Giải bài tập Toán lớp 6: Bài 1. Mở rộng khái niệm phân số

§1. MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN số KIẾN THÚt Cơ BẢN : Khái niệm phân số : Phân số có dạng với a, b € z, b 0 trong đó a là tử, b là mẫu của phân số. ° Nhận xét : Số nguyên a có thể viết dưới dạng phân số là y HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP: □ Bài tập mẫu : b) Âm bảy phần mười hai Viết các phân số : Năm phần mười ba c) Hai mươi phần âm bảy. Giải a) 13 Viết phép chia sau dưới dạng phân số và đọc các phân số đó. 3 : 17 b) -7 : 12 c) 5 : (-9) Giải 3 3 : 17 được viết là ỳy, đọc là bà phần mười bảy. -7 : 12 được viết là —-, đọc là âm bảy phần mười hai. 5 5 : (-9) được viết là —~, đọc là năm phần âm chín. Hình 1 0 Bài tập cơ bản. Ta biểu diễn — của hình tròn bằng cách 4 chia hình tròn thành 4 phần bằng nhau rồi tô màu một phần như hình 1. Theo cách đó, hãy biểu diễn : a) -g của hình chữ nhật (h.2); 3 b) -ỹ- của hình vuông (h.3) 16 Hình 2 Hình 3 Phần tô màu trong các hình 4a, b, c biểu diễn các phân số nào? Hìĩili 4 Viết các phân số sau : a) Hai phần bảy. b) Âm năm phần chín c) Mười một phần mười ba. d) Mười bốn phần năm. Viết các phép chia sau dưới dạng phân số : a) 3 : 11 b)-4:7 c) 5 : (-13) d) X chia cho 3(xeZ). Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số (mỗi số chỉ được viết một lần). Cũng hỏi như vậy đối với số 0 và -2. Giải 1. a) -7 của hình chữ nhật là phần gạch sọc b) của hình vuông là phần gạch sọc Chú ý: Các em có thể sáng tạo các cách gạch sọc sao cho các ô bị gạch không ‘kề nhau. Chẳng hạn: Em hãy thử sáng tạo thêm cách gạch khác cho bài tập này nhé. 2 2. Phần tô màu trong hình 4a biếu diễn phân số Q . Phần tô màu trong hình 4b biểu diễn phân số — Phần tô màu trong hình 4c biểu diễn phân số 4 Phân tô màu trong hình 4d biêu diên phân sô — + Đối với hai sô 0 và -2 thì chỉ có 1 phân số: — 0 Bài tập tương tự: Viết các phân số Hai mươi lăm phần ba mươi bảy. Âm mười bảy phần hai mươi ba. Bảy phần âm một trăm lẻ chín. Viết các phép chia sau dưới dạng phân số và đọc các phân số đó. a)-211 : 307 b) 29 : (-269) c) 29 : 997 d) -647 : (-983)

Bạn đang xem bài viết: Giải bài tập Toán lớp 6: Bài 1. Mở rộng khái niệm phân số. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.