TOÁN LỚP 5 – SGK/ Trang 22 – ÔN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI – Thầy Nhựt TV
TOÁN LỚP 5 – SGK/ Trang 22 – ÔN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI – Thầy Nhựt TV

Bài 1

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Diện tích khu rừng 24ha. Trong khu rừng có một hồ nước có diện tích bằng \(\dfrac{1}{{30}}\) diện tích khu rừng. Diện tích hồ nước tính theo mét vuông là:

A) 80m2 B) 800m2

C) 8000m2 D) 80 000m2

Phương pháp giải:

– Đổi 24ha sang đơn vị đo là mét vuông.

– Tính diện tích hồ nước (theo đơn vị mét vuông) ta lấy diện tích khu rừng (theo đơn vị mét vuông) nhân với \(\dfrac{1}{{30}}\).

Giải chi tiết:

Đổi: 24ha = 240 000m2.

Diện tích hồ nước đó là:

\(240\,\,000 \times \dfrac{1}{{30}} = 8000\,\,({m^2})\)

Đáp số: \(8000{m^2}\).

Chọn C

Bài 2

Khoanh vào số đo thích hợp:

a) Diện tích của một tờ giấy A4 khoảng: 6m2; 6dm2; 6cm2.

b) Diện tích sàn của một lớp học khoảng: 12mm2; 28km2; 40m2.

c) Diện tích của một màn hình ti vi khoảng: 1500cm2; 15m2; 150km2.

d) Diện tích của một cánh đồng khoảng: 100m2; 100dm2; 100ha.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời câu hỏi.

Giải chi tiết:

Bài 3

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng bằng \(\dfrac{3}{5}\) chiều dài.

a) Tính diện tích thửa ruộng.

b) Người ta trồng bắp cải trên thửa ruộng đó, cứ 10m2 thì thu hoạch được 50kg bắp cải. Hỏi trên cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam bắp cải ?

Phương pháp giải:

– Tính chiều dài thửa ruộng ta lấy chiều dài nhân với \(\dfrac{3}{5}\).

– Tính diện tích thửa ruộng ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

– Tính tỉ số giữa diện tích và \(10{m^2}\).

– Diện tích gấp \(10{m^2}\)bao nhiêu lần thì số bắp cải thu được cũng gấp \(50kg\) bấy nhiêu lần.

Giải chi tiết:

a) Chiều rộng thửa ruộng đó là:

\(80 \times \dfrac{3}{5} = 48\,\,(m)\)

Diện tích thửa ruộng đó là:

\(80 \times 48 = 3840\,\,({m^2})\)

b) \(3840{m^2}\)gấp \(10{m^2}\) số lần là:

\(3840:10 = 384\) (lần)

Trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được số ki-lô-gam bắp cải là:

\(50 \times 384 = 19200\,\,(kg)\)

Đáp số: a) \(3840{m^2}\)

b) \(19200kg\).

Bài 4

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Vườn rau nhà anh Tám có dạng hình chữ nhật, chiều dài 36m, chiều rộng 17m. Xung quanh vườn rau anh làm đường đi với kích thước như hình vẽ. Tính diện tích của đường đi xung quanh vườn rau.

Trả lời: Diện tích đường đi xung quanh vườn rau là ……m2.

Phương pháp giải:

Có thể chia phần đường đi thành các hình chữ nhật nhỏ rồi tính diện tích các hình chữ nhật đó.

Diện tích đường đi xung quanh vườn rau bằng tổng diện tích các hình chữ nhật nhỏ đó.

Giải chi tiết:

Ta chia diện tích đường đi cần tính thành các hình chữ nhật nhỏ \({S_1},\,{S_2}\,,\,{S_3},\,{S_4}\,\).

Phần \({S_1}\), \({S_3}\) có chiều rộng bằng nhau (bằng \(1m\)); có chiều dài bằng nhau và bằng:

\(36 + 1 + 1 = 38\,\,(m)\)

Do đó phần \({S_1}\), \({S_3}\) có diện tích bằng nhau.

Diện tích phần \({S_1}\) là:

\(38 \times 1 = 38\,\,({m^2})\)

Phần \({S_2}\), \({S_4}\) có chiều rộng bằng nhau (bằng \(1m\)); có chiều dài bằng nhau (bằng \(17m\)).

Do đó phần \({S_2}\), \({S_4}\)có diện tích bằng nhau.

Diện tích phần \({S_2}\) là:

\(17 \times 1 = 17\,\,({m^2})\)

Diện tích phần làm đường đi là:

\(38 \times 2 + 17 \times 2 = 110\,\,({m^2})\)

Đáp số: \(110{m^2}\).

Vui học

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Diện tích một khu rừng ngập mặn là 15ha, trong đó \(\dfrac{7}{{10}}\) diện tích trồng tràm. Diện tích còn lại là……m2.

Phương pháp giải:

– Đổi 15ha sang đơn vị đo là mét vuông.

– Tính diện tích trồng tràm (theo đơn vị mét vuông) ta lấy diện tích khu rừng (theo đơn vị mét vuông) nhân với \(\dfrac{7}{{10}}\).

– Tính diện tích còn lại ta lấy diện tích khu rừng trừ đi diện tích trồng tràm.

Giải chi tiết:

Đổi: 15ha = 150 000m2.

Diện tích trồng tràm là:

\(150\,\,000 \times \dfrac{7}{{10}} = 105\,\,000\,\,({m^2})\)

Diện tích còn lại là:

\(150\,\,000 – 105\,\,000 = 45\,\,000\,\,({m^2})\)

Đáp số: \(45\,\,000{m^2}\).

Bạn đang xem bài viết: Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.