Chương trình địa phương Phần văn và tập làm văn – Ngữ văn 7 – Cô Trương San (HAY NHẤT)
Chương trình địa phương Phần văn và tập làm văn – Ngữ văn 7 – Cô Trương San (HAY NHẤT)

Qua b├Āi hß╗Źc c├Īc em hiß╗āu ─æŲ░ß╗Żc sß╗▒ kh├Īc biß╗ćt giß╗»a phŲ░ŲĪng ngß╗» m├Ā c├Īc em ─æang sß╗Ł dß╗źng vß╗øi c├Īc phŲ░ŲĪng ngß╗» kh├Īc v├Ā vß╗øi ng├┤n ngß╗» to├Ān d├ón thß╗ā hiß╗ćn qua nhß╗»ng tß╗½ ngß╗» chß╗ē sß╗▒ vß║Łt, hoß║Īt ─æß╗Öng, trß║Īng th├Īi, ─æß║Ęc ─æiß╗ām, t├Łnh chß║źt.

T├│m tß║»t b├Āi

C├óu 1. H├Ży t├¼m trong phŲ░ŲĪng ngß╗» em ─æang sß╗Ł dß╗źng hoß║Ęc trong mß╗Öt phŲ░ŲĪng ngß╗» m├Ā em biß║┐t nhß╗»ng tß╗½ ngß╗»:

a. Chß╗ē c├Īc sß╗▒ vß║Łt, hiß╗ćn tŲ░ß╗Żng,…kh├┤ng c├│ t├¬n gß╗Źi trong c├Īc phŲ░ŲĪng ngß╗» kh├Īc v├Ā trong ng├┤n ngß╗» to├Ān d├ón

  • ─Éß╗Źi: t├¬n gß╗Źi b├Īt ─ān cŲĪm ß╗¤ v├╣ng miß╗ün Trung.
  • Nh├║t: M├│n ─ān l├Ām bß║▒ng xŲĪ m├Łt vß╗øi mß╗Öt sß╗æ thß╗® kh├Īc, ─æŲ░ß╗Żc d├╣ng phß╗Ģ biß║┐n ß╗¤ Nghß╗ć An – H├Ā T─®nh.

b. ─Éß╗ōng ngh─®a nhŲ░ng kh├Īc vß╗ü ├óm vß╗øi nhß╗»ng tß╗½ ngß╗» trong c├Īc phŲ░ŲĪng ngß╗» kh├Īc hoß║Ęc trong ng├┤n ngß╗» to├Ān d├ón.

PhŲ░ŲĪng ngß╗» Bß║»cPhŲ░ŲĪng ngß╗» TrungPhŲ░ŲĪng ngß╗» Nam
B├Īt─Éß╗ŹiCh├®n
Mß║╣Mß║ĪM├Ī
Bß╗æBß╗ŹBa

c. ─Éß╗ōng ├óm nhŲ░ng kh├Īc vß╗ü ngh─®a vß╗øi nhß╗»ng tß╗½ ngß╗» trong c├Īc phŲ░ŲĪng ngß╗» kh├Īc hoß║Ęc trong ng├┤n ngß╗» to├Ān cß║¦u.

PhŲ░ŲĪng ngß╗» Bß║»cPhŲ░ŲĪng ngß╗» TrungPhŲ░ŲĪng ngß╗» Nam
Cß╗¦ sß║»n: PhŲ░ŲĪng ngß╗» Bß║»c gß╗Źi l├Ā cß╗¦ sß║»n.PhŲ░ŲĪng ngß╗» Trung gß╗Źi khoai m├¼.PhŲ░ŲĪng ngß╗» Nam gß╗Źi khoai m├¼.
─Éau: cß║Żm gi├Īc kh├│ chß╗ŗu ß╗¤ bß╗Ö phß║Łn bß╗ŗ tß╗Ģn thŲ░ŲĪng cß╗¦a cŲĪ thß╗ā.─Éau: bß╗ćnh tß║Łt, ─æau ß╗æm.─Éau: vß╗½a chß╗ē cß║Żm gi├Īc kh├│ chß╗ŗu v├¼ bß╗ŗ tß╗Ģn thŲ░ŲĪng vß╗½a chß╗ē bß╗ćnh tß║Łt, ß╗æm ─æau.

C├óu 2. Cho biß║┐t v├¼ sao nhß╗»ng tß╗½ ngß╗» ─æß╗ŗa phŲ░ŲĪng nhŲ░ ß╗¤ b├Āi tß║Łp 1 kh├┤ng c├│ tß╗½ ngß╗» tŲ░ŲĪng ─æŲ░ŲĪng trong phŲ░ŲĪng ngß╗» kh├Īc v├Ā trong ng├┤n ngß╗» to├Ān d├ón. Sß╗▒ xuß║źt hiß╗ćn nhß╗»ng tß╗½ ngß╗» ─æ├│ thß╗ā hiß╗ćn t├Łnh ─æa dß║Īng vß╗ü ─æiß╗üu kiß╗ćn tß╗▒ nhi├¬n v├Ā ─æß╗Øi sß╗æng x├Ż hß╗Öi tr├¬n c├Īc v├╣ng miß╗ün cß╗¦a ─æß║źt nŲ░ß╗øc ta nhŲ░ thß║┐ n├Āo?

  • ─Éiß╗üu kiß╗ćn tß╗▒ nhi├¬n, ─æß║Ęc ─æiß╗ām kinh tß║┐, v─ān h├│a, x├Ż hß╗Öi ß╗¤ mß╗Śi v├╣ng, miß╗ün ß╗¤ Viß╗ćt Nam c├│ nhß╗»ng ─æiß╗ām kh├Īc biß╗ćt. Do ─æ├│ c├│ nhß╗»ng sß╗▒ vß║Łt, hiß╗ćn tŲ░ß╗Żng kh├Īc biß╗ćt ─æ├│ ─æŲ░ß╗Żc ghi lß║Īi bß║▒ng nhß╗»ng t├¬n gß╗Źi chß╗ē c├│ trong phŲ░ŲĪng ngß╗» cß╗¦a v├╣ng miß╗ün ß║źy, kh├┤ng c├│ trong phŲ░ŲĪng ngß╗» kh├Īc v├Ā kh├┤ng c├│ trong ng├┤n ngß╗» to├Ān d├ón. Sß╗▒ xuß║źt hiß╗ćn cß╗¦a tß╗½ ngß╗» ─æ├│ thß╗ā hiß╗ćn t├Łnh ─æa dß║Īng vß╗ü tß╗▒ nhi├¬n v├Ā x├Ż hß╗Öi cß╗¦a c├Īc v├╣ng miß╗ün tr├¬n ─æß║źt nŲ░ß╗øc ta. N├│ l├Ām phong ph├║ th├¬m tiß║┐ng Viß╗ćt.

C├óu 3. Quan s├Īt hai bß║Żng mß║½u ß╗¤ b├Āi tß║Łp 1 v├Ā cho biß║┐t nhß╗»ng tß╗½ ngß╗» n├Āo (ß╗¤ trŲ░ß╗Øng hß╗Żp b) v├Ā c├Īch hiß╗āu n├Āo (ß╗¤ trŲ░ß╗Øng hß╗Żp c) ─æŲ░ß╗Żc coi l├Ā thuß╗Öc vß╗ü ng├┤n ngß╗» to├Ān d├ón.

  • Qua bß║Żng mß║½u ß╗¤ b├Āi tß║Łp 1b v├Ā 1c ta thß║źy phŲ░ŲĪng ngß╗» Bß║»c ─æŲ░ß╗Żc d├╣ng phß╗Ģ biß║┐n nhß║źt trong ng├┤n ngß╗» to├Ān d├ón. Tß╗½ l├óu, ngŲ░ß╗Øi Viß╗ćt Nam vß║½n chß╗Źn phŲ░ŲĪng ngß╗» Bß║»c l├Ām chuß║®n ng├┤n ngß╗» to├Ān d├ón.

C├óu 4. ─Éß╗Źc ─æoß║Īn tr├Łch sau (trong b├Āi thŲĪ Mß║╣ Suß╗æt cß╗¦a Tß╗æ Hß╗»u v├Ā chß╗ē ra nhß╗»ng tß╗½ ngß╗» ─æß╗ŗa phŲ░ŲĪng c├│ trong ─æoß║Īn tr├Łch. Nhß╗»ng tß╗½ ngß╗» ─æ├│ thuß╗Öc phŲ░ŲĪng ngß╗» n├Āo? Viß╗ćc sß╗Ł dß╗źng nhß╗»ng tß╗½ ngß╗» ─æß╗ŗa phŲ░ŲĪng trong ─æoß║Īn thŲĪ c├│ t├Īc dß╗źng g├¼?

  • Nhß╗»ng tß╗½ ngß╗» ─æß╗ŗa phŲ░ŲĪng c├│ trong b├Āi Mß║╣ Suß╗æt: Chi, rß╗®a, nß╗Ø, tui, cß╗ø r─āng, Ų░ng, mß╗ź. Nhß╗»ng tß╗½ ngß╗» ─æ├│ thuß╗Öc phŲ░ŲĪng ngß╗» Trung.
  • Viß╗ćc sß╗Ł dß╗źng c├Īc tß╗½ ─æß╗ŗa phŲ░ŲĪng n├Āy c├│ t├Īc dß╗źng t├┤ ─æß║Łm sß║»c th├Īi ─æß╗ŗa phŲ░ŲĪng. Tß╗½ ngß╗» ─æß╗ŗa phŲ░ŲĪng qua lß╗Øi ─ān tiß║┐ng n├│i cß╗¦a c├Īc nh├ón vß║Łt l├Ām cho ─æoß║Īn thŲĪ th├¬m ch├ón thß╗▒c v├Ā sinh ─æß╗Öng.

2. Soß║Īn b├Āi ChŲ░ŲĪng tr├¼nh ─æß╗ŗa phŲ░ŲĪng phß║¦n tiß║┐ng Viß╗ćt

─Éß╗ā hiß╗āu ─æŲ░ß╗Żc sß╗▒ kh├Īc biß╗ćt giß╗»a c├Īc phŲ░ŲĪng ngß╗», c├Īc em c├│ thß╗ā tham khß║Żo b├Āi soß║Īn ChŲ░ŲĪng tr├¼nh ─æß╗ŗa phŲ░ŲĪng phß║¦n tiß║┐ng Viß╗ćt.

3. Hß╗Åi ─æ├Īp B├Āi ChŲ░ŲĪng tr├¼nh ─æß╗ŗa phŲ░ŲĪng phß║¦n tiß║┐ng Viß╗ćt

Nß║┐u c├│ thß║»c mß║»c cß║¦n giß║Żi ─æ├Īp c├Īc em c├│ thß╗ā ─æß╗ā lß║Īi c├óu hß╗Åi trong phß║¦n Hß╗Åi ─æ├Īp, cß╗Öng ─æß╗ōng Ngß╗» v─ān Hß╗īC247 sß║Į sß╗øm trß║Ż lß╗Øi cho c├Īc em.

— Mod Ngß╗» v─ān 9 Hß╗īC247

Bạn đang xem bài viết: Chương trình địa phương phần tiếng Việt – Ngữ văn 9. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.