Tài liệu gồm 75 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phạm Đình Quang, tuyển tập các chuyên đề học tập môn Toán lớp 9 giai đoạn học kì 1.

Mục lục:
Phần I ĐẠI SỐ.
Chương 1. CĂN BẬC HAI 1.
Bài 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1.
Bài 2. BÀI TẬP 4.
Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT 10.
Bài 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 10.
A Nhắc lại, bổ sung các khái niệm về hàm số 10.
B Hàm số bậc nhất 11.
C Đồ thị hàm số y = ax + b (a 6= 0) 12.
D Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau 12.
E Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a 6= 0) 13.
Bài 2. BÀI TẬP 13.
Chương 3. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG 16.
Bài 1. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG 16.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 16.
B BÀI TÂP 16.
Bài 2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN 18.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 18.
B BÀI TẬP 19.
Chương 4. ĐƯỜNG TRÒN 22.
Bài 1. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN. TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN 22.
A TÓM TẮT LÍ THUYẾT 22.
B BÀI TẬP 23.
Bài 2. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN. LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY 24.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 24.
B BÀI TẬP 25.
Bài 3. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN 26.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 26.
B BÀI TẬP 27.
Bài 4. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU 28.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 28.
B BÀI TẬP 30.
Bài 5. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN 32.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 32.
B BÀI TẬP 34.
Chương 5. MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ 40.
Bài 1. CĂN BẬC HAI 40.
Bài 2. HỆ THỨC LƯỢNG, TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC 41.
Bài 3. HÀM SỐ 44.
Bài 4. ĐƯỜNG TRÒN 48.
Bài 5. TRÍCH ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 50.
Bài 6. MÔT SỐ BÀI TỔNG HỢP 52.
Chương 6. ĐỀ THI THAM KHẢO 54.
Bài 1. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 54.
Bài 2. ĐỀ THI HỌC KÌ 1 61.

Bạn đang xem bài viết: Các chuyên đề học tập Toán 9 học kì 1. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.