Lịch Sử lớp 12 – bài tập trắc nghiệm về PHONG TRÀO CM 1930 – 1935
Lịch Sử lớp 12 – bài tập trắc nghiệm về PHONG TRÀO CM 1930 – 1935

Ngày đăng: 31/01/2018, 12:49

SGD&ĐT TRÀ VINH TRƯỜNG THPT DUYÊN HẢI Lịch sử Khối 12 CÂU HÕI TRẮC NGHIỆM BÀI 14,15,16 C©u : A C C©u : A B C D C©u : A C©u : A C©u : A B C D C©u : A C C©u : A B C D C©u : A B C D C©u : A C C©u 10 : A B C D C©u 11 : A B C D C©u 12 : A C C©u Hãy xác định hình thức phương pháp đấu tranh thời kì 1936-1939? Bí mật, bất hợp pháp B Hợp pháp bất hợp pháp, cơng khai bí mật Đấu tranh trị kết hợp với đấu tranh vũ trang D Đấu tranh nghị trường chủ yếu Căn vào đâu để khẳng định Xô viết Nghệ – Tĩnh hình thức sơ khai quyền cơng nơng nước ta, thực quyền cách mạng quần chúng lãnh đạo Đảng? Thể rõ chất cách mạng Đó quyền dân, dân, dân Chính quyền Xơ viết thành lập thành đấu tranh gian khổ nhân dân lãnh đạo cùa Đảng Vì lần quyền địch tan rã, quyền giai cấp vơ sản đựơc thiết lập nước Lần quyền Xơ viết thực sách thể tính tự dân chủ dân tộc độc lập Những tầng lớp Việt Nam bị ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế 1929-1933? Quan lại, tư sản mại Nông dân B C Tiểu thương D Công nhân Cách mạng tháng Tám diễn vòng? Một tháng B 20 ngày C Hai tháng D 15 ngày Hội nghị trung ương Đảng tháng 11-1939 đánh dấu chuyển hướng đắn đạo chiến lược cách mạng vì? Giải kịp thời vấn đề ruộng đất cho nông dân Đặt vấn đề dân tộc cho tồn cõi Đơng Dương Xác định kẻ thù chủ yếu trước mắt phát xít Nhật Giương cao cờ giải phóng dân tộc Cuộc đấu tranh Nghệ An Hà Tĩnh làm cho quyền thực dân phong kiến sao? Tê liệt, tan rã nhiêu thôn xã B Đứng vững Sụp đổ hoàn toàn từ huyện đến tỉnh, D Được xây dựng củng cố mạnh Đảng cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ trước mắt cách mạng Việt Nam vận động dân chủ 19361939 là? Đánh đổ Đế quốc Pháp Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa tay sai Tập trung mũi nhọn đấu tranh chống kẻ thù phát xít Nhật Tịch thu ruộng đất địa chủ chia cho dân cày nghèo Lý chuyển hướng chủ trương cách mạng Đảng ta năm 1936-1939 là? Mâu thuẫn xã hội Việt Nam ngày gay gắt Tình hình giới nước có nhiều thay đổi Sự đạo Quốc Tế Cộng Sản Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền Pháp Hậu lớn mà khủng hoảng kinh tế gây xã hội gì? Nơng nghiệp đình đốn B Làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ tầng lớp nhân dân lao động Công nhân thất nghiệp D Bần hố nhân dân Vì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ có tầm quan trọng đặc biệt Cách mạng tháng Tám 1945? Giải vấn đề ruộng đất cho nông dân Chủ trương giương cao cờ yêu nước Hoàn chỉnh chủ trương đề Hội nghị Trung ương tháng 11-1939 Củng cố khối đoàn kết nhân dân Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nạn đói khủng khiếp hai triệu đồng bào miền Bắc cuối 1944 đầu 1945 do? Thực dân Pháp bắt dân ta bán thóc theo diện tích cày cấy Lương thực từ miền Nam vận chuyển miền Bắc Vụ mùa năm 1945 thất thu thiên tai Phát xít Nhật bắt dân ta nhổ lúa, phá hoa màu để trồng đay thầu dầu Sau 30 năm tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng vào thời gian nào? Ở đâu? Ngày 28/1/1941 Tân Trào, Tuyên Quang B Ngày 28/2/1941 Hà Nội Ngày 25/1/1941 Pắc Bó, Cao Bằng D Ngày 28/1/1941 Pắc Bó, Cao Bằng Xã hội Việt Nam năm 1930 – 1931 tồn mâu thuẫn nào? 13 : A C C©u 14 : A B C D C©u 15 : A B C D C©u 16 : A C©u 17 : A B C D C©u 18 : A C C©u 19 : A C C©u 20 : A C©u 21 : A B C D C©u 22 : A C C©u 23 : A C C©u 24 : A B C D C©u 25 : A B Công nhân với tư sản B Dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp nông dân với địa chủ phong kiến Tư sản với thực dân Pháp D Nông dân với địa chủ phong kiến Nội dung ý nghĩa dân tộc cách mạng tháng Tám 1945 ? Lật đổ ngai vàng phong kiến ngự trị hàng chục kỉ đất nước ta Chấm dứt thống trị thực dân Pháp phát xít Nhật nước ta Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước Cổ vũ cho phong trào cách mạng giới Những thủ đoạn trị Nhật vào Việt Nam: Biến Việt Nam trở thành quân để xâm lược nước khác Đưa người Việt tham gia máy quyền Tuyên truyền lừa bịp thuyết “Đại Đông Á”, cho đảng phái thân Nhật hoạt động Dựng lên Chính phủ tay sai thân Nhật Ngày 12-9-1930 nổ biểu tình 8000 nơng dân huyện ? Hưng Nguyên B Hương Khê C Hưng Yên D Hà Tĩnh Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật – Pháp” thay hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” nêu trong? Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (28/2/1943) Hội nghị toàn quốc Đảng (từ 13 đến 15/8/1945) Nghị Đại hội quốc dân Tân Trào Chỉ thị ‘Nhật – Pháp bắn hành động chúng ta” Tình hình kinh tế Việt Nam từ năm 1930 là: Bước vào thời kỳ suy thoái, khủng hoảng B Đang phát triển Phát triển mạnh mẽ D Bước đầu phát triển Hình thức đấu tranh nông dân Nghệ An Hà Tĩnh gì? Mít tinh B Biểu tình có vũ trang Đưa yêu cầu cải thiện đời sống D Khởi nghĩa vũ trang Phong trào cách mạng 1930-1931 phát triển mạnh địa phương nào? Nghệ An Hà Tĩnh B Sài Gòn Đảng phát động phong trào “Đơng Dương đại hội” để? C Hải Phòng D Hà Nội Thành lập lực lượng vũ trang Tổ chức nhân dân thảo “dân nguyện”, chuẩn bị triệu tập Đông Dương đại hội Mua sắm vũ khí, chuẩn bị khởi nghĩa Chuẩn bị hội nghị Genève Những việc làm kinh tế khơng phải quyền Xơ viết Nghệ Tĩnh năm 1930 – 1931: Cải cách ruộng đất B Bãi bỏ thuế thân Xoá nợ cho người nghèo D Chia ruộng đất công cho dân cày Nội dung không nằm nghị Hội nghị Trung ương Đảng lần 6? Chuyển sang hoạt động bí mật B Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất D Lập mặt trận Việt Minh Ý nghĩa quan trọng cao trào dân chủ 1936-1939 cách mạng Việt Nam gì? Đấu tranh hợp pháp bất hợp pháp, cơng khai bí mật Là diễn tập thứ hai chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám 1945 Thu nhập nguyện vọng dân, chuẩn bị triệu tập Đơng Dương đại hội Uy tín ảnh hưởng Đảng mở rộng ăn sâu quần chúng Cuộc đấu tranh nhân ngày 1-5-1930 có ý nghĩa nào? Lần công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế lao động Đây đấu tranh vũ trang công nhân C D C©u 26 : A C C©u 27 : A C©u 28 : A C C©u 29 : A C C©u 30 : A C©u 31 : A B C D C©u 32 : A C C©u 33 : A B C D C©u 34 : A B C D C©u 35 : A C C©u 36 : A B C D C©u 37 : A B C D C©u 38 : Lần cơng nhân nơng dân đồn kết liên minh với Đã lật đổ quyền thực dân số nơi Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn hành động chúng ta” xác định kẻ thù trước mắt dân tộc ta ai? Đế quốc Mĩ Phát xít Nhật bọn tay sai Các đảng phái thân Nhật Việt Nam tên : B D Thực dân Pháp Bọn tay sai Thanh niên B Đảng Lập hiến C Đại Việt, Phục Quốc D Đảng Tân Việt Việc xây dựng sở trị quần chúng tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn việc làm tổ chức nào? Đội du kích Thái Nguyên B Đội du kích Bắc Sơn Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân D Hội Cứu quốc quân Biểu suy giảm ngành kinh tế Việt Nam năm 30 kỉ XX? Xuất nhập đình đốn B Nơng nghiệp bắt đầu phục hồi Hàng hóa khan D Giá trở lên đắt đỏ Hình thức quyền ta thành lập Nghệ An Hà Tĩnh gì? Xơ viết B Cơng xã C Chính phủ liên hiệp Khi chiến tranh giới thứ hai bùng nổ, Đảng Cộng sản Đơng Dương đã? D Cơng hội đỏ Đòi Pháp phải trả độc lập cho Việt Nam Phát động quần chúng tổng khởi nghĩa giành quyền Liên minh với Nhật để chống Pháp Rút vào bí mật, chuẩn bị cho cao trào Những tỉnh lị giành quyền Cách mạng tháng Tám? Hải Dương, Bắc Giang B Hà Tĩnh, Quảng Bình Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam D Bắc Ninh, Hải Phòng Cuộc khủng hoảng kinh tế giới (1929 – 1933) tác động đến tình hình kinh tế xã hội Việt Nam sao? Kinh tế suy thoái khủng hoảng, đời sống nhân dân đói khổ Pháp trút gánh nặng khủng hoảng vào tất nước thuộc địa Kinh tế suy sup tiêu điều, phụ thuộc vào kinh tế Pháp Đời sống nhân dân thuộc địa cực, đói khổ Hai hiệu mà Đảng ta vận dụng phong trào cách mạng 1930- 1931 là? “Độc lập dân tộc” “Ruộng đất dân cày” “Chống đế quốc” “Chống phát xít, chống chiến tranh” “Giải phóng dân tộc” “Dựng quyền cơng nơng binh” “Tự dân chủ” “cơm áo hòa bình” Mục tiêu đấu tranh công nhân phong trào cách mạng 1930- 1931 gì? Đòi tăng lương, giảm làm B Lật đổ chế độ phong kiến Lật đổ quyền thực dân Pháp D Tham gia quyền thực dân Nguyên nhân trực tiếp kiện Nhật đảo Pháp (9/3/1945) là? Phong trào cách mạng dâng cao gây cho Nhật nhiều khó khăn Thất bại gần kề Nhật chiến tranh giới thứ hai Nhật tiến hành theo kế hoạch chung phe phát xít Mâu thuẫn Pháp – Nhật lúc gay gắt Nội dung khơng phải hậu sách bóc lột thống trị Pháp-Nhật nhân dân Việt Nam? Mọi tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc Nền kinh tế Việt Nam lâm vào tình trạng kiệt quệ Kinh tế Việt Nam bước đầu phục hồi Đời sống tầng lớp nhân dân vô điêu đứng, khổ cực Nội dung quan trọng Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11-1939 là? A B C D C©u 39 : A C C©u 40 : A C C©u 41 : A C©u 42 : A C©u 43 : A B C D C©u 44 : A C C©u 45 : A C C©u 46 : A B C D C©u 47 : A C©u 48 : A B C D C©u 49 : A B C D C©u 50 : A C C©u 51 : Nhật kẻ thù chủ yếu Hai nhiệm vụ chủ yếu cách mạng ruộng đất giải phóng dân tộc Cách mạng ruộng đất nhiệm vụ chủ yếu Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu Lực lượng tham gia đấu tranh vận động dân chủ 1936-1939 chủ yếu là? Công nhân, nông dân B Các lực lượng yêu nước, dân chủ tiến bộ, không phân biệt thành phần giai cấp Tư sản, tiểu tư sản, nông dân D Liên minh tư sản địa chủ Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc xác định nhiệm vụ thiết, hàng đầu cách mạng Việt Nam gì? Cách mạng ruộng đất B Giải phóng dân tộc Phát động tổng khởi nghĩa giành quyền D Chuẩn bị lực lượng cách mạng Cuộc khủng hoảng Việt Nam năm 30 ngành: Thủ công nghiệp B Nông nghiệp C Công nghiệp D Thương mại Ngày 23/8/1945 khởi nghĩa giành quyền Cách mạng tháng Tám thắng lợi đâu ? Bắc Sơn B Hà Nội C Huế D Sài Gòn Trong nguyên nhân sau đây, nguyên nhân , định bùng nổ phong trào cách mạng 1930- 1931? Đảng Cộng sản Việt Nam đời, kịp thời lãnh đạo công, nông đấu tranh chống đế quốc phong kiến Địa chủ phong kiến tay sai thực dân Pháp tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam Ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 làm cho đời sống nhân dân cực Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập Mặt trận nào? Hội Liên Việt B Mặt trận Dân tộc phản đế Đông Dương Việt Nam độc lập đồng minh D Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 10-1930 họp hoàn cảnh nào? Phong trào cách mạng diễn liệt, B Phong trào bước đầu suy thoái D Nguyên nhân làm cho phong trào Nghệ – Tĩnh lên cao? Phong trào chấm dứt, thất bại Phong trào cách mạng bắt đầu bùng nổ Vì Nghệ – Tĩnh lập quyền xơ viết Vì Nghệ – Tĩnh có tổ chức cộng sản sở đảng mạnh Vì sở cơng nghiệp Vinh – Bến Thủy Nghệ – Tĩnh trung tâm kỹ nghệ lớn Việt Nam Vì nhân dân có lòng u nước căm thù giặc sâu sắc Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trì? Nguyễn Văn Cừ B Võ Nguyên Giáp C Nguyễn Ái Quốc Trong nội dung Luận cương có số nhược điểm hạn chế gì? D Trường Chinh Nặng đấu tranh giai cấp, động lực cách mạng công nông Chưa vạch đường lối cụ thể cho cách mang Việt Nam Chưa thấy vị trí vai trò cách mạng Việt Nam Nhược điểm mang tính chất “ hữu khuynh” giáo điều Ý nghĩa phong trào cách mạng 1930-1931 : Cuộc tập dượt tiền khởi nghĩa Đảng quần chúng cho tổng khởi nghĩa tháng Tám Cuộc tập dượt Đảng quần chúng cho tổng khởi nghĩa tháng Tám sau Cuộc tập dượt lần thứ hai Đảng quần chúng cho tổng khởi nghĩa tháng Tám sau Cuộc tập dượt tổng khởi nghĩa giành quyền Đảng Đến tháng 3/1938, Mặt trận thống nhân dân phản đế Đông Dương đổi tên thành? Mặt trận dân tộc phản đế đồng minh B Mặt trận thống dân chủ Đông Dương Hội phản đế đồng minh D Mặt trận Việt Minh Nội dung sau không thuộc Nghị Hội nghị trung ương Đảng lần 8? A C C©u 52 : A C©u 53 : A C C©u 54 : A C C©u 55 : A C C©u 56 : A B C D C©u 57 : A C C©u 58 : A C©u 59 : A B C D C©u 60 : A B C D C©u 61 : A C C©u 62 : A B C D C©u 63 : A C C©u 64 : A C C©u Giải phóng dân tộc B Kẻ thù cách mạng đế quốc Pháp phát xít Nhật Tạm gác cách mạng ruộng đất D Nhiệm vụ cách mạng chủ yếu đấu tranh giai cấp Võ Nguyên Giáp huy đội quân giải phóng tiến đánh nơi mở đầu cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành quyền nước Thị xã Cao Bằng B Thị xã Tuyên Quang C Thị xã Thái Nguyên D Hà Nội Chiến thắng đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng qn là: Bình – Trị Thiên Phay Khắt, Nà Ngần Ngày 9/3/1945 Việt Nam,diễn kiện gì? B D Thái Nguyên Thái Nguyên – Bắc Giang Pháp đầu hàng Đức Pháp đầu hàng Nhật Trong giai đoạn 1936-1939, Đảng ta xác định kẻ thù? B D Quyết định khởi nghĩa Pháp đầu hàng phe đồng minh Tư sản & địa chủ B Bọn thực dân Pháp phản động Đông Dương Đế quốc & phong kiến D Bọn thực dân Pháp Nguyên nhân chủ yếu làm cho vận động dân chủ 1936-1939 kết thúc là? Bọn phản động thuộc địa phản công phong trào cách mạng Đảng cộng sản Đông Dương phải rút vào hoạt động bí mật Chính phủ phái hữu cầm quyền Pháp Chiến tranh giới thứ hai bùng nổ Giữa năm 1931 phong trào cách mạng 1930-1931 nào? Phong trào cách mạng lắng xuống B Phong trào cách mạng bắt đầu bùng nổ Phong trào cách mạng diễn liệt, D Phong trào bước đầu suy thối Nơi thí điểm xây dựng đoàn thể quần chúng Mặt trận Việt Minh là? Hà Nội B Tuyên Quang C Thái Nguyên Đội Việt Nam giải phóng quân đời, hợp tổ chức nào? D Cao Bằng Cứu quốc quân với du kích Thái Nguyên Việt Nam tuyên truyền giải phóng qn với du kích Ba Tơ Việt Nam tun truyền giải phóng qn với đội du kích Bắc Sơn Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với Việt Nam Cứu quốc quân Ngày 14 15-8-1945 Hội nghị Tồn quốc Đảng có định nào? Quyết định khởi nghĩa Hà Nội Thống hai lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng qn Thơng qua kế hoạch lãnh đạo tồn dân tổng khởi nghĩa Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu Tháng 11- 1930.Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên gì? Đảng Cộng sản Đơng Dương B Đảng lao động Việt Nam D Khi quân Nhật vào Đơng Dương , buộc Pháp phải làm ? Đảng Đơng Dương cộng sản liên đồn Đảng Đơng Dương cộng sản Pháp thừa nhận Nhật quyền mua bán với nhân dân Việt Nam Pháp cắt đứt quan hệ ngoại giao với quyền Tưởng Giới Thạch Pháp Nhật sử dụng sân bay, phương tiện giao thông,kiểm soát đường sắt tàu biển Pháp Nhật phối hợp qn cơng cách mạng Cuộc mít tinh lớn quảng trường Hà Nội năm 1938 diễn vào dịp? Kỉ niệm Cách mạng tháng Mười Nga B Kỉ niệm Quốc Tế Lao Động Kỉ niệm ngày thành lập Đảng D Kỉ niệm Xô Viết Nghệ – Tĩnh Hội nghị lần Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập? Mặt trận dân chủ Đông Dương B Mặt trận Việt Minh Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương D Mặt trận thống dân tộc phản đế Đông Dương Nội dung sau ý nghĩa cách mạng tháng Tám 1945? 65 : A B C D C©u 66 : A C C©u 67 : A B C D C©u 68 : A B C D C©u 69 : A B C D C©u 70 : A C©u 71 : A C C©u 72 : A B C D C©u 73 : A C C©u 74 : A B C D Phá tan xiềng xích nơ lệ Pháp – Nhật phong kiến, đem lại độc lập tự cho dân tộc Buộc Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam Thắng lợi thời đại dân tộc nhược tiểu tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân Mở kỉ nguyên lịch sử dân tộc: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Từ khởi nghĩa Bắc Sơn hình thành lực lượng vũ trang nào? Đội du kích Ba Tơ Đội du kích Bắc Sơn Sự kiện lịch sử trọng đại diễn vào ngày 2/9/1945? B D Cứu quốc quân Việt Nam giải phóng quân Hội nghị quân Bắc Kỳ họp Chỉ thị lịch sử “Nhật – Pháp bắn hành động Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Bác Hồ đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Những hạn chế Luận cương đề ra: Xác định khả cách mạng tầng lớp tiểu tư sản Chưa nêu mâu thuẫn chủ yếu xã hội Đông Dương Không đưa cờ dân tộc lên hàng đầu Nặng đấu tranh giai cấp Phong trào đấu tranh công khai rộng lớn quần chúng cao trào 1936-1939 mở đầu kiện? Vận động thành lập Uỷ ban trù bị Đông Dương đại hội Triệu tập Đông Dương đại hội Thành lập Uỷ ban hành động nhiều địa phương Đón phái viên phủ Pháp sang Đơng Dương Ngày 16 17-8-1945 Đại hội Quốc dân tiến hành đâu? Cao Bằng B Bắc Sơn Khu giải phóng Việt Bắc gồm có tỉnh nào? C Tân Trào D Hà Nội Bình – Trị Thiên B Cao – Bắc – Tuyên – Thái Cao – Bắc – Lạng – Hà – Tuyên – Thái D Thái Nguyên – Bắc Giang Nguyên nhân định thắng lợi cách mạng tháng Tám 1945 là? Liên minh cơng nơng vững Phát xít Nhật bị Hồng quân Liên Xô phe đồng minh đánh bại, kẻ thù nhân dân Đơng Dương gục ngã Truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất nhân dân ta Sự lãnh đạo tài tình Đảng cộng sản Đơng Dương, đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh Đại hội quốc dân họp Tân Trào định thành lập? Chính phủ liên hiệp quốc dân B Uỷ ban lâm thời khu giải phóng Uỷ ban khởi nghĩa tồn quốc D Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 10-1930 định vấn đề gì? Đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương thông qua luận cương trị Đảng Đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương,thay đổi nhiệm vụ đấu tranh Chuyển hướng đạo chiến lược Thay đổi chiến lược đấu tranh … Sơn Sự kiện lịch sử trọng đại diễn vào ngày 2/9/1945? B D Cứu quốc quân Việt Nam giải phóng quân Hội nghị quân Bắc Kỳ họp Chỉ thị lịch sử “Nhật – Pháp bắn hành động Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập,… ương Đảng cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập? Mặt trận dân chủ Đông Dương B Mặt trận Việt Minh Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương D Mặt trận thống dân tộc phản đế Đông Dương Nội dung sau… động dân chủ 1936-1939 chủ yếu là? Công nhân, nông dân B Các lực lượng yêu nước, dân chủ tiến bộ, không phân biệt thành phần giai cấp Tư sản, tiểu tư sản, nông dân D Liên minh tư sản địa chủ Hội

– Xem thêm –

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn lịch sử 12 bài 14 16 ,

Bạn đang xem bài viết: Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn lịch sử 12 bài 14 16. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.