Cùng em học toán lớp 4 | Kiểm tra giữa học kì 2 2022
Cùng em học toán lớp 4 | Kiểm tra giữa học kì 2 2022

Giải Cùng em học Toán 4 Tập 2 Tuần 32 trang 50, 51, 52 hay nhất

Giải Cùng em học Toán 4 Tập 2 Tuần 32 trang 50, 51, 52 hay nhất

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 32 trang 50, 51, 52 hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong sách Cùng em học Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 50 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Đặt tính rồi tính:

2829 x 23 2805 : 15

Hướng dẫn giải:

Bài 2 (trang 50 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Với a = 3131; b = 31, tính giá trị của các biểu thức:

a + b = ……….. a x b = ………..

a – b = ……….. a : b = ………..

Hướng dẫn giải:

a + b = 3131 + 31 = 3162 a x b = 3131 x 31 = 97061

a – b = 3131 – 31 = 3100 a : b = 3131 : 31 = 101.

Bài 3 (trang 50 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Hướng dẫn giải:

Bài 4 (trang 50 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Một ki-lô-gam gạo giá 24 500 đồng, một hộp bánh giá 36 000 đồng. Sau khi mua 15kg gạo và 2 hộp bánh, mẹ còn 60 500 đồng. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Giá tiền 15kg gạo là:

24 500 x 15 = 367 500 (đồng)

Giá tiền hai hộp bánh là:

36 000 x 2 = 72 000 (đồng)

Số tiền mẹ có lúc đầu là:

367 500 + 72 000 + 60 500 = 500 000 (đồng)

Đáp số: 500 000 đồng.

Bài 5 (trang 51 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Biểu đồ dưới đây nói về số ngày mưa trong tháng 3 năm 2018 ở một huyện.

Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:

a) Tháng 5 có … ngày mưa, tháng 6 có … ngày mưa, tháng 7 có … ngày mưa.

b) Tháng … có nhiều ngày mưa nhất, tháng … có ít ngày mưa nhất.

c) Tháng 7 có nhiều hơn tháng 6 … ngày mưa.

d) Số ngày mưa trung bình trong ba tháng trên là … ngày.

Hướng dẫn giải:

a) Tháng 5 có 12 ngày mưa, tháng 6 có 15 ngày mưa, tháng 7 có 18 ngày mưa.

b) Tháng 7 có nhiều ngày mưa nhất, tháng 5 có ít ngày mưa nhất.

c) Tháng 7 có nhiều hơn tháng 6 3 ngày mưa.

d) Số ngày mưa trung bình trong ba tháng trên là 15 ngày.

Bài 6 (trang 51 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:

Hướng dẫn giải:

Bài 7 (trang 51 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Tính:

Hướng dẫn giải:

Bài 8 (trang 52 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Tìm x:

Hướng dẫn giải:

Vui học (trang 52 Cùng em học Toán 4 Tập 2): Một người đưa hàng nhận được 12 đơn hàng. Buổi sáng người đó hoàn thành được 2/3 số đơn hàng. Buổi chiều người đó hoàn thành được 1/4 số đơn hàng. Hỏi sau 2 buổi người đó còn lại bao nhiêu đơn hàng chưa hoàn thành?

Hướng dẫn giải:

Số đơn hàng buổi sáng người đó hoàn thành là:

12 x 2 : 3 = 8 (đơn hàng)

Số đơn hàng buổi chiều người đó hoàn thành là:

12 : 4 = 3 (đơn hàng)

Số đơn hàng còn lại người đó chưa hoàn thành là:

12 – 8 – 3 = 1 (đơn hàng)

Đáp số: 1 đơn hàng.

Bạn đang xem bài viết: Giải Cùng em học Toán 4 Tập 2 Tuần 32 trang 50, 51, 52 hay nhất. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.