Giải toán lớp 5 Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Ôn tập về giải toán – Toán lớp 5 – Cô Nguyễn Thị Hòa (HAY NHẤT)
Ôn tập về giải toán – Toán lớp 5 – Cô Nguyễn Thị Hòa (HAY NHẤT)

Giải toán lớp 5 Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

1. §11. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VE GIẢI TOÁN (tiếp theo) 10 người làm xong một công việc phái hết 7 ngày. Nay muôn làm xong công việc dó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm cúa mỗi người như nhau). Giải Tóm tắt 7 ngày:10 người 5 ngày: … người? Muôn làm xong công việc trong 1 ngày cần số người là: X 7 = 70 (người) Muôn làm xong công việc trong 5 ngày, cần sô người là: 70 : 5 = 14 (người) Đáp số: 14 người Một bếp ăn dự trữ gạo dủ cho 120 người ăn trong 20 ngày, thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ dó dủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mỗi người như nhau). Tóm tắt 120 người: 20 ngày 150 người: … ngày? Giải Nếu 1 người ăn thì sô’ ngày ăn hết sô’ gạo dự trữ đó là (hoặc: Số ngày để 1 người ăn hết sô’ gạo dự trữ đó): 20 X 120 = 2400 (ngày) 150 người ăn thì sô’ ngày ăn hết sô’ gạo dự trữ là (hoặc: Sô’ ngày để 150 người ăn hết sô’ gạo dự trữ đó): 2400 : 150 = 16 (ngày) Đáp sô’: 16 ngày Để hút hết nước ở một cái hồ, phái dùng 3 máy bơm làm việc liên tục trong 4 giờ. Vì muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta dã dùng 6 máy bơm như thế. Hỏi sau mẩy giờ sẽ hút hết nước ở hồ? Giải Tóm tắt 3 máy bơm: 4 giờ 6 máy bơm: … giờ? • Cách 1: Nếu chỉ dùng 1 máy bơm, để rút hết nước ở hồ thì mất sô’ giờ: X 3 = 12 (giờ) Dùng 6 máy bơm để rút hết nước ở hồ thì mất sô’ giờ: 12 : 6 = 2 (giờ) Đáp số: 2 giờ • Cách 2: máy gâ’p 3 máy sô’ lần: 6:3 = 2 (lần) Dùng 6 máy bơm để rút hết nước ở hồ thì mâ’t sô’ giờ: 4:2 = 2 (giờ) Đáp số: 2 giờ

Bạn đang xem bài viết: Giải toán lớp 5 Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts