Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 Bài 37: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài 37. TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TổNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ 1. Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại bằng 42 tuổi. Mẹ hơn con 30 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ? (Giải bằng hai cách). Cách 1: Tóm tắt Tuổi mẹ:p^ ?tuổi 30 tuổi r 42 tuô’i Tuổi con:k- ?tũối Bài giải Hai lần tuổi của con là: 42 – 30 – 12 (tuổi) Tuổi của con là: 12 : 2 = 6 ( tuổi) Tuổi của mẹ là: 6 + 30 = 36 ( tuổi) Đáp số: Tuổi mẹ 36 Tuổi con 6 Cách 2-. Tóm tắt ?tuổi Tuổi mẹ:|.–”’ —~~ 30 tuổi k 42 tuổi Tuổi con:i, J ?tũối Bài giải Hai lần tuổi của mẹ là: 42 + 30 = 72 (tuồi) Tuổi của mẹ là: 72 : 2 = 36 (tuổi) Tuổi của con là: 36 – 30 = 6 (tuổi) Đáp số: Tuổi me 36 Tuổi con 6 2. Có 30 học sinh đang tập bơi, trong đó số em đã biết bơi ít hơn số em chưa biết bơi là 6 em. Hỏi có bao nhiêu em đã biết bơi, bao nhiêu em chưa biết bơi ? Tóm tắt Có 30 học sinh đang tập bơi Chưa biết bơi ít hơn Hai lần số học sinh biết bơi là: 30 – 6 = 24 (học sinh) Số học sinh biết bơi là: biết bơi 6 em Biết bơi có: . . . em ? 24 : 2 = 12 (học sinh) Số học sinh chưa biết bơi: 12 + 6 = 18 (học sinh) Đáp số: Học sinh biết bơi 12 học sinh Học sinh chưa biết bơi 18 học sinh Bài giải 3. Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn sô” sách đọc thêm 1000 cuô”n. Hỏi trong thư viện có bao nhiêu sách giáo khoa ? Tóm tắt Thư viện có: 1800 cuốn sách Sách giáo khoa nhiều hơn sách đọc thêm 1000 cuốn Sách giáo khoa: . . . cuốn ? Bài giải Hai lần số sách giáo khoa là: 1800 + 1000 = 2800 (cuốn) Số sách giáo khoa là: 2800 : 2 = 1400 (cuốn) Số sách đọc thêm là: 1800 – 1400 = 400 (cuốn) Đáp số: Sách giáo khoa 1400 cuốn

Bạn đang xem bài viết: Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 Bài 37: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.