Giải bài 1, 2, 3 trang 78 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

7,44 : 6 47,5 : 25 0,1904 : 8

0,72 : 9 20,65 : 35 3,927 : 11

2. Tìm x

a) \(x \times 5 = 9,5\)

b) \(42 \times x = 15,12\)

3. Trong 6 ngày cửa hàng vải Minh Hương đã bán được 342,3m vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

2. Tìm x

a)

\(\matrix{{x \times 5 = 9,5} \hfill \cr {\,\,\,\,\,\,\,x = 9,5:5} \hfill \cr {\,\,\,\,\,\,\,x = 1,9} \hfill \cr}\)

b)

\(\eqalign{
& 42 \times x = 15,12 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 15,12:42 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 0,36 \cr} \)

3.

Bài giải

Số mét vải trung bình mỗi ngày của hàng Minh Hương bán được làL

342,3 : 6 = 57,05 (m)

Đáp số: 57,05 m

Giaibaitap.me

Giải bài tập trang 79 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Giải bài tập trang 80 bài chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,.. Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính nhẩm…

Giải bài tập trang 82 bài chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Giải bài tập trang 83 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính…

Bạn đang xem bài viết: Giải bài 1, 2, 3 trang 78 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts