Cách giải Bài tập về Cộng hưởng điện hay, chi tiết

#32 DrD | Hướng dẫn giải chi tiết các bài tập hóa học đại cương Part 8 (cấu trúc cộng hưởng)
#32 DrD | Hướng dẫn giải chi tiết các bài tập hóa học đại cương Part 8 (cấu trúc cộng hưởng)

Cách giải Bài tập về Cộng hưởng điện hay, chi tiết

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

– Khi ZL = ZC hay ωL = 1/ωC thì Zmin = R , lúc đó cường độ I đạt giá trị cực đại I = Imax = U / R


uAB cùng pha với i (cùng pha với uR), uAB chậm pha π/2 so với uL ; uAB nhanh pha π/2 so với uC .

Liên hệ giữa Z và tần số f :

fo là tần sồ lúc cộng hưởng .

Khi f < fo : Mạch có tính dung kháng , Z và f nghịch biến

Khi f > fo : Mạch có tính cảm kháng , Z và f đồng biến

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một đoạn mạch gồm R = 50 Ω , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C = 2.10-4 / π F mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có điện trở hiệu dụng 110V, tần số 50Hz thì thấy u và i cùng pha với nhau. Tính độ tự cảm của cuộn cảm và công suất tiêu thụ của mạch.

Hướng dẫn:

ZC = 1 / 2πfC = 50Ω . Để u và i cùng pha thì phải xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

Khi đó: ZL = ZC = 50Ω ⇒ L = 1 / 2π H

Công suất tiêu thụ đạt giá trị cực đại: P = Pmax = U2 / R = 242 W

Ví dụ 2: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R,L,C mắc nối tiếp . Biết R2C = 16L . Đoạn mạch đang cộng hưởng . biết điện áp hiệu dụng của toàn đoạn mạch AB là 120 V.Tính điện áp hiệu dụng UR, UL, UC ?

Hướng dẫn:

Giả thiết cho: R2C = 16L ⇔ R2ωC = 16ωL ⇔ R2 . 1/ZC = 16ZL (1)

Đoạn mạch cộng hưởng nên : ZL = ZC (2) .

Từ (1) và (2) ⇒ R2 = 16 ZL2 = 16 ZC2 ⇒ UR = 4UL = 4UC .

Do U = 120V ⇒ UR = 120V; UL = UC = 30V

Ví dụ 3: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số không đổi vào hai đầu A và B của đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn và khác không. Với C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R của biến trở. Với C = C1/2 thì điện áp hiệu dụng giữa A và N bằng

A. 200 V. B.100√2 V. C. 100 V. D.200√2 V.

Hướng dẫn:

Khi C = C1 thì hiêu điện thế hiệu dụng hai đầu biến trở là

Đáp án A.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị các phần tử cố định. Đặt vào hai đầu đoạn mạch này một hiệu điện thế xoay chiều có tần số thay đổi. Khi tần số góc của dòng điện bằng ω0 thì cảm kháng và dung kháng có giá trị 20 Ω và 80 Ω. Để trong mạch xảy ra cộng hưởng, phải thay đổi tần số góc của dòng điện đến giá trị ω bằng

A. 2ω0 B. 0,25ω0 C. 0,5ω0 D. 4ω0

Chọn A

Câu 2. Một cuộn dây có điện trở thuần 100 (Ω) và có độ tự cảm 1/π (H), nối tiếp với tụ điện có điện dung 500/π (μF). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều tần số 50 (Hz). Để dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp ta phải ghép nối tiếp với tụ C một tụ C1 có điện dung là bao nhiêu?

A. 500/π (μF) B. 250/π (μF)

C. 125/π (μF) D. 50/π (μF)

Chọn C

Để φ = 0 thì ZC + ZC1 = ZL

Câu 3. Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy 4π2f2LC = 1. Khi thay đổi R thì

A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở thay đổi.

