Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 3

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 năm 2016 – 2017 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 5 có đáp án đi cùng. Đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm học 2016 – 2017.

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 2 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 vòng 4 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 8 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 năm 2016 – 2017

Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: The last digit of the product: 1 x 2 x 3 x 4 x … x 11 is …

Câu 2: Calculate:

Câu 3: Calculate:

Câu 4: Calculate:

Câu 5: Calculate:

Câu 6: Calculate

Câu 7: The least common denominator of two fractions 2/21 and 3/28 is….

Câu 8: The cost of 5 pencils is 9 dollar. How much does Mrs. Emily have to pay for 10 pencils?

Câu 9: Two books and three pens cost $35. Two books and six pén cost $50. How much does each cost?

Câu 10: The sum of two consecutive even numbers is 850, the smaller number is …

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1:

Câu 2: Write these fractions: 1/5; 2/1; 3/2; 4/3; 5/4 in order from the greatest to the least. The result is…

a) 1/5 ; 5/4; 4/3; 3/2; 2/1

b) 2/1; 3/2; 4/3; 5/4; 1/5

c) 5/4; 1/5; 4/3; 3/2; 2/1

d) 1/5; 4/3; 5/4; 3/2; 2/1

Câu 3: Find the average of 82/4 and 146/ 4

a) 113/4 b) 57 c) 114 d) 57/2

Câu 4: Convert the mixed number 5to a fraction.

a) 18/9 b) 12/9 c) 54/9 d) 52/9

Câu 5: The sum of denominator and numerator of the fraction 243/167 is….

a) 420 b) 400 c) 310 d) 410

Câu 6: Look at the following series 3/4; 5/6; 21/20; 8/7; 34/35; 56/49. How many fractions are greater than 1 are there in the series?

a) 2 b) 5 c) 3 d) 4

Câu 7: Which of the following shape is shaded 2/3 of the shape?

Câu 8: The sum of two numbers is 156. The first number is 5/7 the second number. What is the value of the smaller number?

a) 65 b) 91 c) 390 d) 123

Câu 9: Which of the following fractions is equal to 36/162?

a) 1/4 b) 3/9 c) 12/54 d) 2/7

Câu 10: The difference of two numbers is 189. Their ratio is 2/5. Find those two numbers?

a) 54; 135; b) 234; 214; c) 126; 315; d) 534; 126

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 3

Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

11 > 18 > 17 > 1 > 13 > 9 > 10 > 16 > 8 >15 > 20 > 4 > 5 > 14 > 2 > 6 > 7 > 3 > 12 > 19

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: 0 Câu 2: 8 Câu 3: 9,25 Câu 4: 49,5 Câu 5: 4

Câu 6: 2 Câu 7: 84 Câu 8: 18 Câu 9: 5 Câu 10: 424

Bài 3: Cóc vàng tài ba:

Câu 1: a Câu 2: b Câu 3: d Câu 4: d Câu 5: d

Câu 6: c Câu 7: a Câu 8: a Câu 9: c Câu 10: c

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 năm 2016 – 2017 Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 5 có đáp án của C3nguyentatthanhhp.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

Bạn đang xem bài viết: Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 năm 2016 – 2017 Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 5 có đáp án. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.