Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954) – Bài 20 – Lịch sử 12
Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954) – Bài 20 – Lịch sử 12

Giải Lịch Sử 12 Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)

BÀI 18 NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA cuộc KHÁNG CHIÊN TOÀN QUỐC CHỐNG THựC DÂN PHÁP (1946-1950) KIẾN THỨC Cơ BẲN Kháng chiến toàn quốc chông thực dân Pháp bùng nổ Thực dân Pháp bội ước và tiến công nước ta Ngay sau ngày 6-3-1946, quân Pháp tiên công ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ Ớ Bắc Bộ, hạ tuần tháng 1 1-1946, quàn Pháp khiêu khích, tấn công ta ờ Hải Phòng, Lạng Sơn Ở Hà Nội, quân Pháp đôt Nhà Thông tin ở phố Tràng Tien, chiếm đóng cơ quan Bộ Tài chính, gây ra các vụ thảm sát ở phô Hàng Bún, phô Yên Ninh. Ngày 18-12-1946. Pháp’ gửi tôi hậu thư đòi Chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ chiên đâu, để cho quân Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ờ Hà Nội. Nốu không châp nhận, chậm nhàt sáng 20-12 chúng sẽ hành động Đường lôi kháng chiến chông Pháp của Đáng Ngày 12-12-1946, Ban Thương vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị Toàn dân kháiiỊi chiến Ngày 18, 19-12-1946, Hội nghị Ban Thương vụ Trung ương Đảng quyêt định phát động cií nươc kháng chiên. 20 giơ ngày 19-12. công nhân Nhà máy điện Yên Phụ phá máy, thành phô’ mât điện là tín hiệu tiên công, cuộc kháng chiên toàn quôc chông thực dãn Pháp xâm lược bùng nổ. Đêm 19-12-1946, chủ tịch Hổ Chí Minh ra Lòi ken qọi toàn quốc khánx chiên Chi thị Toàn dân kltánq chiến, Lífi kêu ỊỊỌÍ toàn quốc kháiiỊi chiến và tác phẩm KluíiỉỊỊ chiến nhất dịnh ihìínỊi lọi (9-1947) của Trương Chinh là những văn kiện quan *rọng về dương lôi kháng chiên, nêu rõ tính chát, mục đích, nội dung và phương châm của cuộc kháng chiên là toàn dãn. toàn diện, trường kì, tự lực cánh .sinli và tranh thú .sự iíiiịi hộ quốc tê II. Cuộc chiên đâu ở các đô thị và việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiên lâu dài Cuộc chiên đáu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyên 16 Ớ Hà Nội, 20 giơ ngày 19-12-1946, cuộc chiên dâ’u bắt đầu. nhân dân dựng chướng ngại vật, chiên lũy trên đương phô để chông giặc. Trung đoàn Thủ dô được thành lập và đánh những trận quyêt liệt ơ Bắc Bộ phu, Chợ Đồng Xuân, nhà Bưu điện v.v… Ngày 17-2-1947, quân dân ta rút khỏi vòng vây của dịch, ra cán cứ an toàn ơ các đô thị khác, quân ta bao vây, tiến công, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch Cuộc chiên đâu ơ các đô thị phía Bắc vì tuyên 16 dã tạo điều kiện cho cả nươc đi vào cuộc kháng chiên kĩu dài. Tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài Sau khi rút khỏi Hà Nội, các cơ quan Đảng. Chính Phủ, Mặt trận các đoàn thê chuyển lên căn cứ Việt Bắc Trong vòng 3 tháng đầu la đã vận chuyển hàng vạn tân máy móc, dụng cụ sản xuât, nguyên liệu về chiên khu dể tièp tục sản xuàt, phục vụ nhu cầu kháng chiên ở Bắc Bộ 2/3 máy móc dược chuyển lên căn cứ Việt Bắc Nhân dân các đô thị thực hiện khau hiệu “Vươn không nhà trống!”, “Tản CƯ cũng là kháng chiên!”. “Phá hoại dê kháng chiến” Đang, Chính phủ lãnh đạo và tổ chức nhân dân cả nước xây dựng lực lượng kháng chiên về mọi mặt + về chính trị, các ủy ban hành chính chuyển thành ủy hun khùng chiến liìinh chínlc, thành lập Hội Liên hiệp quốc (lùn Việt Num (Liên Việt) + về kinh tế, duy trì và phát triển san xuât, trươc hêt là san xuât lương thực + về quân sự. mọi ngươi dân từ 18 đên 45 tuổi được tuyên chọn tham gia các lực lượng chiên đâu + về văn hóa, tiêp tục duy trì phong trào bình dân học vụ. Trương học các câp liêp tục hoạt động. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 và việc đáy mạnh kháng chiến toàn dân toàn diện Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 u. Thực (lùn Pháp tẩn cùng Cũn cứ dịu Việt Hắc Thực dân Pháp tấn công căn cứ dịa Việt Bắc nhàm nhanh chóng kết thúc chiên tranh Thực dân Pháp huy động 12000 quân hầu hết máy bay có ơ Đông Dương I11Ơ cuộc tiên công Việt Bác từ ngày 7-10-1947. + Sáng sơm ngày 7-10, binh đoàn quân dù đổ quân xuông chiêm thị xã Bắc Cạn, thị trân Chợ Mơi… Cùng ngày binh đoàn bộ binh tư Lạng Sơn theo Đương sô 4 đánh lên Cao Bang rồi vòng xuống Bắc Cạn theo Đương sô 3 bao vây. Việt Bắc ơ phía Đòng và phía Bắc. + Ngày 9-10-1947, binh đoàn hỗn hợp bộ binh và lính thủy từ Hà Nôi, ngược sông Hong, sông Lô lên Tuyên Quang rồi Chiêm Hóa. đánh vào Đài Thị, bao vây Việt Bác ơ phía Tây. h. Quân tu chiên (lâu but) vệ Cũn cứ dịu Việt Hue Chi’ thị của Đảng là “Phai phá tan cuộc lân công mùa dông của giặc Pháp” Quân ta chủ động bao vây và tiến công địch ở Chợ Mới, Chợ Đồn, Chợ Rã, Ngân Sơn, Bạch Thông, buộc địch phải rút khỏi chợ Đồn, chợ Rã cuối tháng 11-1947 Ớ mặt trận hướng đông, quân ta phục kích trên Đường số 4, tiêu biểu là trận đèo Bông Lau (30-10-1947) đánh đoàn xe cơ giới của địch, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng Ớ mặt trận hướng tây, quân ta phục kích đánh địch trên sông Lô, tiêu biểu là trận Đoan Hùng, Khe Lau đárih chìm nhiều tàu chiến và ca nô của địch Ngày 19-12-1947, đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt Bắc. Kết qua Quân ta loại khỏi vòng chiến đâ’u 6000 tên địch, bắn rơi 16 máy bay, bắn chìm 11 tàu chiến, ca nô Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo toàn, Bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành Ỷ nghĩa Cuộc kháng chiến toàn quốc chông Pháp chuyển sang giai đoạn mới Pháp buộc phải chuyển sang đánh lâu dài với ta Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện Mặt trận chính trị, đầu năm 1949, tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân và ủy ban hành chính kháng chiến các cap. Tháng 6-1949, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt quyết định tiến tới thống nhất thành Mặt trận Liên Việt Mặt trận quân sự, những năm 1948-1949, bộ đội chủ lực phân tán thành đơn vị nhỏ, đi vào vùng sau lưng địch để gây dựng cơ sở kháng chiến, phát triển chiến tranh du kích Mặt trận kinh tế, giảm tô 25%, hoãn nợ, xóa nợ, chia lại ruộng đâì công Mặt trận văn hóa, giáo dục, tháng 7-1950 đề ra chủ trương cải cách giáo dục hệ 9 năm, xây dựng các trường đại học và trung học chuyên nghiệp Hoàn cảnh lịch sử mới và chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 Hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng chiến Ngày 1-10-1949, cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời Ngày 14-1-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bô’ sẩn sàng đặt quan hệ ngoại giao với các nước. Ngày 18-1-1950, Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 30-1-1950, Chính phủ Liên Xô, và trong vòng một tháng sau các nước trong phe xã hội chủ nghĩa lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa Ngày 13-5-1949 với sự đồng ý của Mĩ, Pháp đề ra kế hoạch Rơve – Mĩ từng bước can thiệp vào chiến tranh Đông Dương Thực hiện kế hoạch Rơve, Pháp tăng cường hệ thông phòng ngự trên Đường số 4, thiêt lập “Hành lang Đông – Tây”. Trên cơ sở đó, Pháp tân công Việt Bắc lần thứ hai để nhạnh chóng kết thúc chiến tranh Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 Mục đích mở chiến dịch của ta Ta chủ động mở chiến dịch Biên giới nhằm: + Tiêu diệt sinh lực địch + Khai thông đường sang Trung Quôc và thế giới + Củng cố Căn cứ địa Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên Diễn biến Sáng sớm 16-9-1950 quân ta tân công cụm cứ điểm Đông Khê mở đầu chiến dịch. Sau hai ngày chiến đấu, sáng 18-9 quân ta tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Khê. Địch ở Thât Khê bị uy hiêp, Cao Bằng bị cô lập. Trước nguy cơ bị tiêu diệt địch phải rút khỏi Cao Bằng, chúng huy động quân từ That Khê lên đánh chiếm lại Đông Khê để đón quân từ Cao Bằng về. Đoán trước được ý định của địch, quân ta mai phục chặn đánh địch trên Đường sô” 4, khiến cho hai cánh quân từ Cao Bằng về và Thất Khê lên không liên lạc được với nhau. Đến lượt Thất Khê bị uy hiếp quân Pháp phải rút về Na sầm và ngày 13-10-1950 rút khỏi Na sầm về Lạng Sơn. Trong khi đó cuộc hành quân của địch lên Thái Nguyên nhằm thu hút chủ lực của ta cũng bị đánh tan. Quân Pháp hôt hoảng rút chạy, ngày 22-10-1950, Đường số 4 được giải phóng Kết quả Ta loại khỏi vòng chiến đâ”u hơn 8000 tên địch, giải phóng vùng biên giới Việt Trung từ Cao Bằng tới Đình Lập với 35 vạn dân Chọc thủng “Hành lang Đông – Tây” thế bao vây của địch cả trong lẫn ngoài Việt Bắc bị phá vỡ. Kế hoạch Rơve bị phá sản Ý nghĩa Khai thông đường liên lạc của ta vơi các nước xã hội chủ nghĩa Quân đội ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN Câu hỏi Trắc nghiệm Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước câu trả lời đúng 1. Cuộc chiến đấu trong các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 có tác dụng như thế nào đôi với cuộc kháng chiến lâu dài của cả nước? Tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. 2. 3. 4. 5. 6. 7. c. Vây hãm địch trong các đô thị. D. Ngăn cản bước tiến của địch. về kinh tế, các chính sách của Chính phủ trước hết nhằm phát triển sản xuất A. vũ khí. B. hàng tiêu dùng, c. lương thực. D. quân trang, quân dụng. Trận phục kích của quân ta đánh đoàn xe cơ giới của địch diễn ra ỡ A. Khe Lau. B. đèo Bông Lau. c. Chợ Mới. D. Chợ Đồn. Ớ mặt trận hướng tây, trận đánh nổi bật của quan’ta diễn ra ở A. Đoan Hùng B. Khe Lau. c. Chiêm Hóa. D. Đoan Hùng, Khe Lau. Sau thất bại ở Việt Bắc, địch phải chuyển sang chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh. đánh lâu dài. c. lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Đ. dùng người Việt đánh người Việt. Hệ thông giáo dục mà Chính phủ đề ra tháng 7-1950 là A. 10 năm. B. 12 năm. c. 9 năm. D. 7 năm. Mục tiêu đầu tiên của ta trong chiến dịch Biên giới thu — đông 1950 là gì? A. Tiêú diệt sinh lực địch. B. Khai thông biên giới. Cao Bằng – Thất Khê. Cao Bằng – Na sầm. c. Củng cố Căn cứ địa Việt Bắc. D. Mỏ rộng Căn cứ địa Việt Bắc. 8. Cụmjcứ điểm Đông Khê nằm giữa A. Cao Bằng – Na Sầm. B. c. Thất Khê – Na sầm. D. Tự luận Câu 1. Phân tích tính chất chính nghĩa và tính chất nhân dân của Đường lối kháng chiến chông thực dân Pháp của Đảng. Câu 2. Chọn 5 sự kiện tiêu biểu của cuộc kháng chiến toàn quốc chông Pháp từ khi bùng nổ đến chiến dịch Biên giới thu – đông 1950. Câu 3. Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của chiến dịch Biên giới thu – đông 1950. II. Đáp án Trắc nghiệm 1A, 2C, 3B, 4D, 5A, 6C,‘7A, 8B Tự luận Câu 1. Tính chát chính nghĩa: Việt Nam là một quốc gia độc lập có chủ quyền. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là xâm lược một quốc gia độc lập có chủ quyền. Nhân dân Việt nam đứng lên kháng chiến chông thực dân Pháp là để bảo vệ độc lập chủ quyền của đât nước vì vậy cuộc chiến tranh do nhân dân Việt Nam tiên hành là chính nghĩa, cuộc chiến tranh do thực dân Pháp tiến hành là phi nghĩa Tính chât nhân dân: cuộc kháng chiến do toàn thể nhân dân tiến hành, mỗi người dân là một chiến sĩ chiến đấu bằng mọi thứ vũ khí có trong tay. Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn: “Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp cứu Tổ quốc” Câu 2. Năm sự kiện tiêu biểu: Đêm 19-12-1946 cuộc kháng chiến toàn quốc chông thực dân Pháp bùng no Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 Ngày 13-5-1949, Pháp đề ra kế hoạch Rơve Ngày 14-1-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bô’ sẩn sàng đặt quan hệ ngoại giao với các nước. Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 Câu 3. Diễn biến, kết quả, ý nghĩa câu trả lời nằm ở phần IV, mục 2 tiểu mục b, c, d. Nguyên nhân thắng lợi: hoàn cảnh quốc tế thuận lợi, tinh thần chiến đâ’u dũng cảm của quân dân ta, nghệ thuật chỉ huy quân sự tài giỏi của Đảng ta

Bạn đang xem bài viết: Giải Lịch Sử 12 Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.