B. tổng trở của mạch vẫn không đổi.

C. công suất tiêu thụ trên mạch thay đổi.

D. hệ số công suất trên mạch thay đổi.

Chọn C

Từ điều kiện 4π2f2LC = 1 suy ra ZL = ZC, tức là trong mạch xảy ra cộng hưởng và lúc này:

Câu 4. Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, điện trở thuần của mạch R = 50 Ω. Khi xảy ra cộng hưởng ở tần số f1 thì cường độ dòng điện bằng 1A. Chỉ tăng tần số của mạch điện lên gấp đôi thì cường độ hiệu dụng trong mạch là 0,8 A. Cảm kháng của cuộn dây khi còn ở tần số f1 là

A. 25 Ω B. 50 Ω C. 37,5 Ω D. 75 Ω

Chọn A

Khi f = f1 thì ZC1 = ZL1 và U = UR = I1R = 50 (V)

Khi f = 2f1 thì ZL2 = 2ZL1,

Câu 5. Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là 85 W. Khi đó LCω2 = 1 và độ lệch pha giữa uAM và uMB là 90°. Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch MB thì đoạn mạch này tiêu thụ công suất bằng:

A. 85 W. B. 135 W. C. 110 W. D. 170 W.

Chọn A

Đặt điện áp vào AB :

Câu 6. Một mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện C nối tiếp với một cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = U√2cosωt (V) thì điện áp hai đầu tụ điện C là uC = U√2cos(ωt – π/3) (V). Tỷ số giữa dung kháng và cảm kháng bằng

A. 1/3 B. 1/2 C. 1 D. 2

Chọn D

Vì I→ luôn luôn sớm hơn UC→ là π/2 và theo bài ra U→ sớm hơn UC→ là π/3 nên U→ trễ pha hơn I→ là π/6, tức là φ = – π/6

Do đó:

Dựa vào biểu thức u và uC suy ra: UAB = UC nên ZAB = ZC hay

Câu 7. Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C. Điện áp giữa hai đầu đoạn AB là: u = U0√2cosωt (V) thì điện áp trên L là uL = U0√2cos(ωt + π/3) (V). Muốn mạch xảy ra cộng hưởng thì điện dung của tụ bằng

A. C√2 B. 0,75C C. 0,5C D. 2C

Chọn B

Vì I→ luôn luôn trễ pha hơn UL→ là π/2 và theo bài ra U→ trễ pha hơn UL→ là π/3 nên U→ sớm pha hơn I→ là π/6, tức là φ = π/6

Câu 8. Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V thì cảm kháng cuộn cảm là 25 Ω và dung kháng của tụ là 100 Ω. Nếu chỉ tăng tần số dòng điện lên hai lần thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là

A. 0 V. B. 120 V. C. 240 V. D. 60 V.

Chọn B

Câu 9. Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì dung kháng gấp bốn lần cảm kháng. Nếu chỉ tăng tần số dòng điện k lần thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là U. Giá trị k bằng

A. 0,5. B. 2. C. 4. D. 0,25.

Chọn B

Câu 10. Một đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm: điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều 100 V – 50 Hz. Điều chỉnh L để R2 = 6,25.L/C và điện áp ở hai đầu cuộn cảm lệch pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AB góc π/2. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là

A. 40 (V). B. 30 (V). C. 50 (V). D. 20 (V).

Chọn A

Câu 11. Mạch gồm cuộn cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được mắc nối tiếp rồi mắc vào nguồn xoay chiều u = 100√2cosωt (V), ω không đổi. Điều chỉnh điện dung để mạch cộng hưởng, lúc này hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm bằng 200 (V). Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng giữa 2 bản tụ là

A. 100√3 (V). B. 200 (V).

C. 100 (V). D. 100√2 (V).

Chọn A

Câu 12. Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm Lr. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 120V – 50Hz thì điện áp giữa hai đầu đoạn R-C và điện áp giữa đầu đoạn C-Lr và có cùng một giá trị hiệu dụng 90 V và trong mạch đang có cộng hưởng điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là

A. 30√2 V. B. 60√2 V. C. 30√3 V. D. 30 V.

Chọn B

Câu 13. Đặt điện áp xoay chiều u = 220cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 100 Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1/π (H) và tụ điện có điện dung C thay đổi, mắc nối tiếp. Nếu thay đổi điện dung C từ 200/π (μF) đến 50/π (μF) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch

A. giảm. B. tăng.

C. cực đại tại C = C2 . D. tăng rồi giảm.

Chọn D

Câu 14. Hai đoạn mạch nối tiếp RLC khác nhau: mạch 1 và mạch 2, cộng hưởng với dòng điện xoay chiều có tần số góc lần lượt là ω0 và 2ω0. Biết độ tự cảm của mạch 2 gấp ba độ tự cảm của mạch 1. Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch đó với nhau thành một mạch thì nó sẽ cộng hưởng với dòng điện xoay chiều có tần số góc là

A. ω0√3 B. 1,5ω0 C. ω0√13 D. 0,5ω0√13

Chọn D

Câu 15. Mạch xoay chiều R1, L1, C1 mắc nối tiếp có tần số cộng hưởng f1. Mạch R2, L2, C2 mắc nối tiếp có tần số cộng hưởng f2. Biết C1 = 2C2 và f2 = 2f1. Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng là

A. f1√2 B. f1 C. 2f1 D. f1√3

Chọn A

Câu 16. Hai đoạn mạch nối tiếp RLC khác nhau đều cộng hưởng với dòng điện xoay chiều có tần số f. Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch đó với nhau thành một mạch thì nó sẽ cộng hưởng với dòng điện xoay chiều có tần số là

A. f. B. 1,5f. C. 2f. D. 3f.

Chọn A

Cả hai đoạn mạch cùng cộng hưởng với tần số f nên khi ghép nối tiếp chúng cũng cộng hưởng với tần số f.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

 • 50 bài tập trắc nghiệm Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có lời giải (phần 1)

 • 50 bài tập trắc nghiệm Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có lời giải (phần 2)

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

 • Soạn Văn 12
 • Soạn Văn 12 (bản ngắn nhất)
 • Văn mẫu lớp 12
 • Giải bài tập Toán 12
 • Giải BT Toán 12 nâng cao (250 bài)
 • Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 (100 đề)
 • Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 (100 đề)
 • Giải bài tập Vật lý 12
 • Giải BT Vật Lí 12 nâng cao (360 bài)
 • Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 12 (có đáp án)
 • Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 (70 đề)
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Lí (18 đề)
 • Giải bài tập Hóa học 12
 • Giải bài tập Hóa học 12 nâng cao
 • Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 (80 đề)
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Hóa (18 đề)
 • Giải bài tập Sinh học 12
 • Giải bài tập Sinh 12 (ngắn nhất)
 • Chuyên đề Sinh học 12
 • Đề kiểm tra Sinh 12 (có đáp án)(hay nhất)
 • Ôn thi đại học môn Sinh (theo chuyên đề)
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Sinh (18 đề)
 • Giải bài tập Địa Lí 12
 • Giải bài tập Địa Lí 12 (ngắn nhất)
 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12
 • Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 (70 đề)
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Địa (20 đề)
 • Giải bài tập Tiếng anh 12
 • Giải bài tập Tiếng anh 12 thí điểm
 • Giải bài tập Lịch sử 12
 • Giải tập bản đồ Lịch sử 12
 • Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 12
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn Sử (20 đề)
 • Giải bài tập Tin học 12
 • Giải bài tập GDCD 12
 • Giải bài tập GDCD 12 (ngắn nhất)
 • Bài tập trắc nghiệm GDCD 12 (37 đề)
 • Luyện thi đại học trắc nghiệm môn GDCD (20 đề)
 • Giải bài tập Công nghệ 12

Bạn đang xem bài viết: Cách giải Bài tập về Cộng hưởng điện hay, chi tiết. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts