Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Nam Phi tăng cường hợp tác – VNEWS
Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Nam Phi tăng cường hợp tác – VNEWS

Đại hội có sự tham dự của Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN Hoàng Văn Sỹ cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên chỉ đạo Đại hội

Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ Vụ CĐ và KSCLKT, đồng chí Bùi Thanh Lâm, Phó Bí thư Chi ủy chi bộ Vụ cho biết, Chi bộ Vụ CĐ và KSCLKT được thành lập năm 2006 trên cơ sở chuyển đổi từ Chi bộ Vụ Giám định Chất lượng kiểm toán. Đầu nhiệm kỳ 2017 – 2020 chi bộ có 34 đảng viên, đến cuối nhiệm kỳ đã có 37 đảng sinh hoạt theo 5 Tổ đảng. Trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ Vụ CĐ và KSCLKT đã đạt được các kết quả toàn diện, quan trọng và rất cơ bản, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của Vụ CĐ và KSCLKT trong hoạt động của KTNN.

Chi bộ Vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, tham mưu, chủ trì xây dựng và trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành 11 văn bản quy phạm pháp luật, 2 văn bản quản lý của KTNN để thực hiện Luật KTNN sửa đổi và hệ thống CMKTNN; phối hợp với các chuyên ngành, khu vực thực hiện thẩm định khâu cuối sửa đổi 6 quy trình kiểm toán các lĩnh vực; sửa đổi Quy chế KSCLKT và xây dựng quy định đánh giá chất lượng thành viên Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán; xây dựng định hướng công tác KSCLKT và Kế hoạch KSCLKT; triển khai kiểm soát chất lượng theo 5 hình thức và có trọng tâm trọng điểm; tổ chức chấm điểm chất lượng, thống kê kết quả kiểm toán để đánh giá chất lượng hoạt động kiểm toán theo Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và thành viên Đoà kiểm toán, góp phần phát hiện, ngăn ngừa sai sót, nâng cao chất lượng kiểm toán, xây dựng văn hóa nội bộ trong KSCLKT.

Để triển khai hệ thống Chuẩn mực kiểm toán (CMKT), trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã lãnh đạo triển khai thí điểm 02 cuộc kiểm toán dựa trên phương pháp tiếp cận trọng yếu, rủi ro. Các cuộc kiểm toán đã được tổ chức thực hiện đúng quy trình, hoàn thành đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu về chất lượng làm cơ sở để triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm toán dựa trên phương pháp tiếp cận trọng yếu, rủi ro trong toàn ngành. Chi bộ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác thẩm định kế hoạch kiểm toán trước khi trình Lãnh đạo KTNN xét duyệt, đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn…

Thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/ĐU ngày 11/3/2016 của Đảng ủy KTNN về việc “Lãnh đạo thắng lợi thực hiện nhiệm vụ chính trị của KTNN trong nhiệm kỳ” của đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ Vụ đã triển khai việc chủ trì Đề án 2 thuộc Chương trình 1 và Đề án 3 thuộc Chương trình 2 “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy với thanh tra, kiểm tra của Ngành” theo đúng nhiệm vụ được phân công.

Công tác xây dựng đảng được chú trọng. Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW đã có tác động tốt đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Công tác phát triển đảng viên mới được thực hiện thường xuyên bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ Vụ đã bồi dưỡng, giúp đỡ và đề nghị kết nạp 06 đảng viên mới, bồi dưỡng và hoàn thành thủ tục để chuyển đảng chính thức cho 06 đảng viên dự bị đạt chỉ tiêu đạng hội đề ra; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng 09 quần chúng ưu tú đang để phát triển đảng trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Công tác đấu tranh tự phê bình, phê bình nhất là kiểm điểm theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

(khóa XI và khóa XII)

có sự chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng từng bước được nâng lên; các tổ chức đoàn thể được củng cố, kiện toàn. Do vậy, Chi bộ đều đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh 03 năm liền. Hầu hết đảng viên được phân loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị của Chi bộ Vụ cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 như: Chất lượng công tác KSCLKT vẫn còn hạn chế; công tác tham mưu xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn chuyên môn còn có khoảng cách so với yêu cầu thực tiễn hoạt động; lãnh đạo công tác công đoàn và đoàn thanh niên hoạt động còn chưa đa dạng, sôi nổi.

Toàn cảnh Đại hội

Trình bày về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022, báo cáo chính trị xác định: Nhiệm kỳ 2020 – 2022 là giai đoạn KTNN triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 với nhiệm vụ trọng tâm là tập trung triển khai Luật KTNN sửa đổi; tiếp tục hoàn thiện các phương pháp chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán. Trước tình hình đó, mục tiêu tổng quát, xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2020 -2022 của Chi bộ được xác định là “Xây dựng Chi bộ vụ CĐ&KSCLKT trong sạch vững mạnh; đổi mới, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, chuyên nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN 2020-2025 và chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030″.
Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, Đại hội xác định phương hướng thực hiện các mục tiêu là:
Hoàn thiện tổ chức đảng của Vụ theo hướng thành lập Đảng bộ cơ sở trên cơ sở nâng cấp từ Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT và thành lập các Chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở trên cơ nâng cấp từ các Tổ đảng của các phòng chuyên môn.
Tiếp tục xây dựng Tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh, trọng tâm là tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng tạo sự đoàn kết thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức, năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực quản lý của chính quyền; phát huy sức mạnh đoàn kết trong tập thể cơ quan đơn vị; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên.
Tập trung đổi mới các lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và của từng cấp lãnh đạo, quản lý.
Thắt chặt kỷ cương trong thực thi công vụ, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
Tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030″, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội và công tác góp ý vào các văn kiện của Đại hội Đảng XIII. “Tôi cũng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT, đặc biệt là các kết quả đạt được trong công tác giáo dục tư tưởng, chính trị; công tác chuyên môn và công tác xây dựng đảng“ – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên nhấn mạnh.
Đồng chí Đoàn Xuân Tiên cũng bày tỏ sự đồng tình, thống nhất với các mục tiêu tổng quát, định hướng, các chỉ tiêu được Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT xác định cho nhiệm kỳ 2020-2022. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh một số nội dung Chi bộ Vụ cần chú trọng trong triển nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới:
Tiếp tục tăng cường và giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, cấp ủy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; trách nhiệm của Đảng viên trong triển khai nhiệm vụ.
Đổi mới phương thức lãnh đạo chi ủy, chi bộ. Phối hợp tốt, hài hòa giữa tổ chức đảng và chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Tập trung giải quyết tốt những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2017-2020 đã được chỉ ra trong báo cáo chính trị của Chi bộ Vụ. Tập trung vào công tác tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp trong công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán và công tác xây dựng chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động kiểm toán.
Cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội thành chương trình công tác của chi bộ, chi ủy từng năm để đạt được chỉ tiêu đã đặt ra.
Tập trung vào một số đột phá trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị như: Công tác xây dựng chế độ (Các hướng dẫn kiểm toán; Hồ sơ mẫu biểu kiểm toán); Đổi mới nội dung, phương pháp kiểm soát chất lượng kiểm toán theo hướng tổ chức, quản lý, giám sát công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán của các đơn vị; Tăng cường năng lực, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ.
Trong khuôn khổ chương trình của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của đảng, báo cáo chính trị Đảng bộ KTNN; Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Đại hội bầu ra 04 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ KTNN.
Đại hội cũng đã thống nhất bầu ra cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi ủy Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT nhiệm kỳ 2020-2022. Theo đó, cấp ủy Chi bộ Vụ CĐ&KSCLKT nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 07 đồng chí, do đồng chí Ngô Minh Kiểm – Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT làm Bí thư và đồng chí Bùi Thanh Lâm – Phó Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT làm Phó Bí thư./.
Ngọc Bích

Bạn đang xem bài viết: Đại hội Chi bộ Vụ Chế độ và Kiểm soát Chất lượng kiểm toán nhiệm kỳ 2020-2022. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.