Tiếng Anh 10 Global Success – Unit 2 Humans And The Environment – V Speaking – Trang 24
Tiếng Anh 10 Global Success – Unit 2 Humans And The Environment – V Speaking – Trang 24

How to become an ecotourist

1. Match each verb on the left with a phrase on the right. Use the pictures to help you. (Ghép mỗi động từ ở bên trái với một cụm từ ở bên phải. Sử dụng những hình ảnh để giúp bạn.)

Trả lời:

1. c 2. d 3. a 4. b 5. f 6. e

2. Work in pairs. Discuss which of the things in 1 we should or should not do to become ecotourists. Use the expressions below to help you. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về những điều trong 1 chúng ta nên làm hoặc không nên làm để trở thành nhà du lịch sinh thái. Sử dụng các biểu thức dưới đây để giúp bạn.)

Trả lời:

– We should avoid crowded places.

– One of the things we should do is to follow walking paths and trails.

– I suggest that we shouldn’t hunt wild animals.

– It will be better if we avoid wasting water and electricity.

– One of the things we should to is to buy locally made souvenirs.

3. Work in groups. Talk about what tourists should or should not do if they are on an ecotour to a tourist attraction in your local area. Use the discussion questions below to help you. (Làm việc theo nhóm. Nói về những điều khách du lịch nên làm hoặc không nên làm nếu họ đang tham gia một chuyến du lịch sinh thái đến một điểm thu hút khách du lịch trong khu vực địa phương của bạn. Sử dụng các câu hỏi thảo luận bên dưới để giúp bạn.)

Trả lời:

Ha Long Bay is the most famous attraction in my city. Firstly, it will be better if we avoid littering on the beach and bay to keep the environment clean. Next, I suggest that we shouldn’t engrave in stone because it will destroy the landscape. Everyone need to protect the environment when going on a trip.

4. Share your ideas with the whole class. Vote for the best ideas. (Chia sẻ ý kiến của bạn với cả lớp. Bình chọn cho những ý tưởng tốt nhất.)

Trả lời:

HS tự thực hiện

Bạn đang xem bài viết: Giải Unit 10: Ecotourism – Speaking. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.