11 Lưu Ý ĐẶC BIỆT Nâng Cao Kỹ Năng AN TOÀN BƠI-Phòng Chống Đuối Nước Vào Mùa Hè | Nhanh Trí
11 Lưu Ý ĐẶC BIỆT Nâng Cao Kỹ Năng AN TOÀN BƠI-Phòng Chống Đuối Nước Vào Mùa Hè | Nhanh Trí

Hi vọng Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Tiếng Anh 7 năm 2017-2018 có đáp án – Phòng GD&ĐT huyện Quảng Xương được chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Chúc các bạn thi tốt! | PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 7 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: TIẾNG ANH 7 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Họ và tên thí sinh: Số báo danh A- PRONUNCIATION I- Choose the word A, B, C or D whose underlined part is pronounced differently from the others ( point) 1. A. great B. beautiful C. teacher D. means 2. A. wet B. better C. rest D. pretty 3. A. horrible B. hour C. house D. here 4. A. stove B. moment C. sometime D. close B- VOCABULARY AND GRAMMAR II- Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. ( points) 1. awful weather! A. How B. How about C. What an D. What 2. “He never goes to school by car” – “ ” A. So do I B. Neither am I C. I do, too D. Neither do I 3. She added a little salt to the soup so it tasted A. deliciously B. good C. well D. tastefully 4. Would you like something to drink? – . A. All right B. Yes, I would C. No. I don’t D. A cup of tea, please 5. You should add cooking oil to the salad. A. few B. a few C. little D. a little 6. “Thanks a lot for the lovely dinner” – “ ” A. You’re welcome B. Thank you, too C. It’s all right D. Please don’t say so 7. How about going to the movies tonight, John ? – That sounds A. interest B. interested C. interesting D. interestingly 8. My father has .free time than my mother. A. fewer B. less C. lesser D. littler 9. Please don’t . so much noise. A. go B. make C. do D. take 10. I have two close friends, but .of them lives in Yen Dinh. A. None B. Both C. All D. Neither III- Supply the correct tense or form of the verbs in brackets. () 1. Can you give Tim this message when he (come) . here tomorrow? 2. Hurry up or you (be) late for school, Hoa. 3. They (watch) TV in the living room now. 4. During my vacation in Nha Trang, I (take) . a lot of photos. 5. You will get

Bạn đang xem bài viết: Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Tiếng Anh 7 năm 2017-2018 có đáp án – Phòng GD&ĐT huyện Quảng Xương. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.