[Toán 8]_Cô Hiền tiết lộ bí quyết 3in1 giải bài toán bằng cách lập phương trình dễ như chơi
[Toán 8]_Cô Hiền tiết lộ bí quyết 3in1 giải bài toán bằng cách lập phương trình dễ như chơi

Giải VNEN toán 8 bài 2: Nhân đa thức với đa thức

Giải bài 2: Nhân đa thức với đa thức – Sách VNEN toán 8 tập 1 trang 7. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động khởi động

Quan sát và trả lời câu hỏi

Xét mặt dưới của một hộp quà:

a) Hai đoạn dây buộc hộp quà chia mặt dưới thành 4 hình. Diện tích mỗi hình là bao nhiêu?

b) Em có thể tính diện tích mặt dưới hộp quà đó bằng những cách nào?

Trả lời:

a) Diện tích mỗi hình chữ nhật được chia ra bởi hai đoạn dây buộc hộp quà là: c.a; c.b; d.a; d.b.

b) Có hai cách để tính diện tích mặt dưới hộp quà.

Cách 1: Diện tích hộp quà bằng (a + b).(c + d).

Cách 2: Diện tích hộp quà bằng c.a + c.b + d.a + d.b.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Đọc kĩ nội dung sau

  • Quy tắc: Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

* Nhận xét: Tích của hai đa thức là một đa thức

Thực hiện phép nhân:

a) (xy – 2)(xy + 5);

b) ($\frac{1}{3}$xy – 2)(x$^{3}$ – 3x + 6).

Trả lời:

a) (xy – 2)(xy + 5) = x$^{2}$y$^{2}$ + 5xy – 2xy – 10 = x$^{2}$y$^{2}$ + 3xy – 10;

b) ($\frac{1}{3}$xy – 2)(x$^{3}$ – 3x + 6) = $\frac{1}{3}$x$^{4}$y – x$^{2}$y + 2xy – 2x$^{3}$ + 6x – 12.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 9 toán VNEN 8 tập 1

Thực hiện phép nhân đa thức với đa thức:

a) (x + 2x + 1)(x + 1); b) (x$^{3}$ – x$^{2}$ + 2x – 1)(5 – x).

Từ câu b), hãy suy ra kết quả phép nhân: (x – 5)(x$^{3}$ – x$^{2}$ + 2x – 1)

Câu 2: Trang 9 toán VNEN 8 tập 1

Thực hiện phép tính:

a) (x – y)(x$^{2}$ + xy + y$^{2}$); b) (x$^{2}$ – 2xy + y$^{2}$)(x – y);

c) (x$^{2}$y$^{2}$ – $\frac{1}{3}$xy + 3y)(x – 3y); d) ($\frac{1}{5}$x – 1)(x$^{2}$ – 5x + 2).

Câu 3: Trang 9 toán VNEN 8 tập 1

Điền kết quả tính được vào ô trống trong bảng:

Giá trị của x và yGiá trị của biểu thức (x + y)(x$^{2}$ – xy + y$^{2}$)
x = -10; y = 1
x = -1; y = 0
x = 2; y = -1
x = -0,5 y = 1,25

Câu 4: Trang 9 toán VNEN 8 tập 1

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

(x – 5)(3x + 3) – 3x(x – 3) + 3x + 7.

Câu 5: Trang 9 toán VNEN 8 tập 1

Tìm x, biết: (x + 2)(x + 1) – (x – 3)(x + 5) = 0.

D. E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 2: Trang 10 toán VNEN 8 tập 1

Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192.

Câu 3: Trang 10 toán VNEN 8 tập 1

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức n(n + 5) – (n – 3)(n + 2) luôn chia hết cho 6 với mọi n là số nguyên.

Bạn đang xem bài viết: Giải VNEN toán 8 bài 2: Nhân đa thức với đa thức. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.