ÔN THI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LSVN TẬP 2(Từ bài 14 đến 15)
ÔN THI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LSVN TẬP 2(Từ bài 14 đến 15)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 (Có đáp án) nhằm giúp học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức, đồng thời nó cũng giúp học sinh làm quen với cách ra đề và làm bài thi dạng trắc nghiệm. Chúc các em thi tốt! | LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 Chủ đề 1 TRẬT TỰ THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949) Câu 1. Để phân chia thành quả chiến thắng chủ nghĩa phát xít, tháng 2/1945, các nước Đồng minh đã tổ chức hội nghị ở A. Ianta (Liên Xô). B. Pốtxđam (Đức). C. Xan Phranxixcô (Mĩ). D. Oasinhtcm (Mì). Câu 2. Hội nghị Ianta (2/1945) diễn ra khi Chiến tranh thế giới thứ hai A. đang lan rộng ở châu Âu. B. bước vào giai đoạn kết thúc. C. đang lan rộng trên thế giới. . D. đã hoàn toàn kết thúc. Câu 3. Hội nghị Ianta (2/1945) được tổ chức trong hoàn cảnh phần thắng nghiêng về A. phe các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN). B. các nước thuộc địa. C. phe các nước Đồng minh. D. phe các nước tư bản chủ nghĩa (TBCN). Câu 4. Hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) có sự tham dự của nguyên thủ các quốc gia A. Liên Xô, Pháp, Anh. B. Liên Xô, Mĩ, Pháp. C. Mĩ, Anh, Pháp. D. Liên Xô, Mĩ, Anh. Câu 5. Vì sao Hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) chỉ có sự tham dự của các quốc gia là Lịên Xô, Mĩ, Anh? A. Đây là ba nước nòng cốt trong cuộc chiến tranh chống phát xít. B. Đây là ba nước có nhiều thuộc địa trên thế giới bị phát xít chiếm. C. Lãnh thổ ba nước đều bị quân phát xít tấn công và gây tổn thất. D. Đây là ba trung tâm kinh tế — tài chinh lớn nhất thế giới sau chiến tranh. Câu 6. Hội nghị Ianta (2/1945) chỉ định quân đội của nước nào sẽ tham chiến ở châu Á sau khi đánh bại phát xít Đức? A. MĨ. B. Liên Xô. C. Anh. D. Liện quân Mĩ – Anh. Câu 7, Để duy trì hoà bình và an ninh thế giới, Hội nghị Ianta (2/1945) quyết định thành lập tổ chức A. Hội Quốc liên. B. NATO. C. Liên hợp quốc. D. Vácsava. Câu 8. Hội nghị lanta (2/1945) thoả thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở A. Đông Âu và Tây Âu. B. châu Âu và Bắc Á. C. Triều Tiên và Nhật Bản. D. châu Âu và châu Á. Câu 9. Vì sao Hội nghị Ianta (2/1945) chấp nhận điều kiện của Liên Xô để nước này tham chiến chống Nhật Bản? A. Liên Xô là trụ .

Bạn đang xem bài viết: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 (Có đáp án). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.