Giải bài tập Toán lớp 5: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Toán lớp 5 – Ôn tập về giải toán, Thầy Nguyễn Thành Long Vinastudy.vn
Toán lớp 5 – Ôn tập về giải toán, Thầy Nguyễn Thành Long Vinastudy.vn

Giải bài tập Toán lớp 5: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GlẢl TOÁN (tiếp theo) o 10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người ? (Mức làm của mỗi người như nhau) Tóm tắt : 7 ngày : 10 người 5 ngày :… người Ị Giải Muốn làm xong công việc trong một ngày thì cần số người là : 10 X 7 = 70 (người) Muốn làm xong công việc trong 5 ngày thì cần số người là : 70 : 5 = 14 (người) Đáp số: 14 người. © Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày, thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày ? (Mức ăn của mỗi người như nhau) Tóm tắt: 120 người : 20 ngày 150 người : … ngày ? Giải Một người ăn thì số ngày ăn là : 20 X 120 = 2400 (ngày) 150 người ăn thì số ngày ăn là : 2400 : 150 = 16 (ngày) Đáp số: 16 ngày. © Để hút hết nước ỏ’ một cái hồ, phải dùng 3 máy bơm làm việc liên tục trong 4 giờ. Vì muôn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta đã dùng 6 máy bờứt như thế. Hỏi sau mấy giờ sẽ hút hết nước ở hồ ? Tóm tắt : 3 máy bơm : 4 giờ 6 máy bơm :… giờ ? Giải 6 máy bơm so với 3 máy thì gâp số lần là : 6:3 = 2 (lần) Dùng 6 máy bơm thì số giờ hút hết nước ở hồ là : 4:2 = 2 (giờ) Đáp sô’: 2 giờ.

Bạn đang xem bài viết: Giải bài tập Toán lớp 5: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts