PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TP MÓNG CÁI TRƯỜNG TH&THCS VĨNH TRUNG Họ, tên Lớp 4 BÀI KIỂM ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC

KÌ II MÔN TOÁN LỚP 4

Năm học 2014 – 2015 (Thời gian 40 phút, không kể thời gian phát đề) Điểm bài kiểm tra Nhận xét của giáo viên …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính… ). Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 1. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 15 21 = 7 là: A. 21 B. 15 C. 7 D. 5 2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để 5m 2 8dm 2 = cm 2 là: A. 58 cm 2 B. 50800 cm 2 C. 580 cm 2 D. 5008 cm 2 3. Hình bình hành có diện tích là 3 8 m 2, chiều cao 3 8 m. Độ dài đáy của hình đó là: A. 3 8 m B. 9 64 m C. 1m D. 10m 4. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100 000, quãng đường từ A đến B đo được 1cm. Độ dài thật của quãng đường từ A đến B là: A. 100 000m B. 10 000m C. 1000m D. 10m 5. Số chẵn lớn nhất có ba chữ số A. 998 B. 900 C. 999 D. 901 6. Số có bốn chữ số chia hết cho cả 3 và 5 A. 4000 B. 3120 C. 5675 D. 5005 7. Trong các khoảng thời gian dưới đây, khoảng thời gian ngắn nhất là: A. 900 giây B. 2 phút C. 2 5 phút . D. 10 phút 8. Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 7cm và 16 cm. Hình thoi đó có diện tích là: A. 23 cm 2 B. 56 cm 2 C. 112 cm 2 D. 46 cm 2 Phần II: Tự luận (6 điểm) Câu 1 (1,5 điểm): Đặt tính rồi tính A. 571200 – 289186 B. 428 x 275 C. 13498 : 32 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………… Câu 2 (2 điểm): Tìm x A. 2 9 + x = 1 B. x + 1 2 = 4 5 Câu 3 (2,5 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 18m và chiều rộng bằng 2 5 chiều dài. Tính diện tích của mảnh vườn. Bài giải PHÒNG GD&ĐT TP MÓNG CÁI TRƯỜNG TH&THCS VĨNH TRUNG ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC

KÌ II MÔN TOÁN LỚP 4

Năm học 2014 – 2015 (Giáo viên khi chấm bài cần thống nhất đáp án trong tổ đáp án và biểu điểm chấm) Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Đáp án D B C C A B C B Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Phần II. Tự luận (6 điểm) Câu 1 (1,5 điểm): Đặt tính rồi tính A. 571200 – 289186 B. 428 x 275 C. 13568 : 32 571200 428 13568 32 – x 76 289186 275 128 424 000 282014 2140 2996 856 117700 Câu 2 (2 điểm): Tìm x A. 2 9 + x = 1 x = 1 – 2 9 x = 9 2 9 9 x = 7 9 B. x + 1 2 = 4 5 X = 4 1 5 2 X = 8 5 10 10 X = 3 10 Câu 3 (2,5 điểm) Bài giải Theo bài ra, hiệu số phần bằng nhau là: (0,5 điểm) 5 – 2 = 3 (phần) Chiều rộng mảnh vườn là: (0,5 điểm) 18 : 3 x 2 = 12 (m) Chiều dài mảnh vườn là : (0,5 điểm) 18 : 3 x 5= 30 (m) Diện tích mảnh vườn là: (0,5 điểm) 12 x 30 = 360 (m 2 ) Đáp số: 360 m 2 (0,5 điểm) Lưu ý: Tùy vào bài làm của học sinh, giáo viên cho điểm từng phần. Bài có cách giải đúng khác vẫn cho điểm tói đa. Tổng điểm toàn bài được làm tròn theo nguyên tắc 0,5 thành 1 điểm. . B. 42 8 x 27 5 C. 13568 : 32 57 120 0 42 8 13568 32 – x 76 28 9186 27 5 128 42 4 000 28 20 14 21 40 29 96 856 117700 Câu 2 (2 điểm): Tìm x A. 2 9 + x = 1 x = 1 – 2 9 x = 9 2 9 9 x = 7 9 B. x + 1 2 = 4 5 X. MÓNG CÁI TRƯỜNG TH&THCS VĨNH TRUNG Họ, tên Lớp 4 BÀI KIỂM ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 4 Năm học 20 14 – 20 15 (Thời gian 40 phút, không kể thời gian phát đề) Điểm bài kiểm tra Nhận. vườn. Bài giải PHÒNG GD&ĐT TP MÓNG CÁI TRƯỜNG TH&THCS VĨNH TRUNG ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 4 Năm học 20 14 – 20 15 (Giáo viên khi chấm bài cần thống nhất

Bạn đang xem bài viết: Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2014-2015 trường TH&THCS Vĩnh Trung, Quảng Ninh. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.