2. Hãy viếết nh ng d ng c ng h ng có th có trong các công th cữạộưởểứ sau :

a. b.

c. d. e.

Giiả

a)

b)

C)

d)

e)

4. Hãy viếết nh ng d ng c ng h ng có th có và so sánh đ bếền c a cáữạộưởểộủứộưởc công th c c ng h ng

liến h p có trong các công th c sau :ợứ

a. b. c.

d. d.

Giiả

a)

b)

c

d) không x y raả

e)

5. So sánh đ bếền c a các công th c sau:ộủứ

Gi i ả

a)

1 2

Công th c 2 bếền h n 1 doứơ

  • cacbocaton b c m t có th duy chuy n đ t o đ c cacbocaton bếền h n (cacbocậộểểểạượơậaton b c hai)
  • h c ng h ng dài ệộưở

b) (1) (2) Công th c (2) bếền h n công th c (1) vì có đôềng phân E bếền h n Z và khứơứơạạượi t o cacbocaton thì t o đ c cacbocaton b c 2 còn t i công th c (1) ch t o đ c cacbocaton b c m t.ậạứỉạượậộ

c) (1) (2) Công th c (2) bếền h n công th c (1) vì t o đ c h c ng h ng dài h n công th c (ứơứạượệộưởơứ 1).

e)

f)

7. Hãy đ c tến các dien sau và sắếp xếếp chúng theo th t đ bếền ọứựộảgi m dâền :

Gi iả

(2E,4E)-hexa-2,4-diene (1)

penta-1,4-dien (2)

: 2,5-dimethylhexa-2,4-diene (3) : (3E)-penta-1,3-diene (4) Đ bếền các diene gi m dâền theo th t 3-1-4-2ộảứự

8. So sánh đ bếền c a các công th c c ng h ng liến h p trong môỗiộủứộưởợặ c p sau :

Gi i ả

)

(1) (2)

Công th c c ng h ng (1) bếền h n (2) vì có đôi t do nắềm liến h p v i vân đ o trứộưởơựợớạ ôếng

b) (1) (2)

c)

(1) (2)

Công th c c ng h ng (1) bếền h n (2) m c dù c hai cùng có vân đ o trôếng liếứộưởơặảạợớn h p v i liến kếết đôi nh ng do công th c (2) b ch ng ng i l p th nến kém bếền h n công th c (1)ưứịướạậểơứ

9. Hãy bi u diếỗn tâết c các công th c c ng h ng có trong các hểảứộưởợp châết sau :

a. b.

a)

+ pKa c a phenol nh h n pKủỏơ a cyclohexanol mà pKa càng nh thì tnh acid càng l nỏớ

+ Benzyl là nhóm rút electron nến làm tắng tnh acid

12. Câếu trúc nào có tnh acid m nh h n trong môỗi c p h p châết sau : ạơặợ

Gi iả

a)

(1) (2)

Acid công th c (2) m nh h n do nắềm gâền nhóm CHởứạơ 3 CO- là nhóm rút đi n t (c m âm) làm tắng tnh ệửả acid

b) (1) (2) Công th c (1) có tnh acid m nh h n công th c (2) vì công th c (1) có nhóm Nứạơứởứ H 3 nắềm liến h p v i nôếi ợớ đôi nến làm tắng tnh acid

c) (1) (2) Công th c (2) có tnh acid m nh h n công th c (1) do nhóm OH nắềm liến h p v iứạơứợớ liến kếết đôi

13. Câếu trúc nào có tnh base m nh h n trong môỗi c p h p châết sau :ạơặợ

Gi iả

a)

(1) (2)

Công th c (1) ethylamine có tnh baze m nh h n công th c (2) vì NHứạơứ 2 công th c (1) ởứ

nắềm liến h p v i nhóm Cợớ 2 H 5 là nhóm đ y đi n t làm tắng tnh baze còn nhóm C6H5 là ẩệử

nhóm rút đi n t ệử

b)

(1) (2)

Công th c (1) có tnh base m nh h n công th c (2) vì H c a công thứạơứủứực (1) liến kếết tr c tếếp N mà

N có đ âm đi n thâếp h n oxi nến công th c (1) có tnh base m nh hộệơứạơn

c)

(1) (2)

Công th c (2) có tnh baze m nh h n (1) vì công th c (2) có H liến h p v i nhứạơởứợớẩệửóm đ y đi n t C 2 H 5 – nến có tnh base m nh h nạơ

d) (1) (2) Công th c (1) có tnh base m nh h n công th c (2) do nhóm Cứạơứ 6 H 5 – là nhóm rút đi n t yếếu h n CHệửơ 3 CO-

BÀI TẬP CỘNG HƯỞNG – Ôn thi

Bạn đang xem bài viết: BÀI TP CNG HNG ẬỘƯỞ 1. Hãy viếết nh ng d ng c ng h ng có th có trong. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts