ĐỀ 1 Bài 1. (4 điểm) Tính: a/ . b/ . c/ . d/ . Bài 2. (4 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) b/ . c/ . d/ . Bài 3. (1 điểm) Tìm x, biết: Bài 4. (1 điểm) Chứng minh đẳng thức ĐỀ 2 Bài 1. (3 điểm) Tính: a/ . b/ . c/ . d/ Bài 2. (4 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a/ . b/ . c/ . d/ . Bài 3. (2,5 điểm) Tìm x, biết: a/ . b/ . Bài 4. (0,5 điểm) Chứng minh biểu thức với mọi số thực x. ĐỀ 3 Bài 1. (4 điểm) Tính: a/ . b/ . c/ . Bài 2. (3 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a/ . b/ . c/ . Bài 3. (2,5 điểm) Tìm x, biết: a/ b/ Bài 4. (0,5 điểm) Chứng minh biểu thức không phụ thuộc vào biến x ĐỀ 4 Bài 1. (4 điểm) Tính: Bài 2. (4 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: Bài 3. (1 điểm) Tìm x, biết: Bài 4. (1 điểm) Chứng minh biểu thức không phụ thuộc vào biến x ĐỀ 5 Bài 1. (4 điểm) Tính: a/ . Bài 2. (4 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: Bài 3. (1 điểm) Tìm x, biết: Bài 4. (1 điểm) Chứng minh đẳng thức ĐỀ 6 Bài 1. (4 điểm) Tính: Bài 2. (4 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: Bài 3. (1 điểm) Tìm x, biết: Bài 4. (1 điểm) Chứng minh đẳng thức

Tài liệu đính kèm:

Bạn đang xem bài viết: Bộ 6 đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 8. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.