Toán Lớp 4 Bài 20 | Đề-Xi-Mét Vuông | Trang 48 – 49 | Chân Trời Sáng Tạo
Toán Lớp 4 Bài 20 | Đề-Xi-Mét Vuông | Trang 48 – 49 | Chân Trời Sáng Tạo


Giải bài 1, 2, 3 trang 43 SGK Toán 4>

Bài 1. Nêu kết quả tính : a) 468 + 379 = 847 ; 379 + 468 = … ;

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Nêu kết quả tính:

a) 468 + 379 = 847 379 + 468 = …

b) 6509 + 2876 = 9385 2876 + 6509 = …

c) 4268 + 76 = 4344 76 + 4268 = …

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng em viết kết quả còn thiếu dựa vào phép tính đã cho trước.

a+ b = b + a

Lời giải chi tiết:

a) 468 + 379 = 847 379 + 468 = 847

b) 6509 + 2876 = 9385 2876 + 6509= 9385

c) 4268 + 76 = 4344 76 + 4268 =4344

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) 48 + 12 = 12 + …

65 + 297 = … + 65

…. + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + …

84 + 0 = … + 84

a + 0 = … + a = …

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng, em viết các số còn thiếu theo công thức a + b = b + a.

Lời giải chi tiết:

a) 48 + 12 = 12 + 48

65 + 297 = 297 + 65

177 + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + m

84 + 0 = 0 + 84

a + 0 = 0 + a = a

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2975 + 4017 … 4017 + 2975

2975 + 4017 … 4017 + 3000

2975 + 4017 … 4017 + 2900

b) 8264 + 927 … 927 + 8300

8264 + 927 … 900 + 8264

927 + 8264 … 8264 + 927

Phương pháp giải:

– Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

a + b = b + a

– Nếu b > c thì a + b > a + c.

– Nếu b < c thì a + b < a +c.

Lời giải chi tiết:

a) 2975 + 4017 = 4017 + 2975

2975 + 4017 < 4017 + 3000 (Vì 2975 < 3000)

2975 + 4017 > 4017 + 2900 (Vì 2975 > 2900)

b) 8264 + 927 < 927 + 8300 (Vì 8264 < 8300)

8264 + 927 > 900 + 8264 (Vì 927 > 900)

927 + 8264 = 8264 + 927.

  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 44 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán 4
  • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 (Luyện tập chung) SGK Toán 4

>> Xem thêm

Bạn đang xem bài viết: Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.