Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 TH Thạch Bằng 2017 – 2018

TOÁN LỚP 3 | ĐỀ THI HỌC KÌ 1 | NĂM HỌC 2022-2023 | SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC |ĐỀ 1
TOÁN LỚP 3 | ĐỀ THI HỌC KÌ 1 | NĂM HỌC 2022-2023 | SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC |ĐỀ 1

11/01/2018 16:30 pm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 TH Thạch Bằng 2017 – 2018

7. Một hình vuông có cạnh 7 cm. Chu vi hình vuông là:

A. 27 cm. B. 28 cm. C. 29 cm. D. 30 cm.

8. Một lớp học có 24 học sinh được xếp thành 6 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh?

A. 2 học sinh. B. 3 học sinh. C. 4 học sinh D. 5 học sinh.

Bài 2. Đặt tính rồi tính :

a. 754 – 463 b. 216 + 46

c. 208 x 8 b. 95 : 5

Bài 3: Tìm X

a) 127 + X = 349 b) X : 4 = 130

Bài 4: Hùng có quyển truyện dày 140 trang? Hùng đã đọc được 1/5 số trang. Hỏi Hùng còn phải đọc bao nhiêu trang nữa để hết quyển truyện?

Bài 5: ( 1 điểm )

a/ Có bao nhiêu số có ba chữ số giống nhau?

b/Tìm số liền trước của số có ba chữ số lớn nhất?

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 TH Thạch Bằng 2017 – 2018

I. Phần trắc nghiệm ( 4điểm) Đúng mỗi câu 0,5 điểm

II. Phần tự luận ( 6điểm )

1. ( 2 điểm ) HS đặt tính rồi tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm

3. (1 điểm) Mỗi bài tìm đúng được 0,5 điểm

4. ( 2 điểm)

Bài giải

Số trang Hùng đã đọc được là: ( 0,5đ)

140 : 5 = 28 (trang) ( 0,5đ)

Số trang còn lại Hùng phải đọc là : ( 0,25đ)

140 – 28 = 112 (trang) ( 0,5đ)

Đáp số : 112 trang ( 0,25đ)

5, ( 1 điểm) Mỗi câu đúng ghi 0,5 đ

a/ Có bao nhiêu số có ba chữ số giống nhau? Có 9 số

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

b/ Tìm số liền trước của số có ba chữ số lớn nhất? 998

Theo TTHN

Bạn đang xem bài viết: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 TH Thạch Bằng 2017 – 2018. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts