Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 157 – Luyện Tập – Trang 98 – 99
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 157 – Luyện Tập – Trang 98 – 99

bài viết liên quan

  • Giải bài 4 Trang 98 SGK Toán 4 luyện tập
  • Giải toán lớp 4 trang 90 bài 1,2,3,4
  • Giải bài 2 Trang 98 SGK Toán 4 luyện tập
  • Giải bài 1 Trang 98 SGK Toán 4 luyện tập
  • Giải bài 3 Trang 98 SGK Toán 4 luyện tập

=> Tham khảo thêm Lời giải Toán lớp 4 tại đây: Lời giải Toán lớp 4

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 98 Luyện tập (có cả phương pháp giải)

1. Giải toán 4 luyện tập trang 98 tập 1

Đề tài:
Trong các số 3451; 4563; 2050; 2229; 3576; 66816.
a) Số nào chia hết cho 3?
b) Số nào chia hết cho 9?
c) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9?

Phương pháp giải:
– Dấu hiệu chia hết cho 3: Nếu tổng các chữ số của số đó chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3
– Dấu hiệu chia hết cho 9: Nếu tổng các chữ số của số đó chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9.

Trả lời:
Số 3451 có tổng các chữ số của nó là 3 + 4 + 5 + 1 = 13;
Số 4563 có tổng các chữ số là 4 + 5 + 6 + 3 = 18;
Số 2050 có tổng các chữ số là 2 + 0 + 5 + 0 = 7;
Số 2229 có tổng các chữ số của nó là 2 + 2 + 2 + 9 = 15;
Số 3576 có tổng các chữ số của nó là 3 + 5 + 7 + 6 = 21;
Số 66816 có tổng các chữ số là 6 + 6 + 8 + 1 + 6 = 27.
Vì thế:
a) Các số chia hết cho 3 là: 4563; 2229; 3576; 66816.
b) Các số chia hết cho 9 là: 4563; 66816.
c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 2229; 3576.

2. Giải toán lớp 4 trang 98 SGK tập 2

Đề tài:
Tìm số thích hợp viết vào chỗ trống sao cho:

Phương pháp giải:
– Dấu hiệu chia hết cho 3: Nếu tổng các chữ số của số đó chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3
– Dấu hiệu chia hết cho 9: Nếu tổng các chữ số của số đó chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9
– Số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 2 phải là số có tổng các chữ số chia hết cho 3 và chữ số tận cùng bằng 0; 2; 4; 6; số 8.

Trả lời:

3. Giải bài tập toán 4 trang 98 SGK bài 3

Đề tài:
Câu nào đúng, câu nào sai?
a) Số 13 465 không chia hết cho 3;
b) Số 70 009 chia hết cho 9;
c) Số 78 435 không chia hết cho 9;
d) Số có tận cùng là 0 vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5.

Phương pháp giải:
– Dấu hiệu chia hết cho 3: Nếu tổng các chữ số của số đó chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3
– Dấu hiệu chia hết cho 9: Nếu tổng các chữ số của số đó chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9
– Số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 phải là số có tận cùng là 0.

a) Số 13465 có tổng các chữ số của nó là 1 + 3 + 4 + 6 + 5 = 19.

b) Sai

đ) Đúng.

4. Giải bài tập toán lớp 4 trang 98 bài 4

Đề tài:
Với 4 chữ số 0; 6; Đầu tiên; 2.
a) Viết ít nhất ba số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho 9.
b) Viết số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

Phương pháp giải:
– Dấu hiệu chia hết cho 3: Nếu tổng các chữ số của số đó chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3
– Dấu hiệu chia hết cho 9: Nếu tổng các chữ số của số đó chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9

Trả lời:
a) Có thể chọn trong ba số sau: 612; 621; 162; 126; 261; 216.
b) Có thể chọn một trong các số sau: 102; 120; 201; 210

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 98 Luyện tập tóm tắt

————– HẾT —————-

Trên đây là phần Giải toán 4 trang 98 SGK phần luyện tập trong phần Giải bài tập toán lớp 4 . Học sinh có thể xem lại phần. Giải toán lớp 4 trang 97 Sách giáo khoa đã được giải quyết trước hoặc xem trước một phần Giải toán lớp 4 trang 99 Sách giáo khoa học tốt môn Toán lớp 4

Bạn đang xem bài viết: Giải Toán lớp 4 trang 98 luyện tập, đáp án bài 1,2,3,4 SGK. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.