Giải Toán 6 bài tập Tự Luận cuối chương 8 trang 98 – Chân trời sáng tạo tập 2

Giải bài 1 trang 98 SGK Toán 5
Giải bài 1 trang 98 SGK Toán 5

Bài 1 trang 98 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ hình trong các trường hợp sau:

a) Ba điểm A,B,C thẳng hàng; ba điểm M,N,P không thẳng hàng.

b) Đoạn thẳng AB, trung điểm M của đoạn thẳng AB.

c) Đường thẳng AB, điểm K nằm trên đường thẳng AB.

d) Góc xAy và điểm M nằm trong góc đó.

Trả lời:

Bài 2 trang 98 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB, O là trung điểm của đoạn thẳng AC.

a) Hãy tìm độ dài của AC, CB và AO nếu AB = 2 cm

b) Hãy tìm độ dài của AB, AC và AO nếu CB = 3,4 cm.

Trả lời:

a) Nếu AB = 2cm thì AC = CB =2 : 2 = 1 (cm), AO = 1: 2 = 0,5 (cm)

b) Nếu CB = 3,4cm thì AC = 3,4 cm; AB = 3,4 + 3,4 = 6,8 cm; AO = AC: 2 = 1,7 cm.

Bài 3 trang 98 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trong hình vẽ dưới đây, hãy kể tên tất cả các góc. Dùng thước đo và sắp xếp số đo của chúng theo thứ tự giảm dần.

Trả lời:

Các góc có trong hình là: \(\widehat {ABC},{\rm{ }}\widehat {BAC},{\rm{ }}\widehat {ACB},{\rm{ }}\widehat {BAD},{\rm{ }}\widehat {DAC},{\rm{ }}\widehat {BDA},{\rm{ }}\widehat {CDA}\)

Sắp xếp các góc theo thứ tự giảm dần, ta có: \(\widehat {CDA},{\rm{ }}\widehat {BDA},{\rm{ }}\widehat {BAD},{\rm{ }}\widehat {BDA},{\rm{ }}\widehat {ACB},{\rm{ }}\widehat {DAC}\)

Bài 4 trang 98 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đo chiều cao của em và một số bạn trong lớp. Em hãy kể tên một số bạn trong lớp cao bằng em, thấp hơn em, cao hơn em.

Trả lời:

Tùy vào chiều cao của em và chiều cao của các bạn trong lớp em để kể ra và so sánh.

Chẳng hạn: Chiều cao của em là 1m48.

Chiều cao của một số bạn trong lớp em lần lượt là:

An cao 1m44, Minh cao 1m52, Ngọc cao 1m42, Dương cao 1m49, Nhi cao 1m48.

Ta so sánh chiều cao của em so với các bạn trong lớp:

– Vì 1m44 < 1m48 nên An thấp hơn em.

– Vì 1m52 > 1m48 nên Minh cao hơn em.

– Vì 1m42 < 1m48 nên Ngọc thấp hơn em.

– Vì 1m49 > 1m48 nên Dương cao hơn em.

– Nhi cao bằng em (đều bằng 1m48).

Vậy các bạn trong lớp cao bằng em là Nhi, thấp hơn em là An và Ngọc, cao hơn em là Minh và Dương.

Giaibaitap.me

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 102 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo – Bài 1. Phép thử nghiệm – Sự kiện.

Giải bài 1, 2, 3 trang 105 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo – Bài 2. Xác suất thực nghiệm.

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 107 SGK Toán lớp 6 tập 2 Chân trời sáng tạo – Bài tập cuối chương 9: Một số yếu tố xác suất.

Bạn đang xem bài viết: Giải Toán 6 bài tập Tự Luận cuối chương 8 trang 98 – Chân trời sáng tạo tập 2. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts