Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 149: Ôn tập về đo thời gian

Bài 149. ÔN TẬP VỀ ĐO THỜI GIAN 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm 1 thế kỉ = 100 năm; năm = 12 tháng; năm (thường) có 365 ngày; 1 năm (nhuận) có 366 ngày; 1 tuần lễ có 7 ngày 1 ngày = 24 giờ 1 giờ = 60 phút 1 phút = 60 giây = giờ 1 giây = 3- phút = 1 – giờ 60 3600 1 tháng có 30 (hoặc 31) ngày; Tháng hai có 28 hoặc 29 ngày 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm 1 năm 6 tháng = 18 tháng; 2 phút 30 giây = 150 giây; 30 tháng = 2 năm 6 tháng; 150 phút = 2 giờ 30 phút; 60 phút = 1 giờ; 30 phút = “-giò’ = 0,5 giờ; 2 giờ 10 phút= 130 phút 5 ngày 8 giờ = 128 giờ. 58 giờ = 2 ngày 10 giờ 200 giây = 3 phút 20 giây. 45 phút = 3 giờ = 0,75 giờ 4 12 phút = 3 giờ = 0,2 giờ 5 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ; 75 phút = 1,25 giờ; 60 giây = 1 phút; 90 giây = 1,5 phút; 1 phút 6 giây = 1,1 phút; 2 giờ 18 phút = 2,3 giờ; phút 48 giây = 3,8 phút; giờ 15 phút = 2,25 giờ 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ. 30 giây = 3 phút = 0,5 phút 2 1 phút 15 giây = 1,25 phút 1 phút 24 giây =1,4 phút. 1 giờ 36 phút =1,6 giờ 1 phút 6 giây =1,1 phút. 3. Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ? 2 giờ 0 phút 1 giờ 35 phút 10 giờ 16 phút 7 giờ 5 phút 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một ô tô dự định đi hết quãng đường AB dài 300km. Ô tô đó đi với vận tốc 60 km/giờ và đã đi được 2-ì giờ. Hỏi ô tô đã đi được bao 2 nhiêu phần trăm quãng đường AB? A. 55% c. 45% B. 50% Tóm tắt D. 60%. Bài giải 135km A AV-.* B ?% -q 2| giờ = 2,5 giờ 300km Quãng đường đi được sau 2-7 giờ là: 2 60 X 2,5 = 150 (km) Ồ tô đã đi được : 150 : 300 = 0,5 = 50% (quãng đường) Vậy khoanh vào câu trả lời đúng là: A. 55% @50% c. 45% D. 30%.

Bạn đang xem bài viết: Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 149: Ôn tập về đo thời gian. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.