Toán Lớp 4 – Trang 81 – Chia Cho Số Có Hai Chữ Số
Toán Lớp 4 – Trang 81 – Chia Cho Số Có Hai Chữ Số

Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 Bài 82: Luyện tập chung

Bài 82. LUYỆN TẬP CHUNG * * Viết số thích hợp vào ô trống: Thừa số 125 24 24 345 102 345 Thừa số 24 125 125 102 345 102 Tích 3000 3000 3000 35190 35190 35190 Số bị chia 5535 5535 5535 80478 80478 80478 Số chia 45 123 45 789 102 789 Thương 123 45 123 102 789 102 Tính : ■ 24680 + 752 X 304 = 24680 + 228608 = 253288 135790 – 12126 : 258 = 135790 – 47 = 135743 – Một phân xưởng nhận về 47 thùng, mỗi thùng có 25kg bún khô. Người ta đem số bún đó đóng thành các gói, mỗi gói có 125g bún khô. Hỏi phân xưởng đó đóng được bao nhiêu gói bún khô? Tóm tắt Bài giải ,?_ gói _ 47 thùng: I* 25kg = 25000g ? gói Số gói bún có trong 1 thùng là: 1 thùng: 25000 : 125 = 200 (gói) Số gói bún mà phân xưởng đó đóng được là: 47 X 200 = 9400 (gói) Đáp số: 9400 gói Tích của hai thừa số bằng 2005. Nếu một thừa số gấp lên 2 lần và thừa số kia gấp lên 5 lần thì được tích mới là bao nhiêu? Bài giải thừa số kiã gấp lên 5 lần suy ra tích của hai thừa số cũng phải lên 10 lần Tích mới là: 2005 X 2 X 5 = 20050 Đáp số: 2005Í )

Bạn đang xem bài viết: Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 Bài 82: Luyện tập chung. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.