Dân số và gia tăng dân số – Bài 2 – Địa lí 9 – Cô Nguyễn Thị Hằng (HAY NHẤT)
Dân số và gia tăng dân số – Bài 2 – Địa lí 9 – Cô Nguyễn Thị Hằng (HAY NHẤT)

Giải Địa Lý lớp 9 Bài 42: Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)

BÀI 42. ĐỊA LÍ TỈNH (THÀNH PHỐ) (tiếp theo) MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC Trình bày được đặc điểm dân CƯ: sô’ dân, sự gia tăng, cơ cấu dân số, phân bô’ dân cư. Đánh giá được những thuận lợi, khó khăn của dân cư và lao động trong việc phát triển kinh tế – xã hội. Trình bày và giải thích được những đặc điểm kinh tế của địa phương. Phân tích sô’ liệu, biểu đồ, bản đồ để biết đặc điểm dân cư, kinh tê’ của tỉnh (thành phố). GỢI ý THựC hiện (theo ở SGK) c. Dân cư và lao động Gia tăng dân sô’ Sô’ dân. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân sô’ qua các năm. Gia tăng cơ giới. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới biến động cơ giới. Tác động của gia tăng dân sô’ tới đời sống và sản xuất. Kết cấu dân số Đặc điểm kết cấu dân số: kết cấu dân số theo giới tính, kết câu dân sô’ theo độ tuổi, kết cấu dân sô’ theo lao động, kết cấu dân tộc. Ánh hưởng của kết câu dân sô’ tới phát triển kinh tê’ – xã hội. Phân bô’ dân cư Mật độ dân số. Phân bô’ dân cư. Những biến động trong phân bô’ dân cư. Các loại hình cư trú chính. Tình hình phát triển văn hoá, giáo dục, y tê’ Các loại hình văn hoá dân gian. Các hoạt động văn hoá truyền thống,. Tình hình phát triển giáo dục: sô’ trường, lớp, học sinh,… qua các năm; chất lượng giáo dục,… Tình hình phát triển y tế: sô’ bệnh viện, bệnh xá, cán bộ y tê’,., qua các năm; hoạt động y tê’ của tỉnh (thành phô’),… D. Kinh tế 1. Đặc điểm chung Nhận định chung về trình độ phát triển kinh tê’ của tỉnh (thành phô’) so với cả nước. Tình hình phát triển kinh tê’ trong những năm gần đây, đặc biệt là trong thời kì Đổi mới. Sự thay đổi trong cơ cấu kinh tế. Thê’ mạnh kinh tê’ của tĩnh (thành phô’). CÂU Hỏi VÀ BÀI TẬP Nhận xét về tình hình gia tăng dân số của tỉnh (thành phố). Gia tăng dân số có ảnh hưởng gì tới đời sông kinh tế – xã hội? Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của tỉnh (thành phô). Qua biểu đồ nêu nhận xét khái quát về đặc điểm kinh tế của tỉnh (thành phô”).

Bạn đang xem bài viết: Giải Địa Lý lớp 9 Bài 42: Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.