Giải Bài: Ôn tập chương 3 sgk Toán 9 tập 2 Trang 100 105

Để củng cố các khái niệm và kiến thức về đường tròn, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập chương 3 thuộc phần hình học lớp 9. Với phần tóm tắt kiến thức và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học tập tốt hơn.

Giải Bài: Ôn tập chương 3 sgk Toán 9 tập 2 Trang 100 105

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Các định nghĩa

1. Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn

2. Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.

3. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung lầ góc có đỉnh tại tiếp điểm, một cạnh là tia tiếp tuyến và cạnh kia chứa dây cung.

4. Tứ giác nội tiếp đường tròn là tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn.

5. Đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của một đa giác được gọi là đường tròn ngoại tiếp đa giác và đa giác được gọi là đa giác nội tiếp đường tròn.

6. Đường tròn tiếp xúc với tất cả các cạnh của một đa giác được gọi là đường tròn nội tiếp đa giác và đa giác được gọi là đa giác ngoại tiếp đường tròn.

Các định lí

1. Nếu C là điểm nằm trên cung AB thì sđ cung AB = sđ cung AC + sđ cung BC.

2. a) Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

b) Số đo của cung lớn bằng hiệu của $360^{\circ}$ và số đo cung nhỏ (có chung hai mút với cung lớn).

c) Số đo của nửa đường tròn là $180^{\circ}$.

3. Với hai cung nhỏ trong 1 đường tròn, hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau và ngược lại.

4. Với hai cung nhỏ trong 1 đường tròn, cung lớn hơn căng dây lớn hơn và ngược lại.

5. Trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau.

6. Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây cung (không phải dường kính) thì chia cung căng dây ấy thành hai cung bằng nhau.

7. Trong một đường tròn, đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì vuông góc với dây căng cung ấy và ngược lại.

8. Số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn.

9. Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo cung bị chắn.

10. Trong một đường tròn:

a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.

b) Các góc nội tiếp cùng chắn 1 cung thì bằng nhau.

c) Các góc nội tiếp chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.

d) Góc nội tiếp nhỏ hơn hoặc bằng $90^{\circ}$ có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.

e) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông và ngược lại, góc vuông nội tiếp thì chắn nửa đường tròn.

g) Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

11. Số đo của góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn bằng tổng số đo hai cung bị chắn.

12. Số đo của góc có đỉnh nằm bên ngoài đường tròn bằng hiệu số đo hai cung bị chắn.

13. Quỹ tích (tập hợp) các điểm nhìn một đoạn thẳng cho trước dưới một góc $\alpha $ không đổi là hai cung chứa góc $\alpha $ dựng trên đoạn thẳng đó ($0^{\circ}<\alpha <180^{\circ}$)

14. Một tứ giác có tổng số đo hai góc đối diện bằng $180^{\circ}$ thì nội tiếp được đường tròn và ngược lại.

15. Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp:

a) Tứ giác có tổng hai góc đối diện bằng $180^{\circ}$.

b) Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối của đỉnh đó.

c) Tứ giác có bốn đỉnh cách đều một điểm (mà ta có thể xác định được). Điểm đó là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác.

d) Tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc không đổi $\alpha $.

16. Hình thang nội tiếp được đường tròn là hình thang cân và ngược lại.

17. Bất kỳ đa giác đều nào cũng có một và chỉ một đường tròn ngoại tiếp, có một và chỉ một đường tròn nội tiếp.

18. Trên đường tròn bán kính $R$, độ dài $l$ của một cung $n^{\circ}$ được tính theo công thức: $l=\frac{\pi .R.n}{180}$

19. Diện tích hình quạt bán kính $R$, cung $n^{\circ}$ được tính theo công thức:

$S=\frac{\pi .R^{2}.n}{360}$ hay $S=\frac{l.R}{2}$

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 88: Trang 103 – SGK Toán 9 tập 2

Hãy nêu tên mỗi góc trong các hinh dưới đây:

Hình 66

(Ví dụ. Góc trên hình 66b) là góc nội tiếp)

Câu 89: Trang 104 – SGK Toán 9 tập 2

Trong hình 67, cung AmB có số đo là $60^{\circ}$.

Hãy:

a) Vẽ góc ở tâm chắn cung AmB. Tính góc AOB.

b) Vẽ góc nội tiếp đỉnh C chắn cung AmB. Tính góc ACB.

c) Vẽ góc tạo bởi tia tiếp tuyến Bt và dây cung BA. Tính góc ABt.

d) Vẽ góc ADB có đỉnh D ở bên trong đường tròn. So sánh $\widehat{ADB}$ và $\widehat{ACB}$.

e) Vẽ góc AEB có đỉnh E ở bên ngoài đường tròn (E và C ở cùng phía với AB). So sánh $\widehat{AEB}$ và $\widehat{ACB}$.

Câu 90: Trang 104 – SGK Toán 9 tập 2

a) Vẽ hình vuông cạnh 4cm.

b) Vẽ đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó. Tính bán kính R của đường tròn này.

c) Vẽ đường tròn nội tiếp hình vuông đó. Tính bán kính r của đường tròn này.

Câu 91: Trang 104 – SGK Toán 9 tập 2

Trong hình 68, đường tròn tâm O có bán kính $R=2cm$, góc AOB = $70^{\circ}$.

a) Tính sđ cung ApB.

b) Tính độ dài hai cung AqB và ApB.

c) Tính diện tích hình quạt tròn OAqB.

Câu 92: Trang 104 – SGK Toán 9 tập 2

Hãy tính diện tích miền gạch sọc trong các hình 69, 70, 71 (đơn vị độ dài: cm).

Câu 93: Trang 104 – 105 – SGK Toán 9 tập 2

Có ba bánh xe răng cưa A, B, C cùng chuyển động ăn khớp với nhau. Khi một bánh xe quay thì hai bánh xe còn lại cũng quay theo. Bánh xe A có 60 răng, bánh xe B có 40 răng, bánh xe C có 20 răng. Biết bán kính bánh xe C là 1cm. Hỏi:

a) Khi bánh xe C quay 60 vòng thì bánh xe B quay mấy vòng?

b) Khi bánh xe A quay 80 vòng thì bánh xe B quay mấy vòng?

c) Bán kính của các bánh xe A và B là bao nhiêu?

Câu 94: Trang 105 – SGK Toán 9 tập 2

Hãy xem biểu đồ hình quạt biểu diễn sự phân phối học sinh của một trường THCS theo diện ngoại trú, bán trú, nội trú (h.72). Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Có phải $\frac{1}{2}$ số học sinh là học sinh ngoại trú không?

b) Có phải $\frac{1}{3}$ số học sinh là học sinh nội trú không?

c) Số học sinh nội trú chiếm bao nhiêu phần trăm?

d) Tính số học sinh mỗi loại, biết tổng số học sinh là 1800 em.

Câu 95: Trang 105 – SGK Toán 9 tập 2

Các đường cao hạ từ A và B của tam giác ABC cắt nhau tại H (góc C khác $90^{\circ}$) và cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC lần lượt tại D và E. Chứng minh rằng:

a) CD = CE ; b) ΔBHD cân ; c) CD = CH.

Câu 96:Trang 105 – SGK Toán 9 tập 2

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và tia phân giác của góc A cắt đường tròn tại M. Vẽ đường cao AH. Chứng minh rằng:

a) OM đi qua trung điểm của dây BC.

b) AM là tia phân giác của góc OAH.

Câu 97: Trang 105 – SGK Toán 9 tập 2

Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên AC lấy một điểm M và vẽ đường tròn đường kính MC. Kẻ BM cắt đường tròn tại D. Đường thẳng DA cắt đường tròn tại S. Chứng minh rằng:

a) ABCD là tứ giác nội tiếp

b) $\widehat{ABD}=\widehat{ACD}$

c) CA là tia phân giác góc SCB.

Câu 98: Trang 105 – SGK Toán 9 tập 2

Cho đường tròn (O) và một điểm A cố định trên đường tròn. Tìm quỹ tích các trung điểm M của dây AB khi điểm B di động trên đường tròn đó.

Câu 99: Trang 105 – SGK Toán 9 tập 2

Dựng $\Delta ABC$, biết $BC = 6cm$, góc $BAC = 80^{\circ}$, đường cao $AH$ có độ dài là $2cm$.

Bình luận

Giải bài tập những môn khác

Giải sgk lớp 9 VNEN

Tài liệu lớp 9

Văn mẫu lớp 9
Đề thi lên 10 Toán
Đề thi môn Hóa 9
Đề thi môn Địa lớp 9
Đề thi môn vật lí 9
Tập bản đồ địa lí 9
Ôn toán 9 lên 10
Ôn Ngữ văn 9 lên 10
Ôn Tiếng Anh 9 lên 10
Đề thi lên 10 chuyên Toán
Chuyên đề ôn tập Hóa 9
Chuyên đề ôn tập Sử lớp 9
Chuyên đề toán 9
Chuyên đề Địa Lý 9
Phát triển năng lực toán 9 tập 1
Bài tập phát triển năng lực toán 9

Bạn đang xem bài viết: Giải Bài: Ôn tập chương 3 sgk Toán 9 tập 2 Trang 100 105. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.