Đề kiểm tra giữa kì I môn Toán 8 – Năm học 2021-2022

TOÁN 8 – ĐỀ 1 – ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1 TOÁN 8 NĂM 2022-2023. ÔN TẬP HỌC KÌ 1
TOÁN 8 – ĐỀ 1 – ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1 TOÁN 8 NĂM 2022-2023. ÔN TẬP HỌC KÌ 1

Đề kiểm tra giữa kì I môn Toán 8 – Năm học 2021-2022

Đề kiểm tra giữa kì I môn Toán 8 - Năm học 2021-2022

Câu 16: Tứ giác có hai cạnh đối song song là:

A. Hình thang B.Hình thang cân C. Hình bình hành D. Đáp án khác

Câu 17: Tìm các câu sai trong các câu sau

A. Chữ cái in hoa A có một trục đối xứng

B. Tam giác đều chỉ có một trục đối xứng

C. Đường tròn có vô số trục đối xứng

D.Tam giác cân có duy nhất một trục đối xứng qua đỉnh của tâm giác cân và trung điểm của cạnh đáy

Câu 18: Độ dài hai đáy của một hình thang lần lượt là 3cm và 7cm, thì độ dài đường trung bình của hình thang đó bằng:

A. 10 cm B. 5cm C. 4cm D. 2cm

Câu 19: Hai góc kề một cạnh bên của hình thang:

A. bù nhau B. bằng nhau C. bằng 900 D. Mỗi góc bằng 1800

Câu20: Để chứng minh một tứ giác là hình bình hành, ta chứng minh:

A. Hai cạnh đối bằng nhau

B. Hai cạnh đối song song

C. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

D. Hai đường chéo bằng nhau.

Đề kiểm tra giữa kì I môn Toán 8 Năm học 2021-2022 Hãy chọn câu trả lời đúng và ghi vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án mà em chọn Câu 1: Kết quả phép nhân (x – 2 )( 4+ 2x + x2) bằng: A. x2 + 4 B. x2 – 4 C. x3 -8 D. x3 +8 Câu 2:Tìm x biết cho kết quả là: A. B. C. D. Câu3:Kết quả của phép nhân 2×3(9×2-5) là: A. 18×5-5 B. 2×3-10 C. 18×5-10×3 D. 18×6-10×3 Câu 4: Trong các đẳng thức sau đẳng thức nào sai? A. x2+2x+1 = (x+1)2 C. x2-x+ B. 16×2+8x+1 = (4x+1)2 D. (2x-3)(2x+3) = 4×2+ 9 Câu 5. Giá trị của đa thức – x2 + 2x – 1 tại x = – 1 là: A. 0 B. -1 C. – 2 D. – 4 Câu 6: (x – y)2 bằng: A.(y – x)2 B. x2 + y2 C. y2 – x2 D. x2 – y2 Câu 7: (4x + 2)(4x – 2) bằng: A. 4×2 + 4 B. 16×2 – 4 C. 16×2 + 4 D. 4×2 – 4 Câu 8: Giá trị của biểu thức (x + 2)(x2 – 2x + 4) tại x = – 2 là: A. – 16 B. 0 C. – 14 D. 2 Câu 9: Đơn thức 9x2y3z chia hết cho đơn thức nào sau đây: A. 3x3yz B. 4xy2z2 C. – 5xy2 D. 3xyz2 Câu10: Kết quả của phép chia 5x2y4 : 10x2y là A.xy3 B.2y3 C.y4 D.y3 Câu 11: Thương cña phÐp chia (6×5-2×3+4×2):2×2 b»ng A.3×3-x+2 B. 3×3+x+2 C. 3×5-x3+2×2 D. 3×3-2x+4 Câu 12: Tìm các câu sai trong các câu sau Chữ cái in hoa I có một tâm đối xứng Tam giác đều có một tâm đối xứng Đường tròn có tâm là tâm đối xứng Hình bình hành nhận giao điểm của hai đường chéo làm tâm đối xứng Câu 13 : Số trục đối xứng của hình thang cân là A. 1 B. 2 C. 4 D. vô số Câu 14: Hình bình hành ABCD có – = 800 thì bằng A. = 500 B. = 1300 C. = 1400 D. Đáp án khác Câu15: Tổng số đo bốn góc của tứ giác MNPQ bằng: A. n0 B. 1800 C. 3600 D. 7200 Câu 16: Tứ giác có hai cạnh đối song song là: A. Hình thang B.Hình thang cân C. Hình bình hành D. Đáp án khác Câu 17: Tìm các câu sai trong các câu sau Chữ cái in hoa A có một trục đối xứng Tam giác đều chỉ có một trục đối xứng Đường tròn có vô số trục đối xứng D.Tam giác cân có duy nhất một trục đối xứng qua đỉnh của tâm giác cân và trung điểm của cạnh đáy Câu 18: Độ dài hai đáy của một hình thang lần lượt là 3cm và 7cm, thì độ dài đường trung bình của hình thang đó bằng: A. 10 cm B. 5cm C. 4cm D. 2cm Câu 19: Hai góc kề một cạnh bên của hình thang: A. bù nhau B. bằng nhau C. bằng 900 D. Mỗi góc bằng 1800 Câu20: Để chứng minh một tứ giác là hình bình hành, ta chứng minh: A. Hai cạnh đối bằng nhau B. Hai cạnh đối song song C. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường D. Hai đường chéo bằng nhau. Câu 21: Cho hình bình hành ABCD biết AB = 8 cm ,BC = 6cm .Khi đó chu vi cuả hình bình hành đó là A. 14 cm. B. 28 cm C. 24 cm ` D. Cả A,B,C đều sai Câu 22 .Cho tam giác ABC, M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Biết BC = 20cm, độ dài cạnh MN bằng: A. 40cm B. 30cm C. 20cm D. 10cm C©u 23: Đa thức 20x3y2 + 10x2y4 + 25xy3 chia hết cho đơn thức. A. 5xy4 B . – 10x2y2 C.-5x3y D. 4xy2 C©u 24: Cho biết a+b = 1 vµ ab = -12. gi¸ trÞ cña a3+b3 b»ng A. 35 B. 36 C. 37 D. Mét gi¸ trÞ kh¸c Câu 25 : Giá trị nhỏ nhất của A= x2 + 2x – 5 là A. B. C 6 D. 1 Câu 26: Kết quả của phép tính Câu 27: Kết quả của phép chia Câu 28: Giá trị của biểu thức: tại là: A. -1 B. 1 C. -9 D. 9 Câu 29: Biết . Các số x tìm được là: A. 0; 4; -4 B. 0; 16; -16 C. 0; 4 D. 4; Câu 30. Đơn thức thích hợp điền vào chỗ trống của là A. B. C. D. Câu 31. Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là: A. B. C. D. Câu 32. Giá trị của để là A. B. C. D. Câu 33. Số trục đối xứng của tam giác đều là: A. B. C. D. Câu 34. Hình thang , là trung điểm, là trung điểm . Biết: . Độ dài đoạn là: A. B. C. D. Câu 35. Tứ giác là hình bình hành nếu có: A. B. C. D. Câu 36. Kết quả rút gọn biểu thức: là: B) C) D) Câu 37. Đơn thức chia hết cho đơn thức nào sau đây? B) C) D) Câu 38. Khẳng định nào sau đây là đúng? Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật Hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. Câu 39. Hình nào dưới đây luôn có tâm đối xứng? Hình thang B. Hình thang cân C. Hình bình hành D. Cả A, B, C đều sai C©u40: Cho tø gi¸c ABCD, trong ®ã cã + = 1400. Tæng + = A. 2200 B. 2000 C. 1600 D. 1500 C©u41: Sè ®o c¸c gãc cña tø gi¸c ABCD theo tû lÖ: A: B: C: D = 4: 3: 2: 1. Sè ®o c¸c gãc theo thø tù ®ã lµ: A.1200 ; 900 ; 600 ; 300 B.1400 ; 1050 ; 700 ; 350 C.1440 ; 1080 ; 720 ; 360 D.C¶ A, B, C ®Òu sai. C©u42: Chän c©u ®óng trong c¸c c©u sau: A.Tø gi¸c ABCD cã 4 gãc ®Òu nhän B.Tø gi¸c ABCD cã 4 gãc ®Òu tï C.Tø gi¸c ABCD cã 2 gãc vu«ng vµ 2 gãc tï D.Tø gi¸c ABCD cã 4 gãc ®Òu vu«ng. C©u 43: Tø gi¸c ABCD cã = 650; = 1170 ; = 710. Th× = ? A. 1190 B. 1070 C. 630 D. 1260 C©u 44 :Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y ®óng H×nh b×nh hµnh lµ tø gi¸c cã hai c¹nh song song. H×nh b×nh hµnh lµ tø gi¸c cã c¸c gãc b»ng nhau . H×nh b×nh hµnh lµ tø gi¸c cã c¸c c¹nh ®èi song song. H×nh b×nh hµnh lµ h×nh thang cã hai c¹nh bªn b»ng nhau C©u 45:.Cho h×nh b×nh hµnh ABCD biÕt ÐA= 1100 ,khi dã c¸c gãc cßn l¹i góc B,C,D cña h×nh b×nh hµnh lÇn lît lµ A. 700,1100,700 B. 1100,700,700 C. 700,700,1100 D. C¶ A,B,C ®Òu sai C©u 46 chu vi cña h×nh b×nh hµnh ABCD b»ng 10 cm, chu vi cña tam gi¸c ABD b»ng 9 cm khi ®ã ®é dµi BD lµ A. 4 cm B. 6 cm C. 2cm D. 1 cm C©u 47. H×nh b×nh hµnh ABCD cã nöa chu vi b»ng 18 cm vµ cã c¹nh AB = 12 cm. Khi ®ã h×nh hµnh A’B’C’D’®èi xøng víi nã qua trôc d cã nöa chu vi vµ c¹nh A’B’ cã ®é dµi lÇn lît lµ A. 12cm vµ 36cm B.12 cm vµ 18 cm C. 36cm vµ 12 cm D. 18 cm vµ 12 cm C©u 48 C¸c c©u sau c©u nµo ®óng Trong h×nh b×nh hµnh hai ®êng chÐo b»ng nhau Trong h×nh b×nh hµnh 2 gãc kÒ mét c¹nh phô nhau §¬ng th¼ng qua giao ®iÓm cña hai ®êng chÐo lµ trôc ®èi xøng cña h×nh b×nh hµnh ®ã Trong h×nh b×nh hµnh hai ®êng chÐo c¾t nhau t¹i trung ®iÓm cña mçi ®êng vµ giao ®iÓm nµy lµ t©m ®èi xøng cña h×nh b×nh hµnh ®ã Câu49. Với giá trị nào của a thì biểu thức viết được dưới dạng bình phương của một tổng? A. a = 1 B. a = 9 C. a = 16 D. a = 25 Câu 50. Phân tích đa thức thành nhân tử ta được: A. B. C. D. II Đáp án mônToán 8 Năm Học 2021-2022 Mỗi câu đúng 0,2 đ Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Đáp án C B C D D A B B C D A B A Câu 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Đáp án A C A B B A C B D D C A D Câu 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Đáp án D D A A C D C B C D C B C Câu 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án A C D B C A A D D B C II.Phần tự luận. (5 điểm) Bài 1(1 điểm) Rút gọn biểu thức : 3x(x + 2) – 3×2 (x + 1)(x – 3) – (x – 1)2 Bài 2 (1 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x(x – y) + x – y b) x2 – y2 +4x + 4 Bài 3 (1 điểm) Tìm x, biết: 3x(x – 4) – x + 4 = 0 x2 – x – 6 = 0 Bài 4: (2 điểm) Cho tam giác nhọn ABC (AB<AC) , các đường cao BK ,CE cắt nhau tại H. Các đường thẳng vuông góc với AB tại B, vuông góc với AC tại C cắt nhau ở D. a. Chứng minh rằng: Tứ giác BDCH là hình bình hành b. Gọi M là trung điểm của BC , O là trung điểm của AD . Chứng minh rằng : ba điểm H, M, D thẳng hàng và OM = 1/2AH

Tài liệu đính kèm:

  • de_kiem_tra_giua_ki_i_mon_toan_8_nam_hoc_2021_2022.docx

Bạn đang xem bài viết: Đề kiểm tra giữa kì I môn Toán 8 – Năm học 2021-2022. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts