Vật lý lớp 8 – Bài 24 – Công thức tính nhiệt lượng – Tiết 2
Vật lý lớp 8 – Bài 24 – Công thức tính nhiệt lượng – Tiết 2

Giải bài 24 vật lí 8: Công thức tính nhiệt lượng

Không có dụng cụ nào có thể đo nhiệt lượng, vậy, muốn xác định nhiệt lượng người ta phải làm thế nào ? Để trả lời câu hỏi này , Tech12h xin chia sẻ bài Công thức tính nhiệt lượng thuộc chương trình SGK Vật lí lớp 8. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Giải bài 24 vật lí 8: Công thức tính nhiệt lượng

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật và nhiệt dung riêng của chất làm vật.
  • Công thức tính nhiệt lượng vật thu vào Q = m.c.$\Delta t$, trong đó: Q là nhiệt lượng (J), m là khối lượng của vật (kg), $\Delta t$ là độ tăng nhiệt độ của vật ( oC hoặc K ), c là nhiệt dung riêng của chất làm vật ( J/kg.K)
  • Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm 1oC

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 84 Sgk Vật lí lớp 8

Dùng đèn cồn lần lượt đun hai khối lượng nước khác nhau, 50g và 100g, đựng trong hai cốc thủy tinh giống nhau, để nước ở trong các cốc đều nóng lên thêm 20oC . Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng 24.1

ChấtKhối lượngĐộ tăng nhiệt độThời gian đunSo sánh khối lượngSo sánh nhiệt lượng
Cốc 1Nước50g$\Delta t^{\circ}_{1}$ = 20oCt1 = 5 phútm1 = ….. m2Q1 = ….. Q2
Cốc 2Nước100g$\Delta t^{\circ}_{2}$ = 20oCt2 = 10 phút

C1. Trong thí nghiệm trên, yếu tố nào ở hai cốc được giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đổi? Tại sao phải làm như thế? Hãy tìm số thích hợp cho các chỗ trống ở hai cột cuối bảng 24.1. Biết nhiệt lượng của ngọn lửa còn truyền cho nước tỷ lệ với thời gian đun.

C2. Từ thí nghiệm trên có thể kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật ?

Trang 84, 85 Sgk Vật lí lớp 8

Các em hãy thảo luận trong nhóm về cách làm thí nghiệm để kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vài để nóng lên và độ tăng nhiệt độ. Trong khi thảo luận cần lưu ý những vấn đề sau:

C3. Trong thí nghiệm này phải giữ không đổi những yếu tố nào ? Muốn vậy phải làm thế nào ?

C4. Trong thí nghiệm này phải thay đổi yếu tố nào ? Muốn vậy phải làm thế nào ?

Sau đây là bảng kết quả thí nghiệm làm với hai cốc, mỗi cốc đựng 50g nước, được lần lượt đun nóng bằng đèn cồn trong 5 phút, 10 phút (H.24.2) . Hãy tìm số thích hợp cho các ô trống ở hai cột cuối bảng 24.2

ChấtKhối lượngĐộ tăng nhiệt độThời gian đunSo sánh độ tăng nhiệt độSo sánh nhiệt lượng
Cốc 1Nước50g$\Delta t^{\circ}_{1}$ = 20oCt1 = 5 phút$\Delta t^{\circ}_{1}$ = … $\Delta t^{\circ}_{2}$Q1 = … Q2
Cốc 2Nước100g$\Delta t^{\circ}_{2}$ = 40oCt2 = 10 phút

C5. Từ thí nghiệm trên có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ ?

Trang 85 Sgk Vật lí lớp 8

Dùng đèn cồn đun nóng 50g nước và 50g bột băng phiến cùng nóng thêm lên 20oC (H.24.3) . Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng 24.3 . Hãy tìm dấu thích hợp ( = ; > ; < ) cho ô trống ở cột cuối của bảng

ChấtKhối lượngĐộ tăng nhiệt độThời gian đunSo sánh nhiệt lượng
Cốc 1Nước50g$\Delta t^{\circ}_{1}$ = 20oCt1 = 5 phútQ1 …. Q2
Cốc 2Băng phiến50g$\Delta t^{\circ}_{2}$ = 20oCt2 = 4 phút

C6. Trong thí nghiệm này những yếu tố nào thay đổi, không thay đổi ?

C7. Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật không ?

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 8: Trang 86 Sgk Vật lí lớp 8

Muốn xác định nhiệt lượng vật thu vào cần tra bảng để biết độ lớn của đại lượng nào và đo độ lớn của những đại lượng nào, bằng những dụng cụ nào ?

Câu 9: Trang 86 Sgk Vật lí lớp 8

Tính nhiệt lượng cần thiết cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC đến 50oC

Câu 10: Trang 86 Sgk Vật lí lớp 8

Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 2 lít nước ở 25oC. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu ?

Bạn đang xem bài viết: Giải bài 24 vật lí 8: Công thức tính nhiệt lượng. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.