HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH + LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH + LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo kết quả kinh doanh và những chỉ tiêu cần lưu ý của báo cáo

Báo cáo kết quả kinh doanh là gì? Ý nghĩa của báo cáo kết quả kinh doanh? Những lưu ý về các điều khoản trong báo cáo kinh doanh. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả những thông tin hữu ích nhất về báo cáo kết quả kinh doanh.

Trong kinh doanh, chúng ta thường nghe nói đến mẫu báo cáo kết quả kinh doanh trong hoạt động kinh doanh lên cấp trên. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là gì chưa? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhất về mẫu báo cáo kết quả kinh doanh.

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH LÀ GÌ?

Báo cáo kết quả kinh doanh là gì?

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là mẫu báo cáo tài chính tổng hợp, thể hiện tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp trong một hoạt động kinh doanh nào đó. Thông qua các mẫu báo cáo kết quả kinh doanh thì cấp trên có thể thấy được lợi nhuận, nguồn đầu tư của các dự án, các hoạt động kinh doanh cũng như tình hình kinh doanh của công ty ở hiện tại.

Cách xác định kết quả kinh doanh thường được tính theo sự cân đối giữa doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh theo công thức dưới đây:

 • Tổng doanh thu thuần = Tổng chi phí + Tổng lợi nhuận
 • Doanh thu thuần = Doanh thu tiêu thụ – Các khoản giảm trừ
 • Các khoản giảm trừ = Chiết khấu thương mại + Giảm giá bán hàng + Hàng hóa bị trả lại + Thuế

II. KẾT CẤU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CỦA BÁO CÁO

Các chỉ tiêu của báo cáo kết quả kinh doanh

1. Hoạt động kinh doanh chính

Trong kinh doanh, hoạt động kinh doanh thường được thể hiện qua 3 tiêu chí rõ ràng sau:

– Doanh thu thuần và bán hàng cung cấp về dịch vụ: đây là nguồn doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp từ các hoạt động kinh doanh sau khi đã trừ đi tất cả các khoản chi phí. Thông thường thì đây sẽ là hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu.

– Chi phí vốn của hàng hóa thể hiện giá để làm ra hàng hóa, dịch vụ.

– Lợi nhuận gộp về bán hàng

2. Hoạt động tài chính

Hiện tại đối với các công ty thì báo cáo tài chính được thể hiện qua 2 chỉ tiêu:
– Doanh thu tài chính từ các nguồn như lãi tiền gửi, lãi từ đầu tư,…
– Chi phí tài chính gồm chi phí vay lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá,…

3. Hoạt động khác

Các hoạt động khác sẽ bao gồm các hoạt động không nằm trong kinh doanh chính và hoạt động tài chính và thông thường nó sẽ chiếm tỷ lệ rất nhỏ

– Thu nhập từ lãi thanh lý, bồi thường hợp đồng,…
– Các chi phí khác như lỗ thanh lý, nhượng bán tài sản,…
– Lợi nhuận khác = Thu nhập khác – Chi phí khác

4. Lợi nhuận

Đối với lợi nhuận thì sẽ gồm có lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận trước thuế gồm lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác. Còn lợi nhuận sau thuế bao gồm lợi nhuận trước thuế trừ đi các khoản thuế

5. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh hiệu quả

Muốn phân tích mẫu báo cáo kết quả kinh doanh hiệu quả thì chúng ta cần làm theo những bước sau:

Bước 1: Theo dõi riêng doanh thu và chi phí để có thể dễ dàng kiểm soát tình hình kinh doanh.
Bước 2: Tính toán tỷ trọng của từng nguồn doanh thu trong tổng doanh thu, tỷ trọng chi phí trong tổng chi phí
Bước 3: Theo dõi sự thay đổi và có những điều chỉnh phù hợp

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CÓ Ý NGHĨA GÌ

Như đã nói, mẫu báo cáo kết quả kinh doanh giúp chúng ta nắm bắt được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, theo dõi được các khoản lợi nhuận, doanh thu, chi phí đầu tư tài chính trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Qua mẫu báo cáo kết quả kinh doanh thì người ta có thể đánh giá kết quả cũng như hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đó và có thể đoán được tương lai của doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả kinh doanh cũng cho thấy được mối quan hệ trong kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn đứng vững được cần có các mối quan hệ, các nguồn đầu tư để có thể đầu tư trang thiết bị sản xuất cho doanh nghiệp. Khi máy móc hiện đại, tình hình kinh doanh hiệu quả thì các doanh nghiệp sẽ nghĩ đến việc mở rộng kinh doanh. Và khi ấy mẫu báo cáo kết quả kinh doanh sẽ theo dõi các khoản lợi nhuận cho công ty, doanh nghiệp.

Ngoài ra, mẫu báo cáo kết quả kinh doanh còn đánh giá được mức độ đóng góp cho xã hội của doanh nghiệp đó như sử dụng tốt nguồn nhân lực, tạo công ăn việc làm cho lao động,…

IV. MỘT SỐ LƯU Ý CÁC KHOẢN MỤC TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Trong mẫu báo cáo kết quả kinh doanh thường có rất nhiều các khoản mục, do đó người đọc cần hiểu rõ về các khoản mục thì mới có thể hiểu được mẫu báo cáo kết quả kinh doanh.

– Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: là giá trị sản phẩm, dịch vụ đã bán ra cho khách hàng, cách tính doanh thu bán hàng đòi hỏi sự chính xác cao
– Các khoản giảm trừ doanh thu: gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, thuế xuất khẩu,…
– Doanh thu thuần: là khoản doanh thu mà doanh nghiệp thực chất được hưởng
– Giá vốn hàng bán: Là chi phí trực tiếp của doanh nghiệp trong khi cung cấp các sản phẩm, dịch vụ
– Lợi nhuận gộp: Là phần lợi nhuận sau khi lấy doanh thu thuần trừ đi giá vốn của hàng hóa
– Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: gồm chi phí vận chuyển, quảng cáo,… là các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh
– Doanh thu tài chính, chi phí tài chính: là các nguồn phí liên quan đến huy động vốn của doanh nghiệp
– Chi phí thuế TNDN:là khoản thuế phát sinh trong kỳ
– Lợi nhuận trước và sau thuế: Là phần lợi nhuận sau cùng của doanh nghiệp
– Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu: đây là khoản lãi suất được tính theo lợi nhuận sau thuế chia cho số cổ phiếu đang lưu hành trong thị trường.

V. MỘT SỐ HỆ SỐ PHÂN TÍCH ĐÁNG CHÚ Ý TỪ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Các hệ số của báo cáo kết quả kinh doanh

1. Biên lợi nhuận

Biên lợi nhuận gồm có:

– Biên lợi nhuận ròng là lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần và biên lợi nhuận gộp là lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần góp phần thể hiện mức lợi nhuận tính trên doanh thu thuần của mỗi sản phẩm, dịch vụ.

– Biên lợi nhuận hoạt động là lợi nhuận trước thuế và lãi vay/Doanh thu thuần là hệ số chỉ mức độ sinh lời thuần túy của doanh nghiệp

– Biên EBITDA: lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao/Doanh thu thuần

2. Tỷ suất sinh lợi

– Tỷ suất sinh lợi trên tài sản thể hiện mức độ sinh lợi từ mỗi đơn vị tài sản doanh nghiệp
– Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu thể hiện mức sinh lợi từ mỗi đơn vị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

VI. CÁC CHI TIẾT CĂN BẢN NHẤT CỦA MỘT BIỂU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh chuẩn

Tùy thuộc vào từng doanh nghiệp mà mỗi nơi sẽ có những mẫu báo cáo kết quả kinh doanh phù hợp. Một mẫu báo cáo kết quả kinh doanh thường được trình bày một cách ngắn gọn, gọn gàng và dễ hiểu.

Đối với một mẫu báo cáo kết quả kinh doanh thì sẽ gồm những phần cơ bản sau:

– Phần mở đầu của mẫu báo cáo kết quả kinh doanh sẽ gồm có tên doanh nghiệp, địa chỉ, thời gian báo cáo số liệu,…
– Phần nội dung được coi là phần quan trọng nhất của mẫu báo cáo kết quả kinh doanh, gồm có các số liệu thống kê về hoạt động kinh doanh như nguồn đầu tư, lợi nhuận thu được,… Đây là phần mà người đọc sẽ thấy được chính xác kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nên đòi hỏi sự chính xác cao độ.

VII. KẾT LUẬN

Như vậy, qua bài viết trên các bạn đã hiểu được báo cáo kết quả kinh doanh là gì, ý nghĩa và một số lưu ý về mẫu báo cáo kết quả kinh doanh. Mong rằng bài viết sẽ đem lại những điều lý thú đối với những nhân viên kinh doanh đang muốn tìm hiểu về mẫu báo cáo kết quả kinh doanh.

