Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bài 72: Luyện tập chung

a) .300 + 5 + 0,14 b) 45 + 0,9 + 0,008 = 305 + 0,14 = 45,9 + 0,008 = 305,14 = 45,908 3 c) 230 + 4 + — + 7 d) 500 + 7 + 9 10 100 1000 = 230 + 4 + 0,3 + 0,07 = 500 +. 7 + 0,009 = 230 + 4,37 = 500 + 7,009 = 234,37 = 507,009 > 54,01 < 54 — 4 — < 4,25 < ? 10 25 1 4 3,41 > 3— 9 — = 9,8 4 5 Tìm x: a) 9,5 X X = 47,4 + 24,8 b) X : 8,4 = 47,04 – 29,75 9,5 X X = 72,2 X : 8,4 = 17,29 X = 72,2 : 9,5 X = 17,29 X 8,4 X = 7,6 X = 145,236 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 2. 3. 4. a) 98,56 23 5 1 06 6 25 Phép chia này có thương là 3,94, số dư là: A. 13 V 1,3 c. 0,13 @0,013 Khoanh vào câu c. Khoanh vào câu c. 47,781 37 10 7 1,291 3 38 050Khoanh vào câu D. 98,56 23 5 1 06 6 13

Bạn đang xem bài viết: Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bài 72: Luyện tập chung. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.