Công ty không ký hợp đồng lao động bằng văn bản có vi phạm không? Công ty không ký hợp đồng lao động bằng văn bản bị phạt tối đa bao nhiêu tiền?

Công ty không ký hợp đồng lao động bằng văn bản có vi phạm không? Công ty không ký hợp đồng lao động bằng văn bản bị phạt tối đa bao nhiêu tiền?

Công ty không ký hợp đồng lao động bằng văn bản có vi phạm không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 về hình thức hợp đồng lao động như sau:

– Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

– Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

Do đó, theo quy định nêu trên thì hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản, trừ trường hợp đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 01 tháng thì các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Với trường hợp của bạn, nếu công ty tuyển người lao động vào làm việc, không ký hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ 3 tháng trở lên thì sẽ vi phạm quy định của pháp luật.

Công ty không ký hợp đồng lao động bằng văn bản có vi phạm không?

Công ty không ký hợp đồng lao động bằng văn bản bị phạt tối đa bao nhiêu tiền?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 12/2022/NĐ-CP vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động như sau:

– Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: giao kết hợp đồng lao động không bằng văn bản với người lao động làm công việc có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên; giao kết hợp đồng lao động không bằng văn bản với người được ủy quyền giao kết hợp đồng cho nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên làm công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng quy định tại khoản 2 Điều 18 của Bộ luật Lao động; giao kết không đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

+ Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

+ Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

+ Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

+ Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

+ Từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Cũng theo khoản 3 Điều 9 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

– Buộc người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động khi có hành vi giao kết hợp đồng lao động không bằng văn bản với người lao động làm công việc có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên quy định tại khoản 1 Điều này;

– Buộc người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động cho nhóm người lao động làm công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng khi có hành vi không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động cho nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên làm công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng quy định tại khoản 2 Điều 18 của Bộ luật Lao động được quy định tại khoản 1 Điều này;

– Buộc người sử dụng lao động giao kết đúng loại hợp đồng với người lao động đối với hành vi giao kết không đúng loại hợp đồng lao động với người lao động quy định tại khoản 1 Điều này;

– Buộc người sử dụng lao động trả lại bản chính giấy tờ tùy thân; văn bằng; chứng chỉ đã giữ của người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

– Buộc người sử dụng lao động trả lại số tiền hoặc tài sản đã giữ của người lao động cộng với khoản tiền lãi của số tiền đã giữ của người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Theo đó, theo quy định mới của Nghị định 12/2022/NĐ-CP thì tùy thuộc vào số lượng lao động mà công ty bạn vi phạm về việc không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thì người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến tối đa 25.000.000 đồng đối với cá nhân và từ 4.000.000 đồng đến tối đa 50.000.000 đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, biện pháp khắc phục hậu quả ở đây là buộc người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động khi có hành vi giao kết hợp đồng lao động không bằng văn bản với người lao động làm công việc có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên.

Mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với công ty không ký hợp đồng lao động bằng văn bản cho người lao động

Căn cứ theo khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt như sau:

“Điều 6. Mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần

1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 7; khoản 3, 4, 6 Điều 13; khoản 2 Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 27; khoản 8 Điều 39; khoản 5 Điều 41; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 42; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 43; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 45; khoản 3 Điều 46 Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Chương V Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân.”

Như vậy, mức phạt tiền đối với người sử dụng lao động sẽ từ 2.000.000 đồng đến tối đa 25.000.000 đồng đối với cá nhân và từ 4.000.000 đồng đến tối đa 50.000.000 đồng đối với tổ chức.


Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Hợp đồng lao động có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải áp dụng các hình thức công khai nào và phải công khai những nội dung gì?
  • Thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường nhằm mục đích gì và phải bảo đảm các nguyên tắc nào?
  • Đối tượng bảo hiểm hàng hải được giải quyết bồi thường như thế nào và thời hiệu khởi kiện liên quan đến hợp đồng bảo hiểm là bao lâu?
  • Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định để tổ chức thi hành luật của Quốc hội do đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc đề nghị gồm những tài liệu gì?
  • Những đối tượng nào không được ký hợp đồng làm Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone?

Bạn đang xem bài viết: Công ty không ký hợp đồng lao động bằng văn bản có vi phạm không? Công ty không ký hợp đồng lao động bằng văn bản bị phạt tối đa bao nhiêu tiền?. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts