Cách xác định tiền lãi phạt chậm thanh toán tiền mua tín phiếu theo phương thức đấu thầu như thế nào?

trả chậm quá hạn ví trả sau momo phạt lãi hay không
trả chậm quá hạn ví trả sau momo phạt lãi hay không

Cách xác định tiền lãi phạt chậm thanh toán tiền mua tín phiếu theo phương thức đấu thầu như thế nào?

Cách xác định tiền lãi phạt chậm thanh toán tiền mua tín phiếu theo phương thức đấu thầu như thế nào?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 22 Thông tư 111/2018/TT-BTC quy định như sau:

Thanh toán tiền mua tín phiếu và lãi phạt chậm thanh toán tiền mua tín phiếu theo phương thức đấu thầu

1. Việc thanh toán tiền mua tín phiếu thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 Thông tư này.

2. Tiền lãi phạt chậm thanh toán tiền mua tín phiếu

a) Trường hợp nhà đầu tư chuyển tiền sau ngày thanh toán tiền mua tín phiếu, Kho bạc Nhà nước được thu lãi phạt chậm thanh toán theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Thông tư này; trong đó tiền lãi phạt chậm thanh toán được xác định theo công thức quy định tại Khoản 1 Điều 27 Thông tư này;

b) Sau năm (05) ngày làm việc kể từ ngày thanh toán tiền mua tín phiếu, nếu nhà đầu tư trúng thầu không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền mua tín phiếu, Kho bạc Nhà nước hủy kết quả trúng thầu đối với số lượng tín phiếu không thanh toán và có văn bản thông báo cho nhà đầu tư trúng thầu, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Như vậy theo quy định trên thì xác định tiền lãi phạt chậm thanh toán tiền mua tín phiếu theo phương thức đấu thầu như sau:

– Trường hợp nhà đầu tư chuyển tiền sau ngày thanh toán tiền mua tín phiếu, Kho bạc Nhà nước được thu lãi phạt chậm thanh toán theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Thông tư 111/2018/TT-BTC; trong đó tiền lãi phạt chậm thanh toán được xác định theo công thức quy định tại khoản 1 Điều 27 Thông tư 111/2018/TT-BTC.

– Sau năm (05) ngày làm việc kể từ ngày thanh toán tiền mua tín phiếu, nếu nhà đầu tư trúng thầu không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền mua tín phiếu, Kho bạc Nhà nước hủy kết quả trúng thầu đối với số lượng tín phiếu không thanh toán và có văn bản thông báo cho nhà đầu tư trúng thầu, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Cách xác định tiền lãi phạt chậm thanh toán tiền mua tín phiếu theo phương thức đấu thầu như thế nào? (Hình từ Internet)

Xác định chi phí đấu thầu phát hành tín phiếu chi trả cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như thế nào?

Căn cứ tại điểm a khoản 2 Điều 26 Thông tư 111/2018/TT-BTC quy định như sau:

Chi phí phát hành, thanh toán gốc, lãi tín phiếu, trái phiếu

2. Chi phí đấu thầu phát hành tín phiếu chi trả cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

a) Chi phí đấu thầu phát hành tín phiếu tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng 0,01% giá trị danh nghĩa tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu (không áp dụng đối với trường hợp tín phiếu phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam);

b) Chi phí đấu thầu tín phiếu là nguồn thu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được quản lý theo chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chi cho các nội dung sau: chi phí trực tiếp cho từng phiên đấu thầu; chi mua sắm tài sản cố định, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, công nghệ; chi hội thảo, khảo sát, học tập kinh nghiệm đấu thầu tín phiếu; chi thông tin, tuyên truyền; chi khen thưởng cho tổ chức và cá nhân trong công tác đấu thầu (khoản chi này không được vượt quá 10% tổng phí phát hành và thanh toán tín phiếu được hưởng); chi thiết kế, xây dựng và chỉnh sửa phần mềm chương trình đấu thầu tín phiếu; chi hội nghị, tập huấn, sơ kết, tổng kết công tác tổ chức đấu thầu hằng năm; chi định kỳ sơ kết tình hình đấu thầu và bàn phương hướng công tác; chi mua văn phòng phẩm phục vụ việc đấu thầu tín phiếu; các chi phí khác phục vụ cho việc đấu thầu tín phiếu.

Như vậy theo quy định trên thì chi phí đấu thầu phát hành tín phiếu tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng 0,01% giá trị danh nghĩa tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu. Tuy nhiên, chi phí này không áp dụng đối với việc tín phiếu phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thực hiện thanh toán tín phiếu khi đến hạn như thế nào?

Căn cứ tại Điều 24 Thông tư 111/2018/TT-BTC quy định thực hiện thanh toán tín phiếu khi đến hạn như sau:

– Thanh toán tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu

+ Tín phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu được thanh toán theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 25 Thông tư 111/2018/TT-BTC.

+ Trường hợp Kho bạc Nhà nước hoặc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chậm chuyển tiền thanh toán tín phiếu thì số tiền lãi chậm thanh toán xác định theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 27 Thông tư 111/2018/TT-BTC.

– Tín phiếu phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

+ Đối với tín phiếu được đăng ký, lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, việc thanh toán tín phiếu thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Thông tư 111/2018/TT-BTC.

+ Đối với tín phiếu không được đăng ký, lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam:

++ Trước ngày thanh toán tín phiếu năm (05) ngày làm việc, Ngân hàng Nhà nước thông báo cho Kho bạc Nhà nước số tiền tín phiếu cần thanh toán, ngày thanh toán tín phiếu và tài khoản chỉ định thanh toán của Ngân hàng Nhà nước (nếu có thay đổi);

++ Trong ngày thanh toán tín phiếu, Kho bạc Nhà nước chuyển tiền thanh toán tín phiếu vào tài khoản chỉ định của Ngân hàng Nhà nước.

– Trường hợp ngày thanh toán tín phiếu là ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định, tín phiếu sẽ được thanh toán vào ngày làm việc liền kề tiếp theo.

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Điều kiện công nhận đạt yêu cầu sát hạch thực hành lái tàu để cấp giấy phép lái tàu đường sắt đô thị là gì?
  • Giả mạo hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài thì doanh nghiệp Việt Nam có thể bị xử phạt thế nào?
  • Người tẩy xóa Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền?
  • Sản xuất phim là gì? Các hoạt động sản xuất phim nào được nhà nước đầu tư, hỗ trợ theo quy định hiện nay?
  • Đơn vị sử dụng ngân sách là gì? Đơn vị sử dụng ngân sách không được thực hiện nhiệm vụ chi khi nào?

Bạn đang xem bài viết: Cách xác định tiền lãi phạt chậm thanh toán tiền mua tín phiếu theo phương thức đấu thầu như thế nào?. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts