Toán học lớp 8 – Luyện tập về ba trường hợp của tam giác đồng dạng
Toán học lớp 8 – Luyện tập về ba trường hợp của tam giác đồng dạng

Giải toán lớp 4 Bài 23: Luyện tập

LUYỆN TẬP ty Bài 1 Tím sô’ trung bình cộng của các sô sau: 96; 121 va 143 b) 35; 12; 24; 21 và 43 Giải Giải tương tự như bài lb và ld trang 54. a) 120 b) 27 ty Bài 2 Dân sô của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là: 96 người, 82 người, 71 người. Hòi trung bình mỗi năm sô’ dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người? Giải Trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm là: (96 + 82 + 71) : 3 = 83 (người) Đáp số: 83 người Bài 3 Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp Bôh lẫn lượt là 138cm, 132cm, 130cm, 136cm, 134cm. Hỏi trung bình sô’ đo chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét? Giải Trung bình số đo chiều cao của mỗi em là: (138 + 132 + 130 + 136 + 134) : 5 = 134 (cm) Đáp số: 134cm Bài 4 Có 9 ôtô chuyển thực phẩm vào thành phô’, trong đó 5 ôtô đi đầu, mỗi ôtô chuyển được 36 tạ và 4 ôtô đi sau, mồi ôtô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ôtô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm. Giải 5 ôtô đầu chuyển được: 36 X 5 = 180 (tạ) 4 ôtô sau chuyển được: 45 X 4 = 180 (tạ) Trung bình mỗi ôtô chuyển được là: (180 + 180) : 9 = 40 .(tạ) 40 tạ = 4 tân Đáp số: 4 tấn Bài 5 Sô’ trung bình cộng của hai sô’ bằng 9. Biết một trong hai sô’ đó bằng 12, tìm số kia. Sô’ trung bình cộng của hai sô’ bằng 28. Biết một trong hai số đó bằng 30, tìm sô’ kia. Giải Tổng của hai sô’ là: 9×2 =18 Sô’ cần tìm là: 18-12 =6 Tổng của hai sô’ là: 28 X 2 =56 Sô’ cần tìm là: 56 – 30 = 26 Đáp số: a) 6; b) 26 BÀI TẬP TƯƠNG Tự Bài 1 Tìm sô’ trung bình cộng của các sô’ sau: a) 345; 24 và 651 b) 72; 48; 56 và 80 143; 125; 182; 519 và 701 d) 0; 5; 4; 14; 472 8; 8; 24; 48 Bài 2 Một cửa hàng bán vải, ngày thứ nhất bán 514m vải. Ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 36m. Ngày thứ ba bán ít hơn ngày thứ nhất 216m vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán bao nhiêu mét vải? Bài 3 Một cửa hàng dự định bán hết số hàng tồn kho trong 7 ngày. Trong 3 ngày đầu, mỗi ngày bán 240 tạ hàng. Trong 2 ngày kế tiếp, mỗi ngày bán 32 tấn hàng. Hỏi trong 2 ngày cuối, trung bình mỗi ngày phải bán bao nhiêu tạ hàng? Biết cửa hàng tồn kho 180 tấn hàng. bồ/4 Tìm số a, biết trung bình cộng của số a và 125 là 79.

Bạn đang xem bài viết: Giải toán lớp 4 Bài 23: Luyện tập. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.