Giải bài tập Toán 4 Tiết 172. Luyện tập chung

Tiết 172: LUYỆN TẬP CHUNG (trang 176 sgk) BÀI 1: Diện tích của bốn tỉnh (theo số liệu năm 2003) được cho trong bảng sau: Tỉnh Lâm Đồng Đắc Lắc Kon Turn Gia Lai Diện tích 9765 km2 19599 km2 9615 km2 15496 km2 Hây nêu tên các tỉnh có diện tích theo thứ tự từ bé đên lớn. Bài giải Các tỉnh có diện tích xếp theo thứ tự từ bé đên lớn là: Kon Tum; Lâm Đồng; Gia Lai; Đắc Lắc. BÀI 2: Tính: ‘ 2 a) _ 5 4 9 3 10 JT 14 1 2 5 8 b)Ad 11 d) – 12 Bàỉ _8_ 33 32 giải 3 X — 4 21 16 a) Chọn mẫu số chung là 10. 2 5 3 10 8 —— + 11 7 _ — X 9 _5_ 12 ’ BÁI 3: Tìm X à) x- ị 4 b) c) d) 8 33 3 14 : _7_ 32 10 ĩõ : = = 1 ” 6 21 = 16 “ 3 ỉ” —— 10 Á 10 8 — 4 11 . 5 : 8 _5_ 12 5 10 ¥ 10 2 11 : 1 6 7 1 5 10 11 8 ; 5 : 16 _8_ 30 5 4 15 1 — X —— 32 21 12 6 12 12 12 a)x – I 4 ; 1 ” 2 1 x – 2 5 x4 b) X : ỉ = 8 4 Bài giải b) X : — 4 BÀI 4: Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba sô đó là 34. Bài giải Số thứ nhất: I- Số thứ hai: ị. Sô thứ ba: !■ Ba lần số thứ nhất bằng: 84 – ( 1 + 1 + 1) = 81. Sô thứ nhất là: 81:3 = 27 Số thứ hai là: + 1 = 28 Số thứ ba là: + 1 = 29 Đáp số: 27, 28, 29 BÀI 5: 1 Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằng 6 tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người. ? tuổi Bài Siải Tuổi con: 30 tuổi Tuổi bố: ? tuổi Hiệu số phần bằng nhau là: 6-1 = 5 (phần) Tuổi con là: 30 : 5 = 6 (tuổi) Tuổi bố là: 6 + 30 = 36 (tuổi) Đáp số: Con : 6 tuổi Bố: 36 tuổi

Bạn đang xem bài viết: Giải bài tập Toán 4 Tiết 172. Luyện tập chung. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.