Giải toán 12 Bài tập trắc nghiệm

Giải đề ôn thi cuối kỳ 2/ đề số 1/ hướng dẫn bấm máy
Giải đề ôn thi cuối kỳ 2/ đề số 1/ hướng dẫn bấm máy

Giải toán 12 Bài tập trắc nghiệm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1. Tính I’d* , kết quả là: JVl – X (B). c (C). -2 VTTx + c (A). (D). + c. Vl – X Vl – X Trả lời: f ,dx ■ = íl – x) 2 đx = -2(1 – x)2 + c = -2 Vl – X + c. Chọn (C). Tính Í2^ ^3dx, kết quả sai là: J Vx (A). 2’/ĩ’1 + c (B). 2(2^ -1) + c (C). 2(2^ +1)+ c (D). 2^ + c. Trả lời: Đặt u = Vx => u2 = X => dx = 2udu Í2’/Ĩ^dx= Í2U. — ,2udu = f2u+1ln2du J Vx •> u J = 2U+1 + c = 2^+1 + c. Chọn (D). 7t Tích phân Jcos2 X sin xdx bằng: (A,.-| ° (B).| (C). I Trả lời: Jcos2 xsinxdx = – Jcos2 xd(cosx) = – — COS3 X 0 0 (D). 0. = . Chọn (B). 3 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong: y = X3 và y = X5 bằng: (A). 0 (B). -4 (D). 2. (C> ầ y = X + sinx và y = X (0 < X < 2n) bằng: . (A) – 4 Trả lời: (B). 4 (C). 0 (D). 1. 1 M V«v -> s = f(x3-x5)dx= -—–7- = — -Ch r ’ 4 6 _ 12 0 ‘ ‘ 0 2it !t 2rc s = J|sinx|dx= Jsinxdx+ J(-sinx)dx 0 0 7t = – COS x|* + cosl3’1 = 4. Cl 10 ’71 = Chọn (C). 12 = – COS x|* + cos|_ = 4. Chọn (B). IU ‘7Ĩ 6. Cho hình phẳng giói hạn bởi các đường y = Vx và y = X quay xung quanh trục Ox. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng: (B).-71 (C). 71 (A). 0 Trả lời: 1 < 2 3 \ = 71 Fix – X2 )dx = 71 X X JV ) y -y 0 / = Ị. Chọn (D). 6

Bạn đang xem bài viết: Giải toán 12 Bài tập trắc nghiệm. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts