Địa lí 7 Kết nối tri thức | Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên Châu Á – Cô Lan (DỄ HIỂU NHẤT)
Địa lí 7 Kết nối tri thức | Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên Châu Á – Cô Lan (DỄ HIỂU NHẤT)

Kiến thức: – Học sinh nắm được thành phần nhân văn của môi trường – Nắm được những đặc điểm của môi trường đới nóng – Các hoạt động sản xuất cũng như sức ép của dân số ở đới nóng gây tình trạng bùng nổ đô thị ở đới nóng. b. Kỹ năng: – Bôi dưỡng kỹ năng khái quát và so sánh. c. Thái độ: – Giáo dục ý thức tuyên truyền KHHGĐ. – Liên hệ thực tế địa phương. | Bài ÔN TẬP THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG. MÔI TRƯỜNG ĐỚI ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜ Ở ĐỚI NÓNG 1. MỤC TIÊU a. Kiến thức – Học sinh nắm được thành phần nhân văn của môi trường – Nắm được những đặc điểm của môi trường đới nóng – Các hoạt động sản xuất cũng như sức ép của dân số ở đới nóng gây tình trạng bùng nổ đô thị ở đới nóng. b. Kỹ năng – Bôi dưỡng kỹ năng khái quát và so sánh. c. Thái độ – Giáo dục ý thức tuyên truyền KHHGĐ. – Liên hệ thực tế địa phương. 2. CHUẨN BỊ a. Giáo viên Giáo án Sgk lược đồ các môi trường địa lý. b. Học sinh Sgk chuấn bị bài. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC – Hệ thống hóa kiến thức 4 TIẾN TRÌNH 4. 1. Ổn định lớp Kdss. 1 4. 2. Ktbc 4 Khí hậu môi trường nhiệt đới như thế nào – Nhiệt độ cao quanh năm luôn trên 200c – Lượng mưa lớn luôn theo mùa – Hai lần mặt trời qua thiên đỉnh. Chọn ý đúng Đới nóng nằm từ a. 50 N – 50 B @ 300 N 300 B 4. 3. Bài mới 33 HOẠT ĐỘNG CỦA THÁY VÀ TRÒ. NỘI DUNG. Giới thiệu bài mới Hệ thống hóa kiến thức toàn bài. Hoạt động 1 – Giáo viên giới thiệu về tổng điều tra dân số. 1. Dưa vào đâu để biết dân số nguồn lao động Như thế nào là bùng nổ dân số – Dưa vào điều tra dân số – Dân số tăng nhanh đột biến dẫn đến bùng nổ dân số. 2. Dân cư thế giới phân bố như thế nào Gồm những chủng tộc nào – Giáo viên cho quan sát lược đồ phân bố dân cư Dân cư tập trung chủ yếu ở khu vực nào TL NÁ ĐNÁ Trung Âu Tây Âu Tây Phi ĐB Hao Kì Đông Braxin. Bao gồm những chủng tộc nào TL – Quan sát H H . Nêu đặc điểm của hai kiểu quần cư TL Vì sao bùng nổ đô thị TL Hoạt động 2. – Dân cư thế giới phân bố không đồng đều – 3 chủng tộc Môngôlôít Erôglốit Nêgrôit 3. Quần cư nông thôn và quần cư đô thị. Đô thị hóa là gì – Quần cư nông thôn MĐDS thấp sản xuất nông nghiệp ngư nghiệp. – Quần cư đô thị MĐDS cao sản xuất công nghiệp . – Do dân số ngày càng tăng. II. Môi trường địa lý 1. So sánh đặc điểm khí hậu 3 môi

Bạn đang xem bài viết: Giáo án địa lý 7 – Bài: ÔN TẬP THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG. MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG.HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜ Ở ĐỚI NÓNG. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.