Tag:

Bài viết nhiều người đọc

 • Doanh thu thuần là gì? Tổng hợp những vấn đề liên quan đến doanh thu thuần
 • Mô tả công việc nhân viên kho và các kỹ năng nhất định phải có
 • Shipper nên lựa chọn hãng giao hàng nào để có thể làm việc?
 • Ý tưởng kinh doanh sáng tạo – Chìa khóa thành công kinh doanh
 • Cách tìm nguồn hàng sỉ giá rẻ tận gốc và uy tín
 • Kinh doanh thương mại là gì? Những điều cần biết về kinh doanh thương mại
 • Doanh số là gì? Doanh thu và doanh số có phải là một như nhiều người nghĩ?
 • Trợ lý và thư ký khác nhau như thế nào?

123job.vn – Dream jobs, great places to work, high salary

123job.vn – Trao cơ hội cho hàng triệu người với những công việc mơ ước với môi trường làm việc chuyên nghiệp và mức lương tốt nhất.

Với sứ mệnh: Cung cấp các thông tin việc làm, review công ty hấp dẫn, dịch vụ tư vấn tuyển dụng xác thực và chất lượng cho nhà tuyển dụng và người lao động, chúng tôi luôn tận tâm tận lực, không ngừng sáng tạo nhằm đem lại chất lượng dịch vụ hàng đầu, giúp tất cả mọi người có được một công việc phù hợp nhất.

Tự hào: Là trang tuyển dụng uy tín, là cầu nối của hàng triệu người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Giá trị cốt lõi:

 • Luôn chủ động và sáng tạo, lấy công nghệ làm nền tảng cốt lõi để phát triển dịch vụ.
 • Chuyên nghiệp & tận tâm với khách hàng và người tìm việc bằng những dịch vụ tốt nhất.
 • Làm việc chính trực, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, không vụ lợi cá nhân và luôn đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu.

Nếu bạn đang muốn kết nối với những nhà tuyển dụng uy tín hàng đầu Việt Nam, đừng ngần ngại hãy TẠO CV NGAY để tăng gấp 5 lần cơ hội có được công việc với mức lương tốt nhất nhé!

Mục Lục

 1. I. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH LÀ GÌ?
 2. II. KẾT CẤU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CỦA BÁO CÁO
 3. III. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CÓ Ý NGHĨA GÌ
 4. IV. MỘT SỐ LƯU Ý CÁC KHOẢN MỤC TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
 5. V. MỘT SỐ HỆ SỐ PHÂN TÍCH ĐÁNG CHÚ Ý TỪ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
 6. VI. CÁC CHI TIẾT CĂN BẢN NHẤT CỦA MỘT BIỂU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
 7. VII. KẾT LUẬN

Chủ đề nổi bật

Dành cho người tìm việc

Dành cho nhà tuyển dụng

 • Front – end web app developer
 • Chuyên viên cơ sở dữ liệu
 • Việc làm dược sĩ
 • Quản Lý Sản Xuất Cấp Cao
 • Nhân viên kinh doanh và marketing
 • Business Graduates
 • Giám đốc kinh doanh miền
 • Food Court
 • Electrical maintenance executive
 • Trưởng Phòng R&D Có Kinh Nghiệm Thủy Hải Sả
 • Trưởng phòng R&D
 • GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT VÀ KẾ HOẠCH
 • Training Manager
 • Nhân viên phát triển đối tác
 • Rửa xe
 • Chuyên viên Kaizen Lean Six Sigma
 • OHSAS
 • HSE&S management system
 • Digital Content
 • Crytal
 • Ireport
 • PL/SQL
 • Toad
 • Business Controller – Commercial
 • Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Trả Góp Cà Mau
 • Bạc Liêu
 • Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Trả Góp Sóc Trăng
 • Cà Mau
 • Bảo trì hệ thống tòa nhà
 • Làm việc xoay ca
 • Regional sales manager RSM – khu vực Miền Trung
 • Head of Finance and Accounting
 • Storyboard artist
 • Kỹ sư dự toán loại
 • Thiết kế module
 • Trợ lý – tiếng nhật anh
 • Thợ phay tiện cnc
 • Nhân viên làm bánh và pha chế
 • ISO Ts System Testing Equipment
 • Nhân viên kiểm định chất lượng
 • Chuyên viên kiểm định chất lượng
 • Film
 • Admin kinh doanh
 • Trưởng nhóm quản lý đơn hàng may mặc
 • Merchandising Team Leader
 • Nhân viên tư vấn ngân hàng
 • Nhân viên xúc tiến phần mềm
 • Giám sát Cơ điện – Alphanam Group
 • Nhân viên Lái xe tải kiêm giao hàng
 • Nhân viên giao nhận và khai thuế hải quan

Bạn đang xem bài viết: Báo cáo kết quả kinh doanh và những chỉ tiêu cần lưu ý của báo cáo. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.