Giải SGK Toán 4 trang 148 Luyện tập

Toán lớp 4 – trang 148 – luyện tập – Cô Lê Thị Minh Châu (DỄ HIỂU NHẤT)
Toán lớp 4 – trang 148 – luyện tập – Cô Lê Thị Minh Châu (DỄ HIỂU NHẤT)

Bài 1 trang 148 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 198 và tỉ số của hai số đó bằng 3/8

Phương pháp:

1. Vẽ sơ đồ: coi số bé gồm 3 phần bằng nhau thì số lớn gồm 8 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

3 : 8 = 11 (phần)

Số bé là :

198 : 11 × 3 = 54

Số lớn là :

198 – 54 = 144

Đáp số: Số bé: 54; Số lớn: 144

Bài 2 trang 148 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Một người đã bán được 280 quả cam và quýt, trong đó số cam bằng 2/5 số quýt. Tìm số cam, số quýt đã bán.

Lời giải:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số quả cam đã bán là:

280 : 7 × 2 = 80 (quả)

Số quả quýt đã bán là:

280 – 80 = 200 (quả)

Đáp số: Số cam: 80 quả;

Số quýt: 200 quả.

Bài 3 trang 148 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Lớp 4A và lớp 4B trồng được 330 cây. Lớp 4A có 34 học sinh, lớp 4B có 32 học sinh. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như nhau.

Phương pháp:

1. Tìm tổng số học sinh của hai lớp.

2. Tìm số cây mỗi học sinh trồng được bằng cách lấy tổng số cây chia cho tổng số học sinh.

3. Tìm số cây lớp 4A trồng được ta lấy số cây mỗi học sinh trồng được nhân với số học sinh lớp 4A.

4. Tìm số cây lớp 4B trồng được ta lấy tổng số cây hai lớp trồng được trừ đi số cây lớp 4A trồng được.

Lời giải:

Tóm tắt

Cả hai lớp: 330 cây

Lớp 4A: 34 học sinh

Lớp 4B:32 học sinh

Mỗi lớp: … cây?

Bài giải

Tổng số học sinh hai lớp là:

34 + 32 = 66 (học sinh)

Số cây mỗi học sinh trồng là:

330 : 66 = 5 (cây)

Số cây lớp 4A trồng là:

5 × 34 = 170 (cây)

Số cây lớp 4B trồng là:

330 – 170 = 160 (cây)

Đáp số: Lớp 4A: 170 cây;

Lớp 4B: 160 cây.

Bài 4 trang 148 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Một hình chữ nhật có chu vi 350m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Phương pháp:

1. Tìm nửa chu vi = chu vi : 2

2. Vẽ sơ đồ: coi chiều rộng (đóng vai trò số bé) gồm 3 phần bằng nhau thì chiều dài (đóng vai trò số lớn) gồm 4 phần như thế.

3. Tìm tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

5. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

6. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải:

Tìm chiều rộng, chiều dài.

Nửa chu vi hình chữ nhật là : 350:2=175 (m)

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là : 175 : 7 ×3 = 75 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là : 175 – 75 = 100 (m)

Đáp số: chiều rộng : 75m;

Chiều dài : 100 m.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan

Các bài khác cùng chuyên mục

Bạn đang xem bài viết: Giải SGK Toán 4 trang 148 Luyện tập. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts