TOÁN LỚP 5 – VỞ BÀI TẬP 1 (Bài 17/ Trang 22) – LUYỆN TẬP – Thầy Nhựt TV
TOÁN LỚP 5 – VỞ BÀI TẬP 1 (Bài 17/ Trang 22) – LUYỆN TẬP – Thầy Nhựt TV

Giải toán lớp 5 Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

§12. ÔN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI KIẾN THỨC CẦN NHỚ Hai đơn vị đo độ dài (khối lượng) liền nhau: Đơn vị lớn gap 10 lần đơn vị bé. Đơn vị bé bằng —- đơn vị lớn. HỨỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. ’Việt cho dầy dủ bủng dơn vị do dộ dài sau: Lớn hơn mét Mét Iìé hơn mét km hm dam m dm cm mm lm = todm = —dam to Lớn hơn mét • Mét Bé hơn mét km hm dam m dm cm mm lkm lhm ldam lm ldm lcm lmm = lOhm = lOdam = 10m = 10dm • = 10cm = 10mm = —km 10 = — hm 10 = — dam 10 II = —dm 10 1 = —cm 10 Giải 2. Viet sô’ hoặc phân sô thích hợp vào chỗ chẩm: c) lmm = … cm lem = … m ỉm = … km a) 135m = … dm 342dm – … cm 15cm = … mm b) 8300m = … dam 4000m = … hm 25000m = … km a) 135m = 1350dm b) 8300m = 830dam c) lmm ■ 1 cm 7 ĩõ 342dm = 3420cm 4000m = 40hm lcm = 1 m 100 15cm = 150mm 25000m = 25km lm = 1 km 1000 Viết số thích hợp vào chồ chấm: 4km !!7m = … ni 354dm = .. . m … dm Sm 12cm = … cm 3040m = … km .. . m Giải 4km 37m = 4037m 354dm = 35m 4đm 8m 12cm = 812cm 3040m = 3km 40m Giải 4. Trên tuyến dường sắt Thống Nhất, quãng dường từ Hà Nội dến ỉ)ù Nẩng dài 791km, quãng dường lừ Đà Năng dến Thành phô’ Hồ Chí Minh dùi hơn quãng dường dó 144km. Hói: Hường sắt tư Hà Nẩng đến Thành phờ Há Chi Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét? Hường sát tư Hà Nội đên Thành phô Hồ Chí Mình dài bcu> nhiêu ki-lô-mét? Giải Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phô Hồ Chí Minh dài: 791 + 144 = 935 (km) Đường sắt từ Hà Nội đèn Thành phô Hồ Chí Minh dài: 791 + 935 = 1726 ikm) Đáp số: a) 935km b) 1726km

Bạn đang xem bài viết: Giải toán lớp 5 Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.