Câu 1: Trang 72 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 400 + 50 + 0,07;

b) 30 + 0,5 + 0,04;

c) 100 + 7+$\frac{8}{100}$ ;

d) 35 + $\frac{5}{10}$ +$\frac{3}{100}$

Hướng dẫn giải:

a) 400 + 50 + 0,07= 450,07

b) 30 + 0,5 + 0,04= 30,54

c) 100 + 7+$\frac{8}{100}$= 100 + 7 + 0,08 = 107,08

d) 35 + $\frac{5}{10}$ +$\frac{3}{100}$= 35 + 0,5 + 0,03 = 35,53

==============

Câu 2: Trang 72 sgk toán lớp 5

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

$4\frac{3}{5}$… 4,35

$2\frac{1}{25}$…2,2

14,09…$14\frac{1}{10}$

$7\frac{3}{20}$…. 7,15

Hướng dẫn giải:

  • $4\frac{3}{5}$… 4,35

Ta có: $4\frac{3}{5}$ = 4,6 => $4\frac{3}{5}$ > 4,35

  • $2\frac{1}{25}$…2,2

Ta có: $2\frac{1}{25}$ = 2,04 => $2\frac{1}{25}$ < 2,2

  • 14,09…$14\frac{1}{10}$

Ta có: $14\frac{1}{10}$ = 14,1 => 14,09 < $14\frac{1}{10}$

  • $7\frac{3}{20}$…. 7,15

Ta có: $7\frac{3}{20}$ = 7,15 => $7\frac{3}{20}$ = 7,15

=============

Câu 3: Trang 72 sgk toán lớp 5

Tìm số dư của phép chia, nếu chỉ đến hai chữ số ở phần thập phân của thương:

a) 6,251 : 7

b) 33,14 : 58;

c) 375,23 : 69.

Hướng dẫn giải:

==============

Câu 4: Trang 72 sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) 0,8 x $x$ = 1,2 x 10

b) 210 : $x$ = 14,92 – 6,52

c) 25 : $x$ = 16 : 10

d) 6,2 x $x$ = 43,18 + 18,82

Hướng dẫn giải:

a) 0,8 x $x$ = 1,2 x 10

0,8 x $x$ = 12

$x$ = 12: 0,8

$x$ = 15

b) 210 : $x$ = 14,92 – 6,52

210: $x$ = 8,40

$x$ = 210 : 8,40

$x$ = 25

c) 25 : $x$ = 16 : 10

25: $x$ = 1,6

$x$ = 25 : 1,6

$x$ = 15,625

d) 6,2 x $x$ = 43,18 + 18,82

6,2 x $x$ = 62

$x$ = 62: 6,2

$x$ = 10

Bạn đang xem bài viết: Giải bài luyện tập chung. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.