ĐỀ SỐ 26 – SÁCH 50 ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỌN LỌC THPTQG 2022
ĐỀ SỐ 26 – SÁCH 50 ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỌN LỌC THPTQG 2022

ĖỆ IƬƦEK KCụJ GỾ C DØE OỀIM Yữ =

EĎD MỏI >6>:- >6>>

Iîu :. IuỚc tmẼ gể ]QCCC, mïem tmợi ĚẢu trjem Ěẫu tcàe iừj kcjc iẢp iøek emîe ĚỉimỚek oẪc kcjc iẢp tƶ sẩe oæ kï<J. Dät tcem, ncỉu tïem.N. Néc iøek.I. GmỜc ekmģj.H. ĖẤp pmê dêy dùi, ĚỚt iøek xƶỜek.Iîu >. DỢi tcàu ĚẢu trjem imừ yẼu iừj pmlek træl iøek emîe tmẼ kcỗc iuỚc tmẼ gể ]QCCC- Ěẫu tmẼ gể ]C] oæ kï<J. Ėþc quyỊe oức gcem tẼ trƶỗi dẬt. N. Ėþc quyỊe oức vỊ imäem trệ.I. Ėþc oæd :6 kcỔ/ ekæy. H. Ėþc quyỊe nẫu iỤ.Iîu 9. ‟Xuyàe ekøe iừj Ėẩek Iồek sẩe— Ěé imể rj rẺek0 sợ dịem oệim sỤ iừj kcjc iẢp iøek emîe oæ0J. tẪl eàe iêim dẪek iøek ekmcịp. N. kcðp tƶ sẩe tẪl eàe eỊe iøek ekmcịp mcịe ĚẪc.I. oẤt ĚỒ imẼ Ěồ tƶ nẩe, xîy hỺek imẼ Ěồ xé mồc imừ ekmģj.H. ióek vỗc kcjc iẢp tƶ sẩe oẤt ĚỒ imẼ Ěồ pmlek gcẼe.Iîu 8. OỔc gàu kỄc

‟Qø sẩe tẢt iẩ iêi eƶỗi Ělæe gẼt oẪc—

Ěƶứi tmỉ mcịe trlek têi pmảd eæl<J. Xuyàe ekøe Emîe quyỊe væ Hîe quyỊe iừj eƶỗi Vmêp (=-:;=3).N. Xuyàe ekøe iừj Ėẩek iồek sẩe (>-:=8=)I. Xuyàe ekøe Ěồi oẤp iừj eƶỗi Dģ (;-:;;1)H. Xuyàe ekøe Ěồi oẤp iừj Qcịt Ejd (>-3-:382)Iîu 2. Qï sjl kcjc iẢp iøek emîe ekæy iæek emẤe tmợi rò Ěƶứi tẫd quje trỄek iừjvcịi Ělæe gẼt iøek emîe tràe tlæe tmẼ kcỗc<J. EmẤe tmẢy iù ióek dồt gặ tmó imuek, Ělæe gẼt dỗc iù sợi dẪem.N. Ióek imuek oô ouẤe ĚẢu trjem trlek iuồi imcẼe imỚek kcjc iẢp tƶ sẩe, Ěù oæ imừekmģj Dêi.I. Ióek imuek dồt dỢi Ěäim oæ imỚek oẪc sỺ êp nợi iừj IEXN.H. Iuồi ĚẢu trjem Ěé ncỉu mcịe ô tmợi tỺ Ěợek oàe kcẩc pmùek dïem iừj vø sẩe tmẼkcỗc.

Iîu 1. Xủ gmc eæl, ekæy :/2 mæek eĉd trỜ tmæem ekæy ZuỚi tẼ ojl Ěồek<J. Xủ eĉd :3:8N. Xủ eĉd :=32I. Xủ eĉd :=36H. Xủ eĉd :==3Iîu ;. ZuỚi tẼ iồek sẩe tmæem oẤp ekæy 6>-9-:3:3 tẪc0 J. Ouîe Ėøe. N. Vj-rc. I. Dêt-xiƪ-vj. H. Nãi-oce.Iîu =. XmuyẼt vẪe vẤt mẢp hầe oæ pmêt dcem oỗe iừj emæ nêi mỄi eæl<J. Ecu-tƪe (Jem). N. Oø-dø-eø-xỚp (Ekj).I. VuỚi-gce-kcƪ (Yãi). H. Ėêi-uye (Jem).Iîu 3. Emæ nêi mỄi eæl Ěé eàu oàe tmuyẼt tcẼe mùj væ hc truyỊe, ĚẤp tje quje ecịd vỊ ekuộe kỚi tmẫe tmêem iừj scem vẤt væ täem nẢt ncẼe iừj iêi olæc<J. Ecu-tƪe (Jem). N. Oø-dø-eø-xỚp (Ekj).I. VuỚi-gce-kcƪ (Yãi). H. Ėêi-uye (Jem).Iîu :6. Emæ nêi mỄi eæl Ěé tïd rj Ěệem ouẤt nẩl tlæe vẤt imẢt væ eĉek oƶứek<J. Ecu-tƪe (Jem). N. Oø-dø-eø-xỚp (Ekj).I. VuỚi-gce-kcƪ (Yãi). H. Ėêi-uye (Jem).Iîu ::. Xmæem tỺu oỗe emẢt trlek oģem vỺi quîe sỺ iuỚc tmẼ gể ]QCCC, Ěẫu tmẼ gể ]C] oæ kï< J. EmcỊu vţ gmä dỗc Ěƶứi sẩe xuẢt0 ĚẪc nêi, imcẼe mẪd, ekƶ oøc, gmä iẫu…N. ImẼ tẪl Ěƶứi ĚẪc nêi nẬe emjem væ xj.I. ImcẼe mẪd imîe vệt iù trỄek tẩc oỗe.H. Gmä iẫu hóek Ěỉ kcêd sêt trẤe Ěệj ĚỚc pmƶƪek.

Iîu :>. Xmæem tỺu iƪ nẩe emẢt trlek eỊe iøek ekmcịp iuỚc tmẼ gể ]QCCC – Ěẫu tmẼgể ]C] oæ kï< J. Gỳ tmuẤt ouyịe gcd Ěƶứi iẩc tcẼe.N. EmcỊu dêy imẼ tẪl iøek iỢ rj ĚỔc.I. Vmêt trcỉe ekmỊ gmjc tmêi dỜ.H. Dêy mƪc eƶỗi Ěƶứi sỤ hỢek rồek réc.Iîu :9. Nj emæ tƶ tƶỜek tcẼe nồ emẢt iừj imừ ekmģj xé mồc gmøek tƶỜek oæ0J. ]jem-xc-døek, Vmu-rc-à væ Irød-lbe.N. Vmu-rc-à, Døek-tb-xgc-ƪ væ Ø-lbe.I. ]jem-xc-døek, Vmu-rc-à væ Ø-lbe.H. ]jem-xc-døek, Vmu-rc-à væ ^ut-xø.Iîu :8. Ô ekmģj quje trỄek emẢt iừj emỬek pmêt dcem vỊ gmlj mỄi tỺ emcàe tmẼ gể ]QCCC – ]C] oæ kï< J. Kcðp ile ekƶỔc mcỉu tmàd vỊ tmẼ kcỗc vẤt imẢt xuek qujem. N. Gmẹek Ěệem vẪe vẤt imuyỉe ncẼe, vẤe Ěồek tmbl quy ouẤt. I. Ėẻt iƪ sỜ iml emỬek ekmcàe iợu ợek hỢek sju eæy, tmði Ěảy sẩe xuẢt væ gỳ tmuẤt pmêt trcỉe. H. XẢe iøek dẪem dẴ væl emỬek kcêl oô iừj tmẫe mỄi.Iîu :2. Xmæem tỺu quje trỄek emẢt trlek eỊe eøek ekmcịp Ěẫu tmẼ gể ]C] oæ kï<J. Êp hỢek emỬek tcẼe nồ gỳ tmuẤt væl sẩe xuẢt.N. YỤ hỢek pmîe mùj mỄi, dêy gãl, dêy iæy, oæd tĉek mcịu quẩ oæd ĚẢt væ eĉek suẢt iîy trộek.I. Dêy dùi Ěƶứi sỤ hỢek rồek réc trlek eøek ekmcịpH. Êp hỢek pmƶƪek pmêp ijem têi dỗc.Iîu :1. XmẼ gể ]C] Ěƶứi dịem hjem oæ tmẼ gể iừj0J. dêy dùi væ gmlj mỄi- gģ tmuẤt. N. sẬt, dêy dùi væ Ěồek iƪ mƪc eƶỗi.I. iƪ gmä tỺ Ěồek mùj. H. dêy mƪc eƶỗi.Iîu :;. ổ tmẼ gể ]C], ekuộe emcàe ocịu dỗc Ěƶứi sỤ hỢek imừ yẼu trlek iøek ekmcịp oæ0J. tmje, iừc. N. eĉek oƶứek Ěcịe.

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Bạn đang xem bài viết: ĐỀ CƯƠNG GIỮA KỲ I SỬ 8. